Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2018-09-13 Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen
2018-01-12 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats
2018-11-29 Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivningen
2018-11-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare
2018-09-27 Upphävande av ställningstagande ”Allmänt avdrag för trygdeavgifter när syke- och foreldrepenger betalas ut från Norge”
2018-06-19 Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2018-11-21 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018
2018-05-14 Kan utbetalning av norsk barnetrygd före den 5 april 2008 innebära att senare utbetalda ersättningar ska undantas från beskattning i Sverige till följd av övergångsbestämmelser i det nordiska skatteavtalet?
2018-02-08 Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar
2018-11-20 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2018
2018-03-02 Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap 12 § IL
2018-11-15 Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt
2018-12-18 Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2018-06-07 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2018-08-22 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2018-11-29 Server som fast driftställe
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2018-02-28 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2018-10-30 Förmån av hälso- och sjukvård
2018-10-16 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2018-03-01 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen
2018-10-29 Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten
2018-11-12 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil
2018-12-20 Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2018-07-03 Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL
2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde
2018-11-09 Återbetalning av näringsbidrag
2018-08-20 Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner
2018-06-21 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018
2018-02-05 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land”
2018-05-09 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018
2018-03-02 Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL?
2018-05-29 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2018-01-24 Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja
2018-06-26 Lokalupplåtelse som främjar allmännyttiga ändamål
2018-12-10 Hur ska skatteavtal tillämpas på utbetalning från pensionsförsäkring då försäkringen innehåller både tjänstepension och privat sparande?
2018-01-16 Upphävande av ställningstagande ”Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs”
2018-11-26 Återkallat ställningstagande – Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2018-06-18 Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands
2018-11-26 Tillämplig artikel i det nordiska skatteavtalet vid beskattning av ombordanställda när fartyget saknar kontrakt och under ledighetsperioder
2018-02-15 Betalning för trängselskatteförmån