Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2014-08-22 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt
2014-03-03 Upphävande av ställningstagandet Kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln
2014-04-09 Upphävande av ställningstagande om beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag
2014-09-17 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?
2014-03-21 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers
2014-02-11 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES
2014-04-07 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation
2014-07-02 Avräkning utländsk skatt - spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer och EU-rätten
2014-07-02 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2014-05-13 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2014-08-14 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2014-04-23 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2014-11-11 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av
2014-06-24 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL
2014-04-29 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2014-10-28 Omräkning av utländska filialer
2014-06-18 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)?
2014-07-02 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike?
2014-01-09 Likvidationsersättning och skatteavtal
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2014-02-25 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning
2014-03-03 Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt
2014-04-15 Kan SINK-skatt överföras till annat nordiskt land?
2014-07-04 Återtagande av utdelning
2014-04-29 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital
2014-12-17 Ettårsregelns krav på vistelse i ett enda land samt begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott”.
2014-03-10 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2014-11-12 Solcellsanläggningar på näringsfastighet
2014-10-17 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år?
2014-04-30 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt?
2014-11-17 Ett irländskt private unlimited company motsvarar inte ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2014-01-23 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2014-11-04 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet
2014-06-19 Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2014-12-01 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2014
2014-06-19 Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2014-07-09 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift