Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2020-10-07 Skatteförfarandelagens bestämmelser ska tillämpas på handläggning av ärenden om befrielse från betalningsskyldig­het enligt 60 kap. 1 § skatteförfarandelagen
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2022-10-14 Behöver beslutsfattarens namn alltid anges i underrättelser om beslut enligt förvaltningslagen?
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2020-04-08 Behörighet för en verkställande direktör i ett aktiebolag att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2021-09-13 Anstånd vid uttagsbeskattning p.g.a. hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2021-02-23 Ställningstagandet om att Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv ska inte längre tillämpas
2020-11-27 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när ett delägarbeskattat företag är rådgivare
2021-06-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken näringsverksamhet?
2020-11-02 DAC 6 – anknutna personer och indirekt innehav
2004-10-29 Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut
2020-12-09 DAC 6 – vad menas med begreppet gränsöverskridande i kännetecknen om internprissättning och inom vilka företagsgrupperingar är kännetecknen tillämpliga?
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2021-07-02 Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2020-05-14 Hur ska utdelning och del av vinst från annat koncernföretag behandlas i vissa poster som ingår i en land-för-land-rapport?
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2018-07-09 Hur ska det s.k. relevanskravet (foreseeable relevance) förstås vid informationsutbyte på begäran?
2006-05-03 Utgör Skatteverkets åtgärd att begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten enligt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483,SBL) ett överklagbart beslut?
2021-10-21 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när en rådgivare får tillgång till uppgifter som inte behövs för uppdraget
2013-03-09 Juridiska personer som har upplösts efter likvidation
2021-05-19 DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare
2020-12-28 DAC 6 – hur beräknas treårsperioden i kännetecknet om överföring av funktioner, risker eller tillgångar?
2016-03-21 Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen
2015-07-09 Vilken rättsakt ska Skatteverket åberopa vid begäran om informationsutbyte?
2023-06-14 Får Skatteverket använda uppgifter, som det fått genom informationsutbyte för beskattningsändamål, till att ta ut socialavgifter eller fastställa pensionsgrundande inkomst?
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2021-06-29 Kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2018-08-28 Vilka upplysningar krävs för att en näringsidkare, som har ansökt om prissättningsbesked hos Skatteverket, inte ska anses ha lämnat oriktig uppgift i inkomstdeklarationen?
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2018-11-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet?
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2020-01-24 Underrättelse om ett beslut om en kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt
2015-09-10 Obetydligt skattebelopp eller avgiftsbelopp vid uttag av skattetillägg och efterbeskattning enligt skatteförfarandelagen (ersätter tidigare ställningstagande)
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2018-10-16 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2021-03-24 DAC 6 – ska varje betalning rapporteras i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar?
2017-11-07 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen?
2014-09-11 Skatteverkets skyldighet att kommunicera inför nackdelsbeslut
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2021-09-10 Skyldighet för svenskt handelsbolag att lämna särskilda uppgifter när bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2004-10-21 Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191)
2018-01-15 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar
2023-12-21 När ska en betaltjänstleverantör rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningar till Skatteverket?
2019-10-09 Hur ska omprövnings- och överklagandetiden beräknas för ett beslut om mervärdesskatt som avser en redovisningsperiod som sträcker sig över två beskattningsår?
2015-07-01 Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats?
2022-06-16 När ett distansavtal har ingåtts behöver en försäljning inte registreras i ett kassaregister
2015-07-01 Personalliggare i byggbranschen
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.