Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2005-04-14 Förbjudet lån
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2017-11-02 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2017-11-21 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
2017-10-31 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2014-10-31 Ränteswapavtal
2018-12-17 HFD, mål nr 2674-18. Avyttring av bitcoin
2017-11-21 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2013-02-04 Andelsbyte
2016-06-30 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris
2015-01-12 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2017-09-28 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2017-11-17 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-01-23 Kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2015-07-03 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2015-04-20 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln
2014-01-21 Utomståenderegeln
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2017-11-17 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2016-02-02 HFD 2015 ref. 24, Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal
2013-01-23 Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2017-03-01 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2012-10-25 Schablonintäkt och skatteavtal
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2015-05-26 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel