Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2022-09-29 HFD, mål nr 6184-19, Ersättning för rättegångskostnader
2020-12-15 HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2008-12-12 Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen
2020-01-23 HFD 2019 ref. 16, Skälig ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
2022-02-02 KRNJ, mål nr 2233-2241-20, sakfrågan när intäkter redovisade i kapital flyttas över till näringsverksamhet
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2013-02-06 Kontrollavgift
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2021-02-09 HFD 2020 ref. 64, Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i mål om företrädaransvar
2017-09-12 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten
2012-02-28 Vite inte utdömt då revisionsbeslut inte var proportionerligt
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2021-02-10 KRNG, mål nr 548-20, 550-20 och 551-20, Den skattemässiga behandlingen av dricks
2019-06-05 HFD 2018 ref. 79, Eftertaxering och skattetillägg i mål om avdrag för ränta på lån för förvärv av dotterbolagsandelar i ett utländskt bolags svenska filial
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2020-06-15 HFD 2019 ref. 51, Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet
2021-06-21 HFD 2021 ref. 23, Ingen bevissäkring i molnet
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen
2013-11-05 Hovr ÖN - Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige