Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2015:922 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2015:921 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)
SFS 1990:226 Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)
SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
SFS 2003:234 Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)
SFS 1975:1345 Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
SFS 1971:291 Förvaltningsprocesslag (1971:291)
SFS 1993:1270 Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
SFS 2008:206 Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SFS 2007:972 Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2011:154 Delgivningsförordning (2011:154)
SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt
SFS 1997:483 Skattebetalningslag (1997:483)
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1990:313 Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1995:575 Lag (1995:575) mot skatteflykt
SFS 1990:314 Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 2011:1553 Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
SFS 1975:1339 Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
SFS 1971:289 Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 2012:843 Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 2007:515 Myndighetsförordning (2007:515)
SFS 2013:390 Förordning (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol
SFS 2015:69 Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 1996:242 Lag (1996:242) om domstolsärenden
SFS 1985:354 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
SFS 2011:1269 Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1995:1301 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
SFS 2017:630 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1990:1236 Taxeringsförordning (1990:1236)
SFS 1990:324 Taxeringslag (1990:324)
SFS 2011:1245 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2017:154 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket
SFS 1989:479 Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1992:699 Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 1994:1501 Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1990:320 Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 2012:848 Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 1991:171 Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
SFS 1977:937 Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
SFS 2000:1077 Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
SFS 2017:900 Förvaltningslag (2017:900)
SFS 1974:174 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
SFS 2015:911 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 2011:1295 Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2015:912 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
SFS 1997:1157 Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 1972:207 Skadeståndslag (1972:207)
SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten
SFS 2003:642 Lag (2003:642) med anledning av inrättande av Skatteverket
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 2007:780 Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket
SFS 2007:785 Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden
SFS 2005:393 Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter
SFS 1986:765 Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän
SFS 2006:502 Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol