Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2016-07-01 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2016-12-15 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning
2016-10-31 Avdrag för utrangering av en byggnad
2016-03-18 Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-05-16 Upphävande av ställningstagandet ”Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbeten (byggnadsentreprenad) till fast pris”
2016-01-04 Internprissättning – den utländska parten måste vara näringsidkare för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig
2016-06-02 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?
2016-10-31 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL
2016-05-16 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning”
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2016-07-04 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse?
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-09-01 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2016-12-21 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2.
2016-05-16 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag
2016-06-29 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2016-06-29 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal
2016-11-24 Beskattning av elcertifikat
2016-08-30 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort