Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2019-02-15 Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas
2019-04-08 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag”
2019-05-06 Näringsbetingade andelar som lånas ut för blankning
2019-12-20 Upphävande av ställningstagandet Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort, dnr 131 685764-12/111
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelse av skatteavdrag vid dödsfall
2019-01-02 Vem ska kapitalvinstbeskattas - dödsboet eller dess ende delägare?
2019-01-15 Avdragsrätten för marknadsföringsbidrag och korrigeringsregeln
2019-05-23 Pensionssparavdrag – pensionsrätt i anställning saknas
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – återbetalning av skatteavdrag
2019-12-20 Bedömningen om en utländsk stiftelse eller en liknande företeelse motsvarar en svensk stiftelse ska ske vid varje beskattningstidpunkt
2019-12-20 Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?
2019-08-14 Medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
2019-06-10 Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån
2019-06-26 Avräkning utländsk skatt – vilken valutakurs ska användas när tidigare medgiven avräkning ska omprövas p.g.a. att utländsk skatt satts ned?
2019-11-13 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet avseende inkomståret 2016 och senare av skatteavtalet med Frankrike?
2019-02-06 Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst?
2019-07-02 Kostnadsersättning för måltider i bostaden i samband med assistans
2019-02-15 Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet
2019-03-21 Upphävande av ställningstaganden om beskattning av poker och andra spel
2019-05-14 Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2019-10-17 Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2019-09-10 Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot
2019-02-13 Avdrag för lantmäterikostnader vid nybildning av fastighet
2019-05-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019
2019-10-22 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2019