Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2004-06-23 Fråga rörande faktureringsreglerna
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2004-06-16 Retroaktiv företagsombildning
2004-12-20 Fråga om skatteplikt vid factoring med anledning av EG-domstolens dom C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring
2004-03-05 Avfallsskatt
2004-12-21 Mervärdesskatt vid ombyggnad och försäljning av bostadsrätt
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2004-09-20 Rätt till retroaktivt avdrag vid frivillig skattskyldighet
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - skattebelopp enligt ursprungsfaktura
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2004-04-26 Övergångsproblem vid handel med de nya EU-länderna
2004-09-17 Skattesats för qigong, idrott eller ej
2004-10-11 Förbjudet lån
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2004-07-01 Skatteverkets ställningstagande med anledning av den s.k. parkeringsdomen
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2004-12-02 Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2004-10-22 Undantag från skatteplikt vid äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade och annan jämförlig omsorg i privat regi
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2004-04-02 Mervärdesskatt, serveringstjänst eller leverans av vara
2004-03-22 Mervärdesskatt på varor och tjänster i samband med begravning
2004-10-15 Medlemsavgifter
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2004-12-22 Omsättningsland vid bearbetning och förädling av vara (arbetsbeting) och överföring av varor m.m.
2004-12-23 Omsättningsland för tjänster i samband med mässa
2004-07-06 Tillämplig skattesats vid tillhandahållanden av kurser i kundaliniyoga
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
2004-12-07 Lotteriskatt, spelområde
2004-12-14 Beslut med stöd av 10 kap. 11 och 15 §§ skattebetalningslagen
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2004-10-08 Värdeår för småhus
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2004-12-22 Hästrelaterad verksamhet
2004-06-02 Reglerna om självfaktura i mervärdesskattelagen
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2004-03-31 Mervärdesskatt på KULM-bidrag samt bidrag inom biodlingsområdet
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2004-11-03 Undantaget från yrkesmässighet i 4 kap. 7 § ML
2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2004-11-03 Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser
2004-12-16 Uppskov med kapitalvinst av bostad vid förvärv av ersättningsbostad inom EU
2004-03-08 Mervärdesskatt på avgift för karantänsveterinärer
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2004-11-03 Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2004-09-16 Närhet till strand
2004-11-01 Verksamhetsöverlåtelse
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2004-10-04 Prästlönefastigheter
2004-10-18 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som avser kostnader vid förvärv av och fusion med ett vilande bolag
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2004-07-01 Tillämplig skattesats för verksamhet vid äventyrsbanor
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2004-06-02 Moms på transporttjänst
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2004-09-28 Mervärdesskatteregistrering
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2004-12-14 Hobby - ekonomisk verksamhet?
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2004-10-12 Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2004-08-18 Purchasing Card
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2004-06-10 Bevisbörda och utredningsskyldighet avseende i skattedeklaration redovisad skattefri omsättning av varor till annat EG-land
2004-04-22 Investeringsguld – guldmynt i valörerna 10 och 20 kronor
2004-12-14 Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning