Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

SKV A 2012:26 Omräkningstal vid 2013 års särskilda fastighetstaxering
RSV 2002:42 Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam
SKV A 2012:25 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013
SKV A 2009:16 Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna självdeklaration m.m.
SKV A 2004:9 Skatteverkets allmänna råd om spelskatt
SKV A 2013:29 Upphävande av Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontroll-uppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SKV A 2006:9 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av industrienheter utom täktmark
SKV A 2007:38 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar
SKV A 2014:32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015
SKV A 2013:20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2014 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2014:31 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:16) om anstånd med att lämna självdeklaration m.m.
SKV A 2013:23 Skatteverkets allmänna råd om obetydlig omfattning avseende skyldigheter som gäller kassaregister
SKV A 2012:11 Skatteverkets allmänna råd riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av täktmark
SKV A 2013:24 Skatteverkets allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter som gäller kassaregister
SKV A 2012:12 Skatteverkets allmänna råd riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2013:21 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014
SKV A 2014:34 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2013:22 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2014:33 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015
SKV A 2012:10 Skatteverkets allmänna råd riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av industrienheter utom täktmark
SKV A 2013:27 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2014 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2004:5 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering
SKV A 2008:2 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
SKV A 2013:25 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2014
SKV A 2012:13 Skatteverkets allmänna råd grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2013 års fastighetstaxering
SKV A 2013:26 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014
SKV A 2006:12 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag
SKV A 2006:13 Skatteverkets allmänna råd om beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet
SKV A 2012:09 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2006:10 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av täktmark
SKV A 2006:11 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007-2012 års fastighetstaxeringar av elproduktionsenheter
RSV SP 1999:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft
SKV A 2008:31 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009
SKV A 2014:3 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1996:2) om återbetalning och avräkning av fordonsskatt
SKV A 2010:7 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011års och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2013:12 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering
SKV A 2014:25 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2015 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2011:32 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKV A 2014:24 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2011:33 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering
SKV A 2014:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2013
SKV A 2013:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:32) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2013
SKV A 2013:11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2010:20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2011 års särskilda fastighetstaxering
RSV 2002:21 Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SKV A 2014:29 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2015 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2014:7 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering
SKV A 2014:6 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2010:9 Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2011 års fastighetstaxering
SKV A 2014:5 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2014:4 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1994:5) om överlastavgift
SKV A 2014:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV A 2012:6 Skatteverkets allmänna råd om godkännande för F-skatt
SKV A 2010:16 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2010:7) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011 års och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2008:25 Skatteverkets allmänna råd om gränsdragning mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag samt beskattning av oäkta bostadsföretag och dess medlemmar
SKV A 2011:27 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2012 års särskilda fastighetstaxering
RSV 2003:35 Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer
SKV A 2011:28 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen
SKV A 2005:30 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2004:23 Skatteverkets allmänna råd om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering¹
SKV A 2007:15 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV A 2014:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:11) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2012:30 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2013 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2014:14 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:26) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014
SKV A 2012:31 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2013
RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
SKV A 2012:32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2013
SKV A 2009:1 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2009 års taxering
RSV 2002:11 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare att tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering
SKV A 2005:5 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet¹
SKV A 2005:2 Skatteverkets allmänna råd om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse
SKV A 2011:18 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2005:23 Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SKV A 2012:29 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013
RSV 2002:18 Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
SKV A 2005:29 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2004:17 Skatteverkets allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands
SKV A 2004:16 Skatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV A 2008:17 Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer