Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

Datum: 2007-04-23

Dnr: 131 230338-07/111

1 Sammanfattning

Nytt: 2021-11-25

Observera att SINK har ändrats från och med den 1 januari 2021. I de delar där ställningstagandet hänvisar till 6 § punkten 5 SINK, avses numera 6 § punkten 4 SINK.

Med begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK avses beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat.

Exportrådets handelssekreterarkontor i utlandet är ingen utlandsmyndighet. Handelssekreterarna och övrig personal som anställts av handelssekreterarna är emellertid statligt anställda och skattskyldiga enligt 5 §1 st . p. 1 SINK.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt 6 § p. 5 SINK är lön m.m. under vissa förutsättningar skattefri om mottagaren anställts av svensk utlandsmyndighet. Fråga har ställts om vad som avses med utlandsmyndighet. Är exempelvis Sveriges exportråds (Exportrådets) handelssekreterarkontor i utlandet en utlandsmyndighet?

3 Gällande rätt m.m.

För en begränsat skattskyldig person är lön och därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten skattepliktig enligt 5 §1 st . p. 1 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Sådan ersättning är dock skattefri enligt 6 § p. 5 om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av en svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd).

Bestämmelsen om skattefrihet infördes 1966 i kommunalskattelagen (1928:370). I prop. 1966:127 s. 52 sägs följande.

"Statlig lön utbetalas även till vissa personer som är anställda vid våra beskickningar och konsulat utan att tillhöra utrikesförvaltningen i egentlig mening. Det gäller här s.k. lokalanställda, dvs. personer som anställs direkt av utlandsmyndigheten. De är i stor utsträckning icke svenska medborgare och de tjänstgör i allmänhet som chaufförer, vaktmästare, kontorsbud, trädgårdsmästare, telefonister, skrivbiträden o.d. Även för SIDA:s biståndsprojekt rekryteras vissa personalgrupper på platsen.

Enligt de sakkunnigas förslag skulle även de lokalanställda omfattas av skattskyldighet i Sverige för sin lön från svenska staten. Förslaget har mött invändningar. Med hänsyn till Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser bör sålunda regeln i första hand jämkas så att den som är medborgare i anställningslandet alltid fritas från skattskyldighet."

I 3 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt i 1 § förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen anges vad som avses med utlandsmyndighet. Dit räknas beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat.

Sverige har för närvarande 105 utlandsmyndigheter. Dessa finns förtecknade i Bilaga 6 till prop. 2006/07:1.

Exportrådets verksamhet utomlands bedrivs bl.a. genom handelssekreterarkontor. Handelssekreterare har till uppgift att främja svensk export. Enligt 1 § lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m. får Exportrådet planera och leda handelssekreterarnas verksamhet. Av 13 § förordningen (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare framgår att handelssekreterare förordnas av regeringen medan övrig personal anställs av handelssekreteraren.

I DS H 1979:1 Exportfrämjandets organisation — en översyn och i SOU 2000:102 Expert på export? finns beskrivningar av Exportrådet och dess verksamhet. Där framgår att handelssekreterarkontoren är statliga myndigheter samt att handelssekreteraren och av handelssekreteraren anställd personal är statligt anställda. Viss myndighetsutövning har således delegerats till Exportrådet. Exportrådet i sig är däremot inte någon statlig myndighet.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att uttrycket utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK har samma betydelse som i instruktionerna för Regeringskansliet och utrikesrepresentationen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår inte att uttrycket utlandsmyndighet i SINK skulle ha någon annan betydelse där än vad det har i andra sammanhang. Det finns inte heller någon annan lagstiftning där ordet utlandsmyndighet har någon annan definition. Det är således endast anställda vid beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat som kan bli skattebefriade därför att de är anställda av en svensk utlandsmyndighet.

De delegationer vid internationella organisationer som utgör utlandsmyndigheter är för närvarande Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel, Sveriges ständiga representation vid FN i New York, Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève, Sveriges delegation vid OECD i Paris, Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg och Sveriges ständiga delegation vid OSSE i Wien.

Exportrådet ägs till lika delar av staten och näringslivet. Exportrådet är ingen statlig myndighet men viss myndighetsutövning har delegerats dit såsom administrationen av handelssekreterarverksamheten. Handelssekreterarkontoren är statliga myndigheter. Handelssekreteraren och övrig personal som anställts av denne är därför statligt anställda och skattskyldiga för sina inkomster enligt 5 §1 st . p. 1 SINK om de är begränsat skattskyldiga. Exportrådets handelssekreterarkontor är däremot inga utlandsmyndigheter och personalen omfattas därför inte av bestämmelserna om skattefrihet i 6 § p. 5 SINK.