Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2018-11-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2010-09-21 Begreppet hel ålderspension i socialavgiftslagen
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2011-07-07 Dansk ratepension
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2016-10-21 Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2018-03-01 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2013-10-28 Avräkning av utländsk skatt vid beståndsöverlåtelse och fusion mellan livförsäkringsföretag
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2014-04-15 Kan SINK-skatt överföras till annat nordiskt land?
2013-09-16 Tjänstepension med anledning av tidigare offentlig tjänst och tillämpning av artikel 19 punkt 2 a i OECD:s modellavtal
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2012-04-24 Lönmodtagernes Dyrtidsfond
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2017-01-23 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland
2019-05-23 Pensionssparavdrag – pensionsrätt i anställning saknas
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – återbetalning av skatteavdrag
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2014-03-03 Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt
2010-10-27 Dansk kapitalpension
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2018-08-20 Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2016-12-07 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2018-12-10 Hur ska skatteavtal tillämpas på utbetalning från pensionsförsäkring då försäkringen innehåller både tjänstepension och privat sparande?
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2011-03-14 Avräkning utländsk skatt - begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning
2016-11-25 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter
2017-04-21 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2013-05-15 Omfattas avkastningsskatt av skatteavtal och vilken artikel ska i så fall tillämpas?