Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2016-07-04 Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt
2017-05-04 Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet?
2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2004-06-04 Förfallodag för skattetillägg vid företrädaransvar
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2016-09-07 Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst
2016-05-16 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av VIES-uppgifter
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2016-09-07 Förbjudet lån och skattetillägg när Skatteverket har tillgång till uppgifter om lånet i en oren revisionsberättelse
2014-03-04 Skattetillägg vid kontrolluppgiftsavstämning
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2015-06-24 Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen
2017-10-02 Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2016-06-23 Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import
2017-01-13 Ingen generell befrielse vid ”kopierarfall” (identiska mervärdesskattedeklarationer för två perioder)
2009-12-07 Skattetillägg vid felaktigt avdrag för underskott som spärrats under viss tid
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag