Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2021-10-26 HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet
2021-07-09 HFD 2021 not. 10, Prövning av om undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är förenlig med unionsrätten
2021-06-09 HFD, mål nr 3195-20, avdrag för serviceavgift till plattformsföretag
2021-03-04 EU-domstolens dom, C-484/19 - den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten
2021-03-16 KRNS, mål nr 3817-19, tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag
2021-08-24 SRN dnr 96-20/D – näringsbetingade andelar
2021-12-20 HFD 2021 ref. 14 – Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet
2021-06-14 HFD, mål nr 5806-20 - tillämpning av tioårsregeln
2021-03-29 KRNG, mål nr 3993–3994-20, tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare
2021-12-17 HFD 2021 ref. 59, Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande vid inkomstbeskattningen.
2021-12-07 HFD, mål nr 1763-20 – fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd
2021-03-17 HFD ref. 2 – Tjänster inom Svenska kyrkan
2021-07-13 HFD mål nr 4302-17 – Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt; mervärdesskatt