OBS! Det finns en senare version.

Områden: Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Tobaksskatt)

Ändring till och med: SFS 2014:1504

1 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ Regeringen får bevilja flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror, med de begränsningar som anges i 3 §, säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Om alkohol- och tobaksvaror ska säljas i en exportbutik ska verksamheten bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Exportbutiken ska i sådana fall vara ett godkänt skatteupplag enligt dessa lagar. Lag (2011:291).

1 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på flygplatser. Lag (2014:1504).

2 § I denna lag förstås med

obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga. Lag (2011:291).

3 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ Försäljning av obeskattade unionsvaror till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde får endast avse följande varor och i angivna fall följande kvantiteter av dessa varor till varje resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

två liter vin,

två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av första stycket förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck. Lag (2011:291).

3 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EU:s skatteområde.

Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid. Lag (2014:1504).

4 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

två liter vin,

två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck. Lag (2014:1504).

5 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Om tobaksvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag. Lag (2014:1504).

6 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om

1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare,

2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför EU:s skatteområde, eller

3. tillståndshavaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2014:1504).

7 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:1504).

Övergångsbestämmelser

2014:1504

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in till regeringen före ikraftträdandet.