Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2005-04-14 Förbjudet lån
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2018-11-02 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2018-07-06 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D
2018-09-07 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2018-10-03 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
2018-05-28 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2014-10-31 Ränteswapavtal
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2018-11-16 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2011-02-22 Omräkningslagen
2013-02-04 Andelsbyte
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2018-09-19 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2018-05-18 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2014-01-21 Utomståenderegeln
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2018-11-02 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt