Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2005-04-14 Förbjudet lån
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2019-12-04 HFD, mål nr 17-19, 18-19, Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2019-05-21 HFD 2019 ref. 7 - Fusion med privatbostadsföretag som övertagande företag
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2019-10-23 HFD 2019 ref. 36 - fråga om ett avbrott mellan två uppdrag i byggnadsverksamhet ska anses utgöra s.k. tillfälligt avbrott och om avbrottstiden därför ska räknas med vid bedömningen av om ett polskt bolag har fått fast driftställe här
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2019-12-03 HFD 2019 ref. 49 – Förhandsbesked om aktier i ett amerikanskt DISC-bolag utgör näringsbetingade andelar samt om moderbolaget ska delägarbeskattas eller CFC-beskattas för DISC-bolagets resultat
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2018-11-02 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2018-09-07 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2018-05-28 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2019-01-08 HFD, mål nr 3118-18, Gemensamt andelsbyte?
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2013-02-04 Andelsbyte
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2018-09-19 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2018-05-18 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2019-06-28 HFD, mål nr 3746 – 18, Utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2019-02-06 SRN 113-114-17/D, Andelar anses inte avyttrade efter s.k. strike off i Bahamas
2014-01-21 Utomståenderegeln
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2018-11-02 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2019-02-19 SRN, 18-18/D, Privatbostadsföretag?
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2019-09-26 HFD, mål nr 1913-18, Förutsättningar för eftertaxering med stöd av korrigeringsregeln
2018-07-06 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2018-10-03 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2014-10-31 Ränteswapavtal
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2019-05-24 KRNS mål nr 1791-18 – Verklig innebörd och motverkande rättshandlingar
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2018-11-16 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd
2011-02-22 Omräkningslagen
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
2019-03-07 KRSU mål nr 1870-18, aktiv eller passiv näringsverksamhet
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2019-01-31 HFD 2018 ref. 61; fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan utländska alternativa investeringsfonder
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2019-09-23 HFD 2019 ref. 20 – Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.