Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2018-09-07 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget
2018-07-06 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D
2018-10-03 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring
2018-09-19 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet
2018-12-03 HFD 2018 ref. 43, Beskattning av FN-pension
2018-05-28 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2018-12-20 HFD, mål nr 669-18. Ersättning från ett optionsprogram intjänat utanför EU av EU medborgare
2018-05-18 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag
2018-05-16 HFD, mål nr 1158-17; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medges inte eftersom ersättningen inte överstiger ersättningsnivån under de tre första åren av anställningen
2018-01-22 KRNS, mål nr 137-17, Beskattning av insättningar på privat bankkonto
2018-12-17 HFD, mål nr 2674-18. Avyttring av bitcoin
2018-11-02 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad
2018-07-06 HFD, mål nr 6736-17; obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse har inte ansetts föreligga
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2018-11-16 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd
2018-11-02 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen
2018-05-28 Internationell trafik i det nordiska skatteavtalet