OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2019:999

1 § Om staten, region, kommun eller annan liknande menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har handhaft den rörelse som omfattas av deklarationsskyldigheten.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet. Förordning (2019:999).

1 § 2 mom. Har upphävts genom förordning (1999:925).

2 § Den myndighet som enligt 1 § ska fullgöra deklarationsskyldighet för staten eller för fond som förvaltas av statlig myndighet, ska se till att det allmännas rätt tillvaratas i det beslut om skatt eller avgift som fattas på grundval av den deklaration som ska lämnas.

Myndigheten får för det allmännas räkning överklaga beslutet om skatt eller avgift.

Skyldigheterna enligt första stycket innebär inte någon inskränkning i annan myndighets rätt och skyldighet enligt andra föreskrifter att bevaka det allmännas intresse.

Förordning (2011:1438).

Övergångsbestämmelser

1957:515

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1958, dock att kungörelsens bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åtgärder, som erfordras för kungörelsens tillämpning efter ikraftträdandet. Genom kungörelsen göres ej ändring i övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 24 november 1933 (nr 627).

1993:1198

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993 och tillämpas på beslut som meddelats efter ikraftträdandet.

1999:925

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.

2001:1246

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

2003:901

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2011:1438

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Förordningen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Förordningen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.