Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2011-11-10

Dnr: 131 639108-11/111

Notera att procentsatsen för rotavdrag ändrades från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden 2016-01-01.

1 Sammanfattning

För att skattereduktion för husarbete ska kunna medges krävs att kunden vid varje betalningstillfälle enbart betalar del av den fakturerade arbetskostnaden, normalt hälften. Detta gäller även i de fall kunden och utföraren kommit överens om att betalning ska ske a conto eller genom delbetalning. Arbetskostnaden bör vara uträknad och dokumenterad i varje enskild faktura. När det arbete som a contobetalningen eller delbetalningen avser är utfört kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.

Vid betalning i förskott över ett årsskifte gäller särskilda regler. För att kunden ska få skattereduktion för en betalning som görs år 1 krävs att nedanstående punkter är uppfyllda. Detsamma gäller för att utföraren ska få utbetalning från Skatteverket.1) Det arbete som hänför sig till den aktuella delbetalningen måste ha utförts senast den 31 januari år 2.2) Utföraren måste dessutom ha ansökt om utbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari år 2.

Eftersom varje betalning har ett eget värde oavsett om betalningen sker som förskottsbetalning, a conto, delbetalning eller slutbetalning kan skattereduktion inte medges om kunden har betalat hela den delfakturerade arbetskostnaden i förskott eller enligt a conto. Detta gäller även om en slutreglering av betalningen görs i samband med att arbetet slutförs och slutfaktura skickas ut.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om vad som gäller när en kund betalar i förskott eller enligt a conto till en utförare. Kan köparen få skattereduktion i samband med att slutavräkning görs trots att han betalat hela arbetskostnaden på förskottsfaktura eller a conto?

3 Gällande rätt m.m.

Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats. Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades, 8 § lag om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194), FSHL.

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket beslutat om till utföraren, 17 § FSHL.

Underlag för skattereduktion består bland annat av belopp som legat till grund för preliminär skattereduktion som har tillgodoräknats för beskattningsåret, 67 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

I prop. 2008/09:77 s. 39 anges bland annat följande,

"Skattereduktionen grundar sig på att den skattskyldige haft en utgift för det utförda arbetet. Reduktionen bör därför, liksom enligt nuvarande lagstiftning, hänföras till det beskattningsår då köparen betalat utgiften (se avsnitt 5.2.10). En förutsättning för utbetalning är dels att arbetet har utförts, dels att köparen har betalat för arbetet.En fråga i sammanhanget är under hur lång tidsperiod utföraren ska ha möjlighet att begära utbetalning från Skatteverket. Om frågan inte regleras borde sedvanlig tioårig preskriptionsfrist gälla (2 § första stycket preskriptionslagen [1981:130]). Det finns emellertid ingen anledning att låta en utförare åberopa en fordran på utbetalning från Skatteverket under så lång tid.Enligt regeringens mening bör det krävas att begäran om utbetalning kommer in senast den 31 januari året efter aktuellt beskattningsår. Den 31 januari är samma datum som gäller för lämnande av kontrolluppgifter, vilket är naturligt eftersom avsikten är att skattereduktionen ska kunna förtryckas.Det innebär t.ex. att om arbetet utförs och köparens betalning sker under 2009 (beskattningsåret) ska begäran om utbetalning komma in till Skatteverket senast den 31 januari 2010. Om arbetet däremot utförs under 2009 och köparens betalning sker under 2010 (beskattningsåret) ska begäran om utbetalning i stället komma in till Skatteverket senast den 31 januari 2011. Efter detta datum mister en utförare sin möjlighet att få utbetalning från Skatteverket. En ansökan som kommer in efter detta datum ska avvisas."

I författningskommentaren till 8 § FSHL anges följande,

"Av första stycket framgår att arbetet, utöver att ha betalats, måste ha utförts för att utbetalning ska kunna begäras.Av andra stycket framgår att en begäran om utbetalning från Skatteverket ska vara skriftlig. Med skriftlig avses även att begäran lämnas elektroniskt (se 10 §). Begäran om utbetalning ska göras senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades (i praktiken kalenderår, eftersom det är köparens beskattningsår som avses och fysiska personers beskattningsår alltid är kalenderår). Detta innebär att i de fallen utföraren har erhållit en förskottsbetalning från köparen år 1 och arbetet har utförts år 2 kan utbetalning från Skatteverket inte begäras förrän år 2 och då senast den 31 januari. Eftersom begäran förutsätter att arbetet är utfört, måste utförandet i sådant fall ha skett senast den 31 januari. Om utförandet sker den 1 februari eller senare kan begäran om utbetalning inte prövas."

4 Bedömning

Skattereduktion för husarbete kan bara medges för belopp som har legat till grund för preliminär skattereduktion under beskattningsåret, 67 kap. För att preliminär skattereduktion ska kunna medges och utbetalning till utföraren göras krävs att det aktuella arbetet är såväl utfört som betalat.

FSHL innehåller inte några särskilda regler vad gäller förskottsbetalningar eller betalningar a conto. Inte heller finns det något krav på att ett arbete ska vara helt slutfört och slutbesiktigat för att preliminär eller slutlig skattereduktion ska kunna medges. Däremot är det ett krav att den del av arbetet som betalningen avser ska vara utfört.

I avsaknad av särregleringar för betalning av byggarbeten (ROTarbete) ska de regler som finns i FSHL tillämpas. A conto-betalning är närmast att betrakta som en form av delbetalning som ofta sker i förskott och där slutreglering av betalningen kommer att ske i samband med slutbetalning av det utförda arbetet.

I fakturamodellen har varje betalning ett eget värde oavsett om betalningen sker som förskottsbetalning, a conto, delbetalning eller slutbetalning. Om kunden vill ha skattereduktion för husarbete så krävs det att kunden vid varje betalningstillfälle enbart betalar en del av aktuell arbetskostnad, normalt hälften, oavsett om betalningen sker i förskott eller inte. Av fakturan ska det framgå hur stor del av betalningen som utgör arbetskostnad och hur stor den beräknade skattereduktion är. Utföraren kan ansöka om utbetalning från Skatteverket när arbetet är utfört, dock senast 31 januari året efter det att betalning gjordes.

Om kunden väljer att betala hela den delfakturerade arbetskostnaden (förskott eller a conto) kan skattereduktion inte medges för den delen av betalningen eftersom skattereduktion bara kan medges när kunden betalat del av arbetskostnaden, normalt halva arbetskostnaden.

Exempel

Lisa ska lägga om sitt yttertak. Arbetet påbörjas i november år 1. Den totala kostnaden för arbetet är 120 000 kr inklusive moms (fast pris) varav 80 000 kr avser arbetskostnad. Lisa kommer överens med utföraren att hon ska betala 30 000 kr i november år 1, innan arbetet påbörjas, och därefter 30 000 kr i december år 1, efter en månads arbete. I samband med slutbesiktningen som görs i januari år 2, ska Lisa betala resterande 60 000 kr.

För att Lisa ska kunna få skattereduktion på samtliga betalningar krävs det att hon bara betalar del av arbetskostnaden vid varje utbetalningstillfälle. Arbetskostnaden utgör, i det här exemplet, två tredjedelar av det fasta priset. Av det fakturerade beloppet i november år 1, om 30 000 kr, avser 20 000 kr arbetskostnad och resterande 10 000 kr materialkostnad. Lisa betalar 20 000 kr (10 000 kr för arbete och 10 000 kr för material) och utföraren har rätt att ansöka om utbetalning om 10 000 kr när den del av arbetet som betalningen avser har utförts, dock senast den 31 januari år 2. Detsamma gäller betalningen som faktureras och betalas i december år 1. När slutfakturering görs i januari år 2 avser 40 000 kr arbete och 20 000 kr materialkostnader. Lisa betalar då halva arbetskostnaden (20 000 kr) och resterande del av materialkostnaden. Utföraren kan därefter ansöka om utbetalning med ytterligare 20 000 kr från Skatteverket. Den ansökan ska ha inkommit senast 31 januari år 3.

För de delbetalningar för arbete som Lisa gör i november och december år 1 måste utföraren ha utfört arbetet och ansökt om utbetalning senast den 31 januari år 2. Om ansökan kommer in efter detta datum kan utföraren inte få någon utbetalning från Skatteverket. För den delbetalning för arbete som Lisa gör i januari år 2 måste utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari år 3.

Om Lisa betalar hela de fakturerade a conto-beloppen så kan utföraren inte ansöka om utbetalning i fakturamodellen för de delbetalningarna eftersom hela arbetskostnaden är betald. Lisa kan därför inte få skattereduktion för de delbetalningar som hon har betalat fullt ut.