Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2007-01-16 Avdrag för godkända tjänstehundar
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2019-05-09 Upphävande av ställningstagandet Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2018-07-09 Hur ska det s.k. relevanskravet (foreseeable relevance) förstås vid informationsutbyte på begäran?
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2016-11-28 Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv
2016-03-21 Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen
2015-07-09 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte?
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2018-08-28 Vilka upplysningar krävs för att en näringsidkare, som har ansökt om prissättningsbesked hos Skatteverket, inte ska anses ha lämnat oriktig uppgift i inkomstdeklarationen?
2019-06-20 Upphävande av ställningstagandet Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2018-11-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet?
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2004-12-10 Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2018-10-16 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2014-09-11 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut
2017-11-07 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen?
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2018-01-15 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar
2019-10-18 Upphävande av ställningstagande ”Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning”
2019-10-09 Hur ska omprövnings- och överklagandetiden beräknas för ett beslut om mervärdesskatt som avser en redovisningsperiod som sträcker sig över två beskattningsår?
2015-07-01 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2015-07-01 Personalliggare i byggbranschen
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.