OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Regeringen föreskriver följande.

Den konvention mellan Sverige och Frankrike om social trygghet som har undertecknats den 12 december 1979 jämte protokoll till konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 augusti 1981.

Konventionen och protokollet bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilagor 1-2.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 4 och 5 samt de tre sista punkterna i artikel 46 i konventionen.