Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1952:644 Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
SFS 2001:182 Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1991:749 Folkbokföringsförordning (1991:749)
SFS 1976:834 Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
SFS 2005:837 Vallag (2005:837)
SFS 2005:716 Utlänningslag (2005:716)
SFS 2001:82 Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS 1949:661 Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
SFS 2012:358 Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden
SFS 1998:1191 Personuppgiftsförordning (1998:1191)
SFS 1931:429 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap
SFS 2001:589 Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
SFS 1985:367 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS 1982:670 Namnlag (1982:670)
SFS 2015:493 Förordning (2015:493) om distrikt
SFS 2009:264 Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
SFS 1973:810 Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
SFS 2009:263 Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 2009:265 Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning
SFS 2009:260 Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 1989:14 Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
SFS 2006:378 Lag (2006:378) om lägenhetsregister
SFS 2004:146 Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat
SFS 2003:389 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 1994:1809 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
SFS 2018:1289 Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer
SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring
SFS 2016:1013 Lag (2016:1013) om personnamn
SFS 1904:26 S.1 Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
SFS 1971:796 Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
SFS 2003:376 Sambolag (2003:376)
SFS 1972:119 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
SFS 2007:108 Förordning (2007:108) om lägenhetsregister
SFS 1997:192 Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
SFS 1997:191 Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2001:720 Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
SFS 1958:401 Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.
SFS 2005:268 Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)
SFS 1983:490 Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.
SFS 2010:1045 Postlag (2010:1045)
SFS 2018:1296 Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer
SFS 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147)
SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn
SFS 1990:1144 Begravningslag (1990:1144)
SFS 1998:204 Personuppgiftslag (1998:204)
SFS 2001:218 Medborgarskapsförordning (2001:218)
SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 1994:1117 Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 1949:381 Föräldrabalk (1949:381)
SFS 1991:482 Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1991:483 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
SFS 2006:97 Utlänningsförordning (2006:97)
SFS 1991:481 Folkbokföringslag (1991:481)
SFS 1982:1136 Namnförordning (1982:1136)
SFS 1969:123 Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat
SFS 1979:1001 Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
SFS 1980:995 Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter