Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2020-01-30 HFD 2019 ref. 59 En stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag
2020-01-16 Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 30 oktober 2019, mål nr 2451-19; stadigvarande vistelse
2020-12-15 HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2020-11-06 HFD, mål nr 6446-19 – Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp till fem sjättedelar med stöd av IL eller EUF-fördraget
2020-02-17 HFD, mål HFD 2019 ref. 60, Mottagare av ersättning för arbete
2020-07-01 HFD 2020 ref. 9 - Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning
2020-07-03 KRNS, mål nr 478–483-19, strike off-förfaranden anses motsvara en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL
2020-10-02 HFD, mål nr 406-20, Beskattning av personaloptioner
2020-06-18 HFD mål nr 5346-19, väsentlig anknytning
2020-06-01 HFD mål nr 3573-19 Fritidsbostad som tillfälligt använts som bostad ger inte väsentlig anknytning
2020-10-02 KRNS, mål nr 1790-20 – Fördelning av förbättringsutgifter
2020-12-02 HFD 2020 ref. 65 – Förhandsbesked om inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2020-02-13 HFD, mål nr 586-19, Skattereduktion för hushållsarbete
2020-01-30 HFD 2019 ref. 47, Handel med andelar i bostadsrättsföreningar
2020-03-18 HFD, mål nr 5334-19 – En liechtensteinsk Anstalt med bolagsstruktur motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2020-01-29 HFD mål nr 2659-19 och 236-19, Stadigvarande vistelse
2020-09-14 KRNG, mål nr 284-20, skattefrihet för kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén
2020-12-14 KRSU, mål nr 1290–1291-19, Utfärdande av hemvistintyg för en svensk värdepappersfond avseende skatteavtalen med Polen samt Storbritannien och Nordirland