Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2005-04-14 Förbjudet lån
2016-07-06 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2016-06-01 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2017-03-29 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren
2017-02-10 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2016-01-04 HFD, mål nr 7004–7007-14, Tjänsteställe för idrottsdomare
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2019-01-11 HFD, mål nr 960-18; internationell trafik i det nordiska skatteavtalet
2019-01-28 HFD, mål nr 2614-18, Skatteplikt för pensionsvägledning
2022-10-21 HFD, mål nr 2637-21, Fråga om ansökan om skattelättnader hade kommit in i rätt tid
2017-09-19 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)
2016-02-01 HFD 2015 ref. 66, tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2020-09-14 KRNG, mål nr 284-20, skattefrihet för kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén
2020-01-29 HFD mål nr 2659-19 och 236-19, Stadigvarande vistelse
2019-09-09 HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag
2012-04-23 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2022-06-17 KRNS, mål nr 5183-21 och mål nr 5186-21; sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2017-08-08 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump
2020-12-15 HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2019-03-15 HFD, mål nr 6760–6763-17, osanna fakturor
2017-10-11 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation
2021-03-16 KRNS, mål nr 3817-19, tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2013-04-18 Avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2016-03-29 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2010-09-27 Tioårsregeln
2016-03-22 HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15; inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag
2016-06-07 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte
2016-05-26 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden
2020-01-16 Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 30 oktober 2019, mål nr 2451-19; stadigvarande vistelse
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2020-10-02 HFD, mål nr 406-20, Beskattning av personaloptioner
2017-09-14 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal
2018-07-06 HFD, mål nr 6736-17; obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse har inte ansetts föreligga
2020-12-02 HFD 2020 ref. 65 – Förhandsbesked om inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2021-12-07 HFD, mål nr 1763-20 – fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd
2017-09-25 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland
2017-08-08 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2017-09-02 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2017-09-19 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2020-02-17 HFD, mål HFD 2019 ref. 60, Mottagare av ersättning för arbete
2017-12-21 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2018-12-20 HFD, mål nr 669-18. Ersättning från ett optionsprogram intjänat utanför EU av EU medborgare
2018-05-16 HFD, mål nr 1158-17; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medges inte eftersom ersättningen inte överstiger ersättningsnivån under de tre första åren av anställningen
2017-05-10 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2017-03-16 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2020-06-18 HFD mål nr 5346-19, väsentlig anknytning
2016-12-19 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2022-09-19 SRN, dnr 22-22/D, ettårsregeln
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
2018-05-28 Internationell trafik i det nordiska skatteavtalet