OBS! Det finns en senare version.

Områden: Dataskydd & sekretess

Ändring till och med: SFS 2018:2056

/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

/Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen

1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet        Handlingar som innehåller
            sekretessreglerade uppgifter och som
            inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen   - handlingar i ärenden rörande enskilda
            arbetssökande
Arbetsgivarverket    - förslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassor   - handlingar i ärenden om
            arbetslöshetsersättning, och
            - handlingar i ärenden om medlemsavgift
            för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket    - handlingar som ska ingå i
            informationssystemet om arbetsskador,
            och
            - statistiskt primärmaterial
Brottsförebyggande   - statistiskt primärmaterial

rådet

Energimarknads-

inspektionen    - handlingar som ingår i 
      informationssystemet om transaktioner 
      på grossistmarknaderna för energi
Försäkringskassan    - handlingar i försäkringsärenden,
            - handlingar i ärenden om statligt
            tandvårdsstöd,
            - samlingsräkningar med bilagor för
            läkarvård eller annan sjukvård, och
            - statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten     - patientjournaler som rör
            totalförsvarspliktiga och anställd
            personal

Havs- och

vattenmyndigheten    - handlingar som utgör underlag för
            tillsyn av fiskerinäringen, och
            - statistiskt primärmaterial
Kommerskollegium    - ansökningar och andra handlingar i
            licensärenden avseende import och
            export av varor
kommunala myndigheter  - handlingar i ärenden om färdtjänst
och trafikhuvudmän   och riksfärdtjänst
Kriminalvården     - handlingar som utgör underlag till
            det centrala kriminalvårdsregistret,
            - handlingar som hör till journaler
            som upprättats för enskilda i
            kriminalvårdsverksamhet, och
            - transportbeställningar
Kustbevakningen     - anmälningar från sjöfarten om fartygs
            ankomst till svenska orter
landstingskommunala   - bevis om högkostnadsskydd för
myndigheter och     patientavgifter i öppen hälso- och
kommunala myndigheter  sjukvård

i kommuner som inte ingår i ett landsting

Läkemedelsverket    - statistiskt primärmaterial
Migrationsverket    - av verket rekvirerade personbevis,
            utdrag ur belastningsregistret och
            misstankeregistret samt kontrollbesked
            från Säkerhetspolisen
Myndigheten för     - statistiskt primärmaterial

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket    - provresultat som utgör underlag till
            jägarexamensregistret, och
            - handlingar som avser inbetalningar
            för jaktkort
nämnder som svarar   - handlingar som hör till enskildas
för verksamhet     personakter

enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

Pensionsmyndigheten  - handlingar i försäkringsärenden, och 
      - statistiskt primärmaterial 
Polismyndigheten  - anteckningar om det löpande 
      polisarbetet,
      - framställningar om 
      fingeravtrycksundersökning, 
      - handlingar som innehåller uppgifter 
      om en enskild passagerare som har lämnats 
      vid bokning av en flygresa och vid 
      incheckning (PNR-uppgifter) och som har 
      överförts från lufttrafikföretag enligt 
      lagen (2018:1180) om 
      flygpassageraruppgifter i 
      brottsbekämpningen,
      - handlingar som utgör underlag för 
      belastningsregistret, misstankeregistret, 
      register enligt 4 kap. polisdatalagen 
      (2010:361) eller för på motsvarande sätt 
      strukturerade uppgiftssamlingar som avser 
      brottslig verksamhet och som förs med 
      stöd av polisdatalagen,
      - statistiskt primärmaterial, 
      - sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ 
      polislagen (1984:387) eller enligt lagen 
      (1976:511) om omhändertagande av berusade 
      personer m.m. som avser avvisningar, 
      avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden 
      eller fängselanvändning och som inte 
      registreras i särskilda ärenden, och
      - underrättelser från Kriminalvården om 
      permissioner
Riksbanken     - statistiskt primärmaterial

/Träder i kraft I:2019-01-01/

Pensionsmyndigheten  - handlingar i försäkringsärenden, och 
      - statistiskt primärmaterial 
Polismyndigheten  - anteckningar om det löpande 
      polisarbetet,
      - framställningar om 
      fingeravtrycksundersökning,
      - handlingar som innehåller uppgifter 
      om en enskild passagerare som har lämnats 
      vid bokning av en flygresa och vid 
      incheckning (PNR-uppgifter) och som har 
      överförts från lufttrafikföretag enligt 
      lagen (2018:1180) om 
      flygpassageraruppgifter i 
      brottsbekämpningen,
      - handlingar som utgör underlag för 
      belastningsregistret, misstankeregistret, 
      register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) 
      om polisens behandling av personuppgifter 
      inom brottsdatalagens område eller för på 
      motsvarande sätt strukturerade 
      uppgiftssamlingar som avser brottslig 
      verksamhet och som förs med stöd av den 
      lagen,
      - statistiskt primärmaterial,
      - sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ 
      polislagen (1984:387) eller enligt lagen 
      (1976:511) om omhändertagande av berusade 
      personer m.m. som avser avvisningar, 
      avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden 
      eller fängselanvändning och som inte 
      registreras i särskilda ärenden, och
      - underrättelser från Kriminalvården om 
      permissioner
Riksbanken    - statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra    - patientjournaler,

inrättningar för

vård av patienter    - läkarvårdskvitton, och
            - samlingsräkningar eller motsvarande
            handlingar som upprättas i samband med
            patientbesök
Skatteverket      - deklarationer, kontrolluppgifter och
            andra handlingar som avser taxering
            eller fastställande av skatt eller
            avgift eller som rör anstånd med eller
            krav på att lämna handlingar för dessa
            ändamål,
            - handlingar som avser beräkning,
            jämkning eller återbetalning av skatt,
            och
            - handlingar som ingår i
            informationssystemet om transporter
            av sprit och cigaretter
socialnämnder      - handlingar som hör till enskildas
            personakter
Socialstyrelsen     - statistiskt primärmaterial, och
            - anmälningar till donationsregistret
Statens         - handlingar som hör till enskildas
institutionsstyrelse  personakter
Statens jordbruksverk  - statistiskt primärmaterial

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

Statistiska       - statistiskt primärmaterial

centralbyrån

Säkerhetspolisen    - anteckningar om det löpande
            polisarbetet,
            - underrättelser från Kriminalvården
            om permissioner,
            - handlingar som utgör underlag för
            strukturerade uppgiftssamlingar som
            avser brottslig verksamhet och som
            förs med stöd av polisdatalagen,
Totalförsvarets     - patientjournaler som rör
rekryteringsmyndighet  totalförsvarspliktiga
Tullverket       - handlingar som rör klarering av varor
            och transportmedel,
            - handlingar som innehåller
            bokningsuppgifter inhämtade från
            transportföretag, och
            - handlingar som ingår i
            informationssystemet om transporter av
            sprit och cigaretter
åklagarmyndigheter   - utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
            - utdrag ur belastningsregistret,
            misstankeregistret och register
            enligt polisdatalagen (2010:361),
            - utdrag ur vägtrafikregistret, och
            - rekvisitioner av sådana utdrag

/Träder i kraft I:2019-01-01/

Statistiska       - statistiskt primärmaterial

centralbyrån

Säkerhetspolisen   - anteckningar om det löpande 
      polisarbetet,
      - handlingar som utgör underlag för 
      strukturerade uppgiftssamlingar som 
      avser brottslig verksamhet och som 
      förs med stöd av polisdatalagen 
      (2010:361), och
      - underrättelser från Kriminalvården 
      om permissioner
Totalförsvarets   - patientjournaler 
rekryteringsmyndighet  som rör totalförsvarspliktiga 
Tullverket    - handlingar som rör klarering av varor 
      och transportmedel, 
      - handlingar som innehåller 
      bokningsuppgifter inhämtade från 
      transportföretag, och
      - handlingar som ingår i 
      informationssystemet om transporter 
      av sprit och cigaretter
åklagarmyndigheter   - utdrag ur folkbokföringsdatabasen, 
      - utdrag ur belastningsregistret, 
      misstankeregistret och register enligt 
      lagen (2018:1693) om polisens behandling 
      av personuppgifter inom brottsdatalagens 
      område,
      - utdrag ur vägtrafikregistret, och 
      - rekvisitioner av sådana utdrag

Förordning (2018:1866).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

3 § Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter           Register
allmänna domstolar       diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelser på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning

allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt

                smittskyddslagen (2004:168) och
                enligt lagen (1972:119) om
                fastställande av
                könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat   samtliga diarier

samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

Försvarsmakten, Försvarets   diarier över inriktningar
materielverk, Försvarets    enligt lagen (2000:130) om
radioanstalt och        försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets         och över underrättelser inom
forskningsinstitut       försvarets underrättelse- och
                säkerhetstjänst

Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd

                enligt lagen (2008:717) om
                signalspaning i
                försvarsunderrättelseverksamhet
Polismyndigheten        diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
Regeringskansliet        diarium över krypterade
                meddelanden, diarium över
                handlingar som rör myndigheters
                krigsorganisation och
                beredskapsförberedelser,
                diarier över inriktningar och
                underrättelser enligt lagen
                (2000:130) om
                försvarsunderrättelseverksamhet,
                diarier över handlingar som rör
                förberedelser enligt 11 f §
                förordningen (1996:1515) med
                instruktion för
                Regeringskansliet samt diarier
                hos Utrikesdepartementet över
                handlingar som kommit in eller
                upprättats i andra än
                administrativa och konsulära
                ärenden och handelsärenden
Skatteverket          diarium över ärenden om
                könsbyte
Socialstyrelsen         diarium över ärenden som
                handläggs av Socialstyrelsens
                råd för vissa rättsliga,
                sociala och medicinska frågor
Statens inspektion för     diarier över ärenden om
försvarsunderrättelse-     verkställighet av beslut om
verksamheten          tillstånd enligt lagen
                (2008:717) om signalspaning i
                försvarsunderrättelseverksamhet
Sveriges ständiga        samtliga diarier, utom diarium
representation vid       över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU)     officiella dokument och diarier
                över handlingar som kommit in
                eller upprättats i
                administrativa ärenden och
                handelsärenden
Säkerhetspolisen        diarier över underrättelser inom
                den särskilda polisverksamheten
                för att hindra och uppdaga brott
                mot rikets säkerhet m.m. och
                diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om hemlig
                avlyssning av elektronisk
                kommunikation, hemlig övervakning
                av elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
Tullverket           diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning
åklagarmyndigheter       diarier över ärenden om
                kvarhållande av försändelse på
                befordringsanstalt och om
                hemlig avlyssning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig övervakning av
                elektronisk kommunikation,
                hemlig kameraövervakning och
                hemlig rumsavlyssning samt
                diarier över förundersökningar
                som rör brott mot rikets
                säkerhet

Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör

- geografisk information om militärgeografiska förhållanden,

- rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,

- underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

- planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller

- militärtekniska forskningsresultat, och

2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Förordning (2016:323).

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 § Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

- bankregistret som förs av Bolagsverket,

- biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

- diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

- diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

- diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),

- EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

- europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

- europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

- filialregistret som förs av Bolagsverket,

- föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

- företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

- försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

- försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

- mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

- näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

- patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

- registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

- registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,

- stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och

- varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2011:673).

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Verksamheten avser

centrala hundregistret

fastighetsregistret

kommunala fastighetsregister

passregister och register över nationella identitetskort

röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 § Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet        Undersökning     Särskilda begränsningar
                      i sekretessen
Boverket        undersökning av   sekretessen gäller
            byggnaders     endast uppgifter om
            tekniska      enskildas personliga
            utformning     förhållanden
      utvärderingar och
      analyser av 
      undersökning av       
      bostadsmarknadens 
      funktionssätt när
      det gäller fysisk 
      planering, 
      byggande, boende, 
      bostadsfinansiering
      och 
      bostadspolitiska 
      styrmedel
Brottsförebyggande   kriminologiska
rådet          undersökningar
Finanspolitiska rådet  undersökningar av 
      arbetsmarknaden, 
      lönebildningen och 
      bostadsmarknaden
      undersökningar av 
      effekter av 
      ändrade skatter 
      och 
      transfereringar 
      och av andra 
      åtgärder inom de 
      finans-, 
      arbetsmarknads- 
      och utbildnings-
      politiska 
      områdena  
Folkhälsomyndigheten  undersökningar om
            folkhälsan och
            dess
            bestämningsfaktorer
            undersökningar om
            samhällskostnader
            till följd av
            infektionssjukdomar
            och
            antibiotikaresistens
            och om effekter av
            motåtgärder i fråga
            om spridning av
            infektionssjukdomar
Forum för levande    enkätundersökning  sekretessen gäller
historia        bland lärare dels  endast uppgifter om
            om Förintelsen,   enskildas personliga
            dels om       förhållanden
            hedersrelaterat
            våld eller
            förtryck
            undersökningar om  sekretessen gäller
            ungdomars      endast uppgifter om
            attityder till   enskildas personliga
            utsatta grupper   förhållanden
Inspektionen för    undersökningar av
socialförsäkringen   rättstillämpning,
            handläggning och
            administration inom
            socialförsäkrings-
            området och inom
            verksamheter med
            direkt anknytning
            till
            socialförsäkringen
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            socialförsäkrings-
            området och om
            utnyttjandet av
            socialförsäkringen
Institutet för     uppföljning och
arbetsmarknads- och   utvärdering av
utbildningspolitisk   den arbetsmarknads-
utvärdering       politiska
            verksamheten,
            studier av
            arbetsmarknadens
            funktionssätt,
            utvärdering av
            effekter av olika
            reformer och
            åtgärder inom
            utbildningsväsendet,
            utvärdering av
            effekterna på
            arbetsmarknaden av
            åtgärder inom
            utbildningsväsendet
            och utvärdering av
            socialförsäkringens
            effekter på
            arbetsmarknaden
Kommerskollegium    ekonomiska     sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            på det       enskildas ekonomiska
            handelspolitiska  förhållanden
            området
Konjunkturinstitutet  undersökningar för   sekretessen gäller
            framställning av    endast uppgifter om
            prognoser om      enskildas ekonomiska
            bruttonationalprodukten förhållanden
            undersökningar inom   sekretessen gäller
            det miljöekonomiska   endast uppgifter om
            området         enskildas ekonomiska
                        förhållanden
            undersökningar av
            effekter av ändrade
            skatter och
            transfereringar och
            av andra åtgärder
            inom de finans-,
            arbetsmarknads-,
            utbildnings-, miljö-,
            energi- och
            klimatpolitiska
            områdena
            undersökningar av
            arbetsmarknaden och
            lönebildningen
Konsumentverket     undersökningar av  sekretessen gäller
            produktrelaterade  endast uppgifter om
            olycksfall     enskildas personliga
                      förhållanden
Livsmedelsekonomiska  ekonomiska
institutet       undersökningar
            inom jordbruks-
            och
            livsmedelsområdet
Livsmedelsverket    undersökningar om  sekretessen gäller
            matvanor,      endast uppgifter om
            livsmedels-     enskildas personliga
            hantering      förhållanden
            samt säker mat
länsstyrelserna     undersökningar om  sekretessen gäller
            attityder hos    endast uppgifter om
            länets invånare   enskildas personliga
            till att bo, leva  förhållanden
            och verka i länet
Myndigheten för   undersökningar om 
arbetsmiljökunskap  arbetsmiljö och 
      företagshälsovård
      undersökningar om 
      effekter av beslutade 
      och genomförda 
      statliga reformer 
      och andra statliga 
      initiativ  
Myndigheten för    undersökningar om 
delaktighet    attityder, 
      levnadsvillkor, 
      tillgänglighet och 
      delaktighet hos barn, 
      unga och vuxna med 
      funktionsnedsättning  

Myndigheten för

kulturanalys    undersökningar om 
      barns och ungas 
      kulturvanor  
      undersökningar om 
      hot mot 
      kulturutövare  
Myndigheten för     undersökningar om  sekretessen gäller
press, radio och tv   tidnings-      endast uppgifter om
            distributionens   enskildas ekonomiska
            kostnadsutveckling förhållanden
Myndigheten för     undersökningar av
samhällsskydd och    olyckshändelser
beredskap        och
            räddningsinsatser
Myndigheten för     undersökningar av
tillväxtpolitiska    statliga
utvärderingar och    stödinsatser inom
analyser        näringspolitik,
            regional
            tillväxtpolitik
            och
            innovationspolitik
Myndigheten för     undersökningar om
ungdoms- och      ungdomars attityder,
civilsamhällesfrågor  värderingar och
            levnadsvillkor
            undersökningar om
            det civila
            samhällets villkor,
            sammansättning och
            utveckling
Myndigheten för     undersökningar
vård- och        om
omsorgsanalys      vårdens och
            omsorgens
            funktionssätt samt
            om effektiviteten i
            statliga åtaganden
            och verksamheter
            inom vård och
            omsorg
            utvärderingar av
            information om vård
            och omsorg som
            lämnas till
            enskilda samt av
            statliga reformer
            och andra statliga
            initiativ inom vård
            och omsorg
Myndigheten för     undersökningar om
yrkeshögskolan     utbildningar inom
            myndighetens
            ansvarsområde och
            om sökandefrekvensen
            och arbetsmarknadsutfallet
            när det gäller sådana
            utbildningar
            undersökningar om
            studerandes bakgrund och
            deras vägval efter studierna
Pensionsmyndigheten   undersökningar om
            pensionspararnas
            investerings-
            beteende och
            utfallet av detta
Polismyndigheten    undersökningar om  sekretessen gäller
            hur brottsoffer   endast uppgifter om
            upplever sina    enskildas personliga
            kontakter med    förhållanden
            Polismyndigheten
Regeringskansliet    undersökningar i  sekretessen gäller
            Justitie-      endast uppgifter om
            departementet om  enskildas personliga
            långtidsdömda    förhållanden
            (Ju 1986:C)
            undersökningar i  sekretessen gäller
            Justitie-      endast uppgifter om
            departementet    enskildas personliga
            dels om       förhållanden
            utvisning på
            grund av brott
            (Ju 2001:J),
            dels om
            påföljdsval
            och
            straffmätning
            vid vållande
            till annans död,
            grovt brott,
            och vållande
            till kroppsskada
            eller sjukdom,
            grovt brott
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar inom
            skatte-, bidrags-
            och social-
            avgiftsområdet,
            om inkomst- och
            förmögenhets-
            fördelning samt om
            fördelnings-
            effekter av de
            offentliga
            välfärdssystemen
            undersökningar om
            utveckling,
            förändring samt
            effekter av
            åtgärder inom
            områdena jakt och
            fiske, djur, jord-
            och skogsbruk,
            livsmedel,
            landsbygd, miljö
            och naturresurser,
            energi,
            kommunikationer,
            näringsverksamhet,
            arbetsmarknad,
            undervisning och
            utbildning,
            socialtjänst,
            hälso- och
            sjukvård,
            tandvård,
            planläggning,
            byggande samt
            bostad
            undersökningar om
            effekter av
            förändringar i
            finansiella
            instituts
            ekonomiska
            förhållanden
            undersökning om   sekretessen gäller
            särbehandlande   endast uppgifter om
            åtgärder mot    enskildas personliga
            romer under     förhållanden
            1900-talet
            undersökning om   sekretessen gäller
            tillämpningen av  endast uppgifter om
            straffbestämmelsen enskildas personliga
            om kontakt med   förhållanden
            barn i sexuellt
            syfte
Rådet för forsknings-  undersökningar av
och           ansökningar om och
utvecklingssamarbete  deltagande i EU-
inom EU         programmen för
            forskning och
            teknisk
            utveckling
sjukvårdsinrättningar, miljömedicinska,  sekretessen gäller
utbildningsanstalter  socialmedicinska,  endast uppgifter om
och           psykiatriska eller enskildas personliga
forskningsinrättningar andra medicinska  förhållanden
            studier
Skatteverket    undersökningar om 
      effekter av 
      förändringar inom 
      skatte- och 
      socialavgiftsområdet 
      samt om inkomst- och 
      förmögenhetsfördelning  
Socialstyrelsen    undersökningar om 
      hälso- och sjukvårdens 
      behov av läkare, 
      sjuksköterskor, 
      barnmorskor och 
      röntgensjuksköterskor 
      samt tandvårdens 
      behov av tandläkare 
      och tandhygienister 
      på kort och lång sikt  
      undersökning om 
      tillämpningen av 
      bestämmelserna om 
      genetisk information i 
      försäkringssammanhang 
      i lagen (2006:351) om 
      genetisk integritet m.m.  
      undersökningar som   sekretessen gäller
      avser kartläggning,   endast uppgifter om
      uppföljning, analys   enskildas personliga 
      eller utvärdering av   förhållanden
      verksamhet inom hälso- 
      och sjukvården, 
      tandvården och 
      socialtjänsten eller 
      av verksamhet som rör 
      stöd och service till 
      vissa personer med 
      funktionsnedsättning   

Statens

institutionsstyrelse  undersökningar    sekretessen gäller
      inom missbruks-   endast uppgifter om 
      och ungdomsvården   enskildas personliga 
      under uppföljning   förhållanden
      efter avslutad vård   
Statens medieråd    undersökningar om  sekretessen gäller
            barns och ungas   endast uppgifter om
            medievanor samt   enskildas personliga
            barns,ungas och   förhållanden
            föräldrars
            attityder till
            medier och
            mediereglering
Statens         undersökningar av  sekretessen gäller
skolinspektion     resultatet av    endast uppgifter om
            nationella prov   enskildas personliga
                      förhållanden
            undersökningar av  sekretessen gäller
            hur föräldrar och  endast uppgifter om
            elever upplever   enskildas personliga
            kvaliteten på    förhållanden
            utbildningen vid
            en skolenhet
Statens skolverk    nationella     sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            inom skolväsendet  enskildas personliga
            och sådan      förhållanden
            pedagogisk
            verksamhet som
            avses i 25 kap.
            skollagen
            (2010:800) om
            måluppfyllelsen
            i sektorn
            internationella   sekretessen gäller
            undersökningar   endast uppgifter om
            inom skolväsendet  enskildas personliga
            och sådan      förhållanden
            pedagogisk
            verksamhet som
            avses i 25 kap.
            skollagen
            (2010:800)

Stockholms universitet utvärdering av

            arbetsmarknads-
            utfallet för
            deltagare i
            kompletterande
            utbildningar för
            akademiker med
            utländska
            utbildningar
Strålsäkerhets-     undersökningar   sekretessen gäller
myndigheten       och studier i    endast uppgifter om
            beredskaps- och   enskildas personliga
            miljömålsarbetet  förhållanden
Tandvårds- och     undersökningar om

läkemedelsförmånsverket effekter av

            förändringar av
            det statliga
            tandvårdsstödet
Trafikverket      haveriundersökningar
            inom
            vägtrafikområdet
universitet och     undersökningar av  sekretessen gäller
högskolor        studenters     endast uppgifter om
            bakgrund och om   enskildas personliga
            deras vägval    förhållanden
            efter studierna

Universitets- och

högskolerådet    undersökningar om 
      studenters 
      levnadsvillkor 
      inom ramen för 
      projektet 
      Eurostudent
      undersökning om 
      effekter och 
      användning av 
      Universitets- 
      och 
      högskolerådets 
      utlåtanden 
      avseende 
      avslutade
      utländska 
      högskole-
      utbildningar 
      utvärdering av 
      försöksverksamhet 
      med lämplighets-
      bedömning vid 
      antagning av 
      studenter till 
      lärar- och 
      förskollärar-
      utbildning 
utbildningsanstalter  sociologiska,    sekretessen gäller
och           psykologiska,    endast uppgifter om
forskningsinrättningar pedagogiska eller  enskildas personliga
            andra beteende-   förhållanden
            vetenskapliga
            eller samhälls-
            vetenskapliga
            studier
Åklagarmyndigheten   undersökningar   sekretessen gäller
            som genomförs    endast uppgifter om
            vid Åklagar-    enskildas personliga
            myndighetens  ´  förhållanden
            utvecklings-
            centrum för
            uppföljning och
            utveckling av
            åklagarverksamheten

Förordning (2018:1526).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 § Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:

- Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

- The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

- Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,

- Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

- Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

- Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

- Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

- De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,

- Her Majesty's Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

- Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

- The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

- Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997, - Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,

- Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

- Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,

- Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

- Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,

- Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,

- Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,

- Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

- centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

- Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

- Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001, - centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

- Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,

- Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

- Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,

- Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,

- Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,

- New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,

- Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

- Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,

- Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,

- Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,

- Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,

- The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och

- National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:

- allmänna domstolar,

- allmänna förvaltningsdomstolar,

- Arbetsförmedlingen,

- Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

- Centrala studiestödsnämnden,

- Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

- Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,

- Försäkringskassan,

- hyres- och arrendenämnder,

- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

- Inspektionen för vård och omsorg,

- Justitiekanslern,

- Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

- Kriminalvården,

- Kronofogdemyndigheten,

- Kustbevakningen,

- Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

- länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,

- Migrationsverket,

- myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

- nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

- patientnämnder,

- Polismyndigheten,

- Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,

- Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

- Skatteverket,

- socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

- Socialstyrelsen,

- Statens institutionsstyrelse,

- Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

- Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

- Säkerhetspolisen,

- Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

- Tullverket, och

- åklagarmyndigheter.

Förordning (2018:1526).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen

10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165).

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

11 a § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 § Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder. Förordning (2015:695).

Övergångsbestämmelser

2009:641

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).

2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.

3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.

4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k.

anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer

1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar

1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket

2009:935

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

2009:1241

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.

2010:165

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

- haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,

- utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.

2010:289

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.

2010:534

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.

2010:733

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.

2010:1766

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2011:96

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

2011:382

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

2011:420

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser

- hälsoskydd,

- miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,

- genetiskt modifierade organismer,

- vattenverksamhet,

- växtskyddsmedel och biocidprodukter, och

- producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

2011:673

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).

2012:40

1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

2012:48

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622).

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).

2012:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

2012:557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

2012:812

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

2013:661

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.

2013:662

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.

2013:931

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.

2014:69

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.

2014:1369

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

2015:134

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

2015:298

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.

2015:637

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om

- undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och

- utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.

2015:695

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd.

2016:99

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

2016:403

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

2016:1005

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

2017:101

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

Bilaga

Verksamheten består i      Särskilda begränsningar i
                sekretessen

1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet

2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet

4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket

5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden

6. bidrag till         sekretessen gäller inte beslut
utvecklingsarbete som      i ärenden

Statens jordbruksverk tar befattning med

7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium

8. stöd som handhas av Exportkreditnämnden

9. utredning, planering,    sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning, tillsyn   stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos     Elsäkerhetsverkets tillsyn
Tillväxtverket, Verket för   över produktsäkerheten hos
innovationssystem,       varor som är avsedda för
Myndigheten för         konsumenter eller kan antas
tillväxtpolitiska        komma att användas av
utvärderingar och analyser,   konsumenter, om intresset av
Sveriges geologiska       allmän kännedom om
undersökning, Rymdstyrelsen,  förhållande som rör risk för
Strålsäkerhetsmyndigheten,   skada på person har sådan
Programrådet för forskning   vikt att uppgiften bör
för ett avfallssnålt      lämnas ut

samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet

10. utredning, planering    sekretessen enligt 9 § första
och tillsyn med avseende    stycket 1 gäller inte för
på ägarfrågor och        uppgifter i
ägarspridning samt sådan    tillsynsverksamheten, om
verksamhet som bedrivs av    intresset av allmän kännedom om
bolag där staten direkt     förhållande som rör människors
eller genom förmedling     hälsa, miljön eller redligheten
av ett annat bolag äger     i handeln eller ett liknande
aktier             allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut

11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet

12. utredning,         sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och      stycket 1 gäller inte för
tillsyn enligt lagen      uppgifter i
(2011:791) om          tillsynsverksamheten, om
ackreditering och teknisk    intresset av allmän kännedom om
kontroll eller enligt      förhållande som rör människors
motsvarande äldre        hälsa, miljön eller redligheten
föreskrifter          i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut

13. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

14. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg

15. utredning, planering och  sekretessen enligt 9 § första
tillsyn hos Konsumentverket   stycket 1 gäller inte för
eller Konsumentombudsmannen   uppgifter i
                tillsynsverksamheten, om
                intresset av allmän kännedom om
                förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut

16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

17. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn hos           i ärenden

Transportstyrelsen

                sekretessen enligt 9 § första
                stycket 1 gäller inte heller
                vid Transportstyrelsens tillsyn
                över produktsäkerheten hos
                varor som är avsedda för
                konsumenter eller kan antas
                komma att användas av
                konsumenter, om intresset av
                allmän kännedom om förhållande
                som rör risk för skada på
                person har sådan vikt att
                uppgiften bör lämnas ut
18. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden

skogsvårdslagen (1979:429)

och tillsyn enligt lagen    sekretessen enligt 9 § första
(2014:1005) om         stycket 1 gäller inte om
virkesmätning          intresset av allmän kännedom
                om något förhållande som rör
                människors hälsa, miljön,
                redligheten i handeln eller ett
                liknande allmänintresse har
                sådan vikt att uppgifterna bör
                lämnas ut

19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, tillståndsgivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

21. tillståndsgivning och   sekretessen gäller inte beslut 
tillsyn enligt       i ärenden

lotterilagen (1994:1000), kasinolagen (1999:355) och spellagen (2018:1138) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt utredning och planering som handhas av

Lotteriinspektionen     

/Träder i kraft I:2019-01-01/

21. tillståndsgivning och   sekretessen gäller inte beslut 
tillsyn enligt spellagen   i ärenden

(2018:1138) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt utredning och planering

som handhas av Spelinspektionen  
22. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden

förordningen (1956:413)

om klassificering av      sekretessen enligt 9 § första
kött, lagen (2006:805) om    stycket 1 gäller inte för
foder och animaliska      uppgifter i
biprodukter, förordningen    tillsynsverksamheten, om
(2006:814) om foder och     intresset av allmän kännedom om
animaliska biprodukter,     förhållande som rör människors
de föreskrifter som       hälsa, miljön eller redligheten
meddelats med stöd av      i handeln eller ett liknande
förordningarna och de      allmänintresse har sådan vikt
EG-bestämmelser som       att de bör lämnas ut

kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

23. tillståndsgivning för    sekretessen gäller endast
nya verksamheter med      enligt 9 § första stycket 1

påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken

24. utredning, planering,    sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning,       i ärenden, med undantag för
tillsyn och stöd inom      beslut i ärenden om
jordbrukets, rennäringens    exportbidrag, produktionsbidrag
och fiskets områden hos     och stöd till marknadsföring

Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser

25. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

27. tillståndsgivning och  sekretessen gäller inte beslut 
tillsyn enligt       i ärenden

strålskyddslagen (2018:396) eller enligt motsvarande äldre

föreskrifter      sekretessen enligt 9 § första 
        stycket 1 gäller inte för 
        uppgifter i 
        tillsynsverksamheten, om 
        intresset av allmän kännedom om 
        förhållande som rör människors 
        hälsa, miljön eller redligheten 
        i handeln eller ett liknande 
        allmänintresse har sådan vikt 
        att de bör lämnas ut
28. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden

livsmedelslagen (2006:804),

livsmedelsförordningen     sekretessen enligt 9 § första
(2006:813), förordningen    stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig     uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som    om intresset av allmän kännedom
importeras från tredje     om något förhållande som rör
land, kungörelsen        människors hälsa, miljön eller
(1974:271) om kontroll     redligheten i handeln eller ett
vid utförsel av livsmedel    liknande allmänintresse har sådan
eller enligt motsvarande    vikt att de bör lämnas ut

äldre bestämmelser, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

29. tillsyn över        sekretessen enligt 9 § första
hälsoskyddet enligt       stycket 1 gäller inte om
miljöbalken och         intresset av allmän kännedom om
miljötillsynsförordningen    förhållande som rör människors
(2011:13)            hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att uppgifterna bör lämnas ut
30. utredning,       sekretessen gäller inte         
tillståndsgivning och     beslut i ärenden

tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre

bestämmelser  

31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

33. utredning,       sekretessen enligt 9 § första   
tillståndsgivning och tillsyn   stycket 1 gäller inte vid 
enligt läkemedelslagen     tillsyn över produktsäkerheten 
(2015:315) eller enligt   hos varor som är avsedda för 
motsvarande äldre     konsumenter eller kan antas 
bestämmelser, utredning,   komma att användas av 
tillståndsgivning och tillsyn   konsumenter, om intresset av 
enligt lagen (1993:584) om   allmän kännedom om förhållande 
medicintekniska produkter   som rör risk för skada på person 
eller enligt motsvarande   har sådan vikt att uppgiften bör 
äldre bestämmelser,     lämnas ut

tillståndsgivning och tillsyn

enligt lagen (2006:496) om   sekretessen enligt 9 § första 
blodsäkerhet och lagen     stycket 1 gäller inte för 
(2008:286) om kvalitets- och   uppgifter i tillsynsverksamhet 
säkerhetsnormer vid hantering   vad gäller anmälda organ som 
av mänskliga vävnader och   avses i 9 a § första stycket 
celler, tillståndsgivning och   lagen (1993:584) om 
tillsyn enligt lagen     medicintekniska produkter om 
(2009:366) om handel med   intresset av allmän kännedom om 
läkemedel eller enligt     förhållande som rör människors 
motsvarande äldre     hälsa, miljön eller redligheten 
bestämmelser, tillsyn enligt   i handeln eller ett liknande 
rådets förordning (EG) nr   allmänintresse har sådan vikt 
953/2003 av den 26 maj 2003   att de bör lämnas ut

om förhindrande av att

handeln med vissa viktiga   sekretessen enligt 9 § första 
mediciner avleds till     stycket 1 gäller inte heller 
Europeiska unionen, tillsyn   för uppgifter som ska 
enligt Europaparlamentets   offentliggöras enligt 4 c § 
och rådets förordning (EG)   förordningen (2007:1205) med 
nr 726/2004 av den 31 mars   instruktion för Läkemedelsverket

2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning

(EG) nr 726/2004  
34. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

35. tillståndsgivning för    sekretessen gäller inte beslut
marinvetenskaplig        i ärenden

forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken

36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygs- säkerhetsförordningen (2003:438)

37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

38. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1977:945)     i ärenden

om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

39. utredning som handhas    sekretessen gäller inte beslut
av Skogsstyrelsen i fråga    i stödärenden

om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen

40. tillståndsgivning vid    sekretessen gäller inte
sådan miljöfarlig        beslut i ärenden

verksamhet som avses i

9 kap. 6-6 b §§ miljöbalken   sekretessen enligt 9 § första
och för hantering av      stycket 1 gäller inte för
farligt avfall enligt      uppgifter i
avfallsförordningen       tillsynsverksamheten om
(2011:927) eller        intresset av allmän kännedom
motsvarande äldre        om förhållande som rör
föreskrifter samt tillsyn    människors hälsa, miljön
över miljöfarlig        eller redligheten i handeln
verksamhet och hantering    eller ett liknande
av farligt avfall enligt    allmänintresse har sådan
miljöbalken           vikt att uppgifterna bör
och               lämnas ut

miljötillsynsförordningen (2011:13)

41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

44. tillsyn över sådan     sekretessen enligt 9 § första
dumpning och förbränning    stycket 1 gäller inte, om
av avfall som anges i 15    intresset av allmän kännedom om
kap. 31 § miljöbalken      förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att uppgifterna bör lämnas ut
46. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden

tillsyn i fråga om

kemiska produkter och      sekretessen enligt 9 § första
biotekniska organismer     stycket 1 gäller inte för
enligt miljöbalken eller    uppgifter i
enligt till miljöbalken     tillsynsverksamheten, om
anslutande förordningar     intresset av allmän kännedom om
eller enligt          förhållande som rör människors
EG-förordningar inom      hälsa, miljön eller redligheten
samma område          i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut
47. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:855)     i ärenden

om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2016:253) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller

farledsvaruavgift    

49. stöd enligt

förordningen (2000:281)     sekretessen gäller inte beslut
om regionalt          i ärenden

transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland

50. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina

52. tillståndsgivning och     sekretess för ingivna 
tillsyn enligt       undersökningsresultat 
minerallagen (1991:45)     enligt 14 kap. 3 § 
och lagen (1978:160)     minerallagen gäller 
om vissa rörledningar     i högst fyra år

eller enligt motsvarande äldre

bestämmelser  
53. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1993:555)     i ärenden

om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

54. stöd enligt         sekretessen gäller endast
förordningen (1991:978)     enligt 9 § första stycket 1

om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

55. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond

56. tillståndsgivning och    sekretessen enligt 9 § första
tillsyn enligt lagen      stycket 1 gäller inte vid
(2010:1011) om         tillsyn över produktsäkerheten
brandfarliga och        hos varor som är avsedda för
explosiva varor eller      konsumenter eller kan antas
motsvarande äldre        komma att användas av
föreskrifter          konsumenter, om intresset av
                allmän kännedom om förhållande
                som rör risk för skada på
                person har sådan vikt att
                uppgiften bör lämnas ut
57. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden

bilskrotningsförordningen

(2007:186) och tillsyn i    sekretessen enligt 9 § första
fråga om            stycket 1 gäller inte för
bilskrotningsverksamhet     uppgifter i
enligt             tillsynsverksamheten, om
miljötillsynsförordningen    intresset av allmän kännedom om
(2011:13) samt utredning    förhållande som rör människors
och tillsyn enligt       hälsa, miljön eller redligheten
avgasreningslagen        i handeln eller ett liknande

(2011:318),

drivmedelslagen (2011:319),   allmänintresse har sådan vikt
avgasreningsförordningen    att de bör lämnas ut

(2011:345) och drivmedelsförordningen (2011:346)

58. utredning och tillsyn    sekretessen gäller inte beslut
enligt patientsäkerhetslagen  i ärenden

(2010:659) eller motsvarande

äldre föreskrifter       sekretessen gäller inte för
                uppgifter som avses i 2 kap. 3 §
                patientsäkerhetsförordningen
                (2010:1369)
59. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden

tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

/Träder i kraft I:2019-01-01/

60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt 7-10 §§ lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga

ämnen  
61. tillsyn enligt     sekretessen gäller inte för 
tobakslagen (1993:581)     uppgifter som ska 
eller enligt motsvarande   offentliggöras enligt 5 § 
äldre bestämmelser och     tobaksförordningen (2016:354) 
enligt lagen (2017:425)   och enligt 19 § förordningen 
om elektroniska     (2017:429) om elektroniska 
cigaretter och       cigaretter och 
påfyllningsbehållare    påfyllningsbehållare

62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

/Upphör att gälla U:2019-02-01/

64. stöd enligt     sekretessen gäller endast 
presstödsförordningen     enligt 9 § första stycket 1

(1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter och stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

/Träder i kraft I:2019-02-01/

64. stöd enligt     sekretessen gäller endast
presstödsförordningen    enligt 9 § första stycket 1 

(1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar och stöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053)

65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret

66. stöd som handhas av     sekretessen gäller endast
Vetenskapsrådet,        enligt 9 § första stycket 1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

67. stöd enligt lagen      sekretessen gäller inte beslut
(1990:613) om          i ärenden

miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning

68. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (2001:770)     i ärenden

om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

69. utredning enligt      sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:738)     i ärenden

om dumpnings- och subventionsundersökningar

70. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)

71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)

72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd eller enligt motsvarande äldre

bestämmelser  

73. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

74. stöd enligt         sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1058)    enligt 9 § första stycket 1

om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller enligt motsvarande äldre

bestämmelser  
76. utredning och tillsyn    sekretessen gäller inte beslut
enligt lagen (1992:1514)    i ärenden

om måttenheter, mätningar

och mätdon eller enligt     sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre        stycket 1 gäller inte för
bestämmelser och enligt     uppgifter i
lagen (1999:779) om       tillsynsverksamheten, om
handel med           intresset av allmän kännedom om
ädelmetallarbeten        förhållande som rör människors
                hälsa, miljön eller redligheten
                i handeln eller ett liknande
                allmänintresse har sådan vikt
                att de bör lämnas ut

77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG2 och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre föreskrifter

79. stöd i form av       sekretessen gäller inte beslut
arbetsstipendier till      i ärenden

läromedelsförfattare

80. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

81. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden

skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial

82. utredning,         sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och      stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om       intresset av allmän kännedom om
genetiskt modifierade      förhållande som rör människors
organismer enligt        och djurs hälsa, miljön eller
miljöbalken, förordningen    ett liknande allmänintresse har
(2002:1086) om utsättning    sådan vikt att uppgifterna bör
av genetiskt modifierade    lämnas ut

organismer i miljön och

förordningen (2000:271)     sekretessen gäller inte heller
om innesluten användning    i övrigt beslut i ärenden eller
av genetiskt modifierade    i ärenden om tillstånd och
organismer samt tillsyn i    anmälan för en allmän
fråga om genetiskt       beskrivning av de genetiskt
modifierade organismer     modifierade organismerna, för
enligt             uppgift om vem som bedriver
miljötillsynsförordningen    den verksamhet som omfattas av
(2011:13)            ärendet och dennes adress, för
                uppgift om verksamhetens syfte
                och var verksamheten bedrivs,
                för uppgift om klassificering i
                riskkategori, för uppgift om
                skyddsåtgärder, för planer för
                övervakning av de genetiskt
                modifierade organismerna och
                för nödsituationer samt för
                sådan riskbedömning som avses
                i 1 kap. 6 § förordningen
                (2002:1086) om utsättning av
                genetiskt modifierade organismer
                i miljön och 7 § förordningen
                (2000:271) om innesluten
                användning av genetiskt
                modifierade organismer eller
                uppgifter som en ansvarig
                myndighet har fått i enlighet
                med artikel 4, 9 eller 12 i
                Europaparlamentets och rådets
                förordning (EG) nr 1946/2003 av
                den 15 juli 2003 om
                gränsöverskridande förflyttning
                av genetiskt modifierade
                organismer och som omfattas av
                de begränsningar i sekretessen
                som följer av artikel 16 samma
                förordning

83. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag 86. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning

87. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

88. utredning, planering    sekretessen gäller inte beslut

och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet

89. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn som rör handel     i ärenden

med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67)

90. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1982:1228)    i ärenden

om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

91. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd

92. tillsyn över        sekretessen gäller inte beslut
vattenverksamhet enligt     i ärenden

miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

93. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1983:1108)    i ärenden

om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.

94. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

95. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser

96. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1991:336) om vissa dryckesförpackningar, tillsyn över verksamhet som avser import och återvinning av dryckesförpackningar av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket

97. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt         i ärenden

miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter

98. stöd i form av       sekretessen gäller inte beslut
projektbidrag enligt      i ärenden

förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet

99. utredning,       sekretessen gäller inte beslut 
tillståndsgivning och     i ärenden

tillsyn hos Post- och telestyrelsen samt stöd enligt förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska

kommunikationer      
100. utredning enligt      sekretessen gäller inte i
lagen (1990:712) om       ärenden som avses i 29 kap.
undersökning av olyckor     12 a och 13 §§ offentlighets-
och förordningen        och sekretesslagen (2009:400)

(1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission

101. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och      i ärenden

tillsyn hos Myndigheten för press, radio och tv

102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet

103. utredning,     sekretessen gäller inte beslut 
tillståndsgivning och     i ärenden

tillsyn hos

Revisorsinspektionen  
104. tillståndsgivning     sekretessen gäller inte beslut
och tillsyn enligt       i ärenden

fastighetsmäklarlagen (2011:666)

105. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om ínformationsskyldighet för vissa fartyg

106. utredning och     sekretessen gäller inte beslut
stödverksamhet enligt     i ärenden

förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling


  
107. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1994:1708) om EG:s

förordningar om         sekretessen enligt 9 § första
strukturstöd och om stöd    stycket 1 gäller inte om
till utveckling av       intresset av allmän kännedom om
landsbygden, lagen       något förhållande som rör
(1994:1710) om EG:s       människors och djurs hälsa,
förordningar om         miljön, redligheten i handeln
jordbruksprodukter,       eller ett liknande
förordningen (2011:926)     allmänintresse har sådan vikt
om EU:s förordningar om     att uppgifterna bör lämnas ut

pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

108. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen      i ärenden

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

109. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet

110. utredning,      sekretessen enligt 9 § första    
tillståndsgivning och    stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om     intresset av allmän kännedom om
växtskyddsmedel och    förhållande som rör människors
biocidprodukter enligt    och djurs hälsa, miljön eller
bestämmelserna om     ett liknande allmänintresse
bekämpningsmedel och    har sådan vikt att uppgifterna
tillsyn i miljöbalken,     bör lämnas ut

miljötillsynsförordningen

(2011:13), förordningen    sekretessen gäller inte heller
(2014:425) om       i övrigt beslut i ärenden eller
bekämpningsmedel och     i ärenden om godkännande eller 
förordningen (2016:402)    registrering av växtskyddsmedel 
om nematoder, insekter och   eller biocidprodukter för en 
spindeldjur som     allmän beskrivning av 
bekämpningsmedel     produkterna och produkternas 
        namn, för uppgift om vem som 
         ansökt om godkännande eller 
         registrering och dennes adress, 
        för uppgift om vem som 
        tillverkat ett verksamt ämne, 
        för uppgift om namnet på och 
        halten av ett verksamt ämne i 
        en produkt, för uppgifter om 
        benämningen på sådana andra 
        ämnen i en produkt som 
        betraktas som farliga och 
        därigenom påverkar bedömningen 
        av produkten, för fysikaliska 
        och kemiska uppgifter om 
        produkter och deras verksamma 
        ämnen, för uppgifter om hur 
        produkter eller deras 
        verksamma ämnen kan göras 
        oskadliga, för sammanfattande 
        uppgifter om resultaten av 
        försök som har krävts för att 
        fastställa ett verksamt ämnes 
        eller en produkts effektivitet 
        och dess effekter på människor, 
        djur och miljö eller effekter 
        i fråga om resistens, för 
        uppgifter om åtgärder som bör 
        vidtas för att minska riskerna 
        i samband med användning och 
        annan hantering av produkter 
        samt för uppgifter om 
        analysmetoder beträffande en 
        produkts verksamma ämnen, 
        eller formuleringsämnen som 
        har toxikologisk eller 
        miljömässig betydelse eller 
        beträffande resthalter som 
        är en följd av godkänd 
        användning och som har 
        toxikologisk eller miljömässig 
        betydelse
111. utredning och       sekretessen gäller endast
planering hos Trafikverket   enligt 9 § första stycket 1

i fråga om tilldelning av

infrastrukturkapacitet     sekretessen gäller inte
enligt järnvägslagen      beslut i ärenden

(2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

112. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt    i ärenden

21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

113. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt    i ärenden

1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag

114. tillsyn enligt 11 kap.   sekretessen gäller inte beslut
2 och 3 §§ plan- och      i ärenden

bygglagen (2010:900) om tillsynen gäller frågor om byggprodukters lämplighet eller utsläppande på marknaden enligt någon av bestämmelserna i 8 kap. 19-21 §§ samma lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen

115. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)

117. utredning, planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet

118. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
planering som handhas av    i ärenden

Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet

119. tillsyn enligt       sekretessen enligt 9 § första
produktsäkerhetslagen      stycket 1 gäller inte, om
(2004:451)           intresset av allmän kännedom om
                förhållande som rör risk för
                skada på person har sådan vikt
                att uppgiften bör lämnas ut
120. marknadskontroll     sekretessen enligt 9 § första 
enligt lagen (2016:96)     stycket 1 gäller inte, om 
om fritidsbåtar     intresset av allmän kännedom om 
och vattenskotrar    förhållande som rör risk för 
        skada på person har sådan vikt 
        att uppgiften bör lämnas ut
121. tillsyn enligt lagen    sekretessen enligt 9 § första
(1998:1707) om åtgärder     stycket 1 gäller inte vid
mot buller och avgaser     tillsyn över produktsäkerheten
från mobila maskiner      hos varor som är avsedda för
                konsumenter eller kan antas
                komma att användas av
                konsumenter, om intresset av
                allmän kännedom om förhållande
                som rör risk för skada på
                person har sådan vikt att
                uppgiften bör lämnas ut
122. utredning,         sekretessen gäller inte beslut
planering,           i ärenden

tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

123. utredning och planering enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre

bestämmelser    
124. utredning enligt      sekretessen enligt 9 § första
förordningen (2008:834)     stycket 1 gäller inte om
om producentansvar för     intresset av allmän kännedom om
batterier och          något förhållande som rör
förordningen (2014:1075)    människors hälsa, miljön,
om producentansvar för     redligheten i handeln eller ett
elutrustning samt        liknande allmänintresse har
tillsyn i fråga om       sådan vikt att uppgifterna bör
elektriska och         lämnas ut

elektroniska produkter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

125. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn

126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt

128. utredning hos       sekretessen gäller endast
Tandvårds- och         enligt 9 § första stycket 1

läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

130. utredning,         sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och      beslut i ärenden

tillsyn enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud

131. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte
lagen (2010:1933) om      beslut i ärenden

auktorisation av delgivningsföretag

132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarets materielverk med avseende på exportstödjande verksamhet

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

133. tillståndsgivning     sekretessen gäller inte
enligt socialtjänstlagen    beslut i ärenden

(2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

/Träder i kraft I:2019-01-01/

133. tillståndsgivning och  sekretessen gäller inte 
tillsyn enligt       beslut i ärenden

socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade     
134. stöd enligt        sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1921)    enligt 9 § första stycket 1

om statsbidrag till musiklivet

135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet

136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

137. utredning med anledning av en ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338)

138. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård

139. stöd enligt förordningen  sekretessen gäller inte
(2013:80) om bidrag till    beslut i ärenden

öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

140. tillståndsgivning och   sekretessen gäller inte
tillsyn hos Försvarsmakten   beslut i ärenden

enligt 14 kap.

luftfartsförordningen (2010:770)

141. tillsyn, utredning     sekretessen gäller inte
och planering hos        beslut i ärenden

Skogsstyrelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

142. stöd enligt     Sekretessen gäller inte
förordningen (2014:67) om  beslut i ärenden 

bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

143. stöd enligt     sekretessen gäller inte 
förordningen (2017:117)   beslut i ärenden

om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

144. stöd enligt     Sekretessen gäller inte
förordningen (2013:145)    beslut i ärenden 

om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga och förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt motsvarande äldre

föreskrifter  

146. stöd enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala

klimatinvesteringar       sekretessen gäller endast
                enligt 9 § första stycket 1
                sekretessen gäller inte
                beslut i ärenden

147. stöd enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar

stadsutveckling      sekretessen gäller endast 
        enligt 9 § första stycket 1
        sekretessen gäller inte 
        beslut i ärenden

148. marknadskontroll enligt lagen (2016:768) om marin

utrustning       sekretessen enligt 9 § 
        första stycket 1 gäller 
        inte om intresset av allmän 
        kännedom om förhållande som 
        rör människors hälsa, miljön 
        eller redligheten i handeln 
        eller ett liknande 
        allmänintresse har sådan vikt 
        att uppgiften bör lämnas ut
149. stöd enligt     sekretessen gäller endast 
förordningen (2016:989)   enligt 9 § första stycket 1

om statsbidrag till film

        sekretessen gäller inte 
        beslut i ärenden

150. utredning och tillsyn hos Patent- och registreringsverket enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av

upphovsrätt  

151. marknadskontroll hos Arbetsmiljöverket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

personlig skyddsutrustning.  sekretessen gäller inte 
        beslut i ärenden
        sekretessen enligt 9 § 
        första stycket 1 gäller 
        inte om intresset av allmän 
        kännedom om förhållande som 
        rör människors hälsa, miljön 
        eller redligheten i handeln 
        eller ett liknande 
        allmänintresse har sådan vikt 
        att uppgiften bör lämnas ut

152. marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

gasanordningar      sekretessen enligt 9 § 
        första stycket 1 gäller inte, 
        om intresset av allmän 
        kännedom om förhållande som 
        rör risk för skada på person 
        har sådan vikt att uppgiften 
        bör lämnas ut

153. tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster


  

154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa eller

säkerhet.  

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

155. utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om

förpackningar och returpapper  sekretessen enligt 9 § 
        första stycket 1 gäller inte 
        om intresset av allmän 
        kännedom om något förhållande 
        som rör människors hälsa, 
        miljön, redligheten i handeln 
        eller ett liknande 
        allmänintresse har sådan vikt 
        att uppgiften bör lämnas ut

/Träder i kraft I:2019-01-01/

155. utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar eller förordningen (2018:1463) om

producentansvar för returpapper   

eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om

förpackningar och returpapper  sekretessen enligt 9 § 
        första stycket 1 gäller inte 
        om intresset av allmän 
        kännedom om något förhållande 
        som rör människors hälsa, 
        miljön, redligheten i handeln 
        eller ett liknande 
        allmänintresse har sådan vikt 
        att uppgiften bör lämnas ut

156. utredning enligt förordningen (2016:1041) om plastbärkassar och tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om

plastbärkassar      sekretessen enligt 9 § 
        första stycket 1 gäller inte 
        om intresset av allmän kännedom 
        om något förhållande som rör 
        människors hälsa, miljön, 
        redligheten i handeln eller ett 
        liknande allmänintresse har sådan 
        vikt att uppgiften bör lämnas ut

Förordning (2018:1526).

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Ackreditering                  12
Affärsverket svenska kraftnät          9
Aktier                     10
Allvarliga kemikalieolyckor           108
Arbetslivsforskning        9, 66
Arbetsmiljöverket        151
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare  79
Avfall                     40, 44
Avgasrening                   57
Batterier                    124
Bekämpningsmedel                110
Beredskapslagring                26
Beredskapsplanering               86, 123
Bevakning                    136
Bevakningsföretag                85
Bilskrotning                  57
Biluthyrning                  73
Biocidprodukter                 110
Biotekniska organismer             46
Boverket                    65, 137, 144, 154
Brandfarliga varor               56
Byggprodukter                  114
Datakommunikation                47
Delgivningsföretag               131
Djur                      30, 97
Drivmedel                    57
Dryckesförpackningar              96
Dumpning                    44
Dumpnings- och subventionsundersökningar    69
Dyrkverktyg                   80
EG:s LIFE-fond                 55
Ekologisk produktion              28
Ekonomiska sanktioner              125
Elektriska och elektroniska produkter      124

Elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare        61
Elsäkerhetsverket                9, 152
Elutrustning                  124
Energibesparande åtgärder            14
Energimarknadsinspektionen           9
Energiprojekt                  90
Epizootilagstiftning              30
Europeisk läkemedelsmyndighet          33
Explosiva varor                 56
Exportkreditfinansiering            72
Exportkreditnämnden               8
Exportreglering                 22

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

Farledsavgift                  48
Farligt avfall                 40

/Träder i kraft I:2019-01-01/

Farledsavgift                  48
Farliga och skadliga ämnen       60
Farligt avfall          40
Farligt gods                  50
Fartyg                     36, 136
Fastighetsmäklare                104
Film            98, 149
Finansinspektionen        153
Fjärrvärme                   90
Foder                      22
Folkhälsomyndigheten        34, 61, 107, 110
Fordonslagen                  116

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och

välfärd                     66

Forskningsrådet för miljö, areella näringar

och samhällsbyggande              66
Fritidsbåtar och vattenskotrar      120
Fyr- och farledsvaruavgift           48
Förbränning          44
Företagshälsovård inom lantbruket    96
Förfogandelagen          71
Förorening          84
Förpackningar          155
Förrättningsavgift               48
Försvarets materielverk             91, 95, 132
Försvarsmakten                 140
Försvarsuppfinningar              43
Försäkringskassan                142, 143
Försörjningsberedskap              63
Garanti                     65
Gasanordningar          152
Gasskyddsmateriel                20
Genetiskt modifierade organismer        82
Guld                      51
Hamnskydd                    118
Havs- och vattenmyndigheten           24
Humanläkemedel                 33
Husdjur                     30
Hälsofarliga varor               34, 115
Hälsoskydd                   29
Importreglering                 22
Informationssäkerhet        153
Industrifonden                 83
Industrigarantilån               75
Inspektionen för vård och omsorg    58, 133, 153
Investeringar          9, 90
Jordbruk                    24, 107
Järnvägstrafik                 14

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

Kammarkollegiet                 102
Kasino                     21
Kemikalier                   108

/Träder i kraft I:2019-01-01/

Kammarkollegiet          102
Kemikalier          108
Kemiska produkter                46
Kommersiell service               75
Kommerskollegium                7
Kommitté                    2
Konstnärer                   98
Konsumentombudsmannen              15
Konsumentverket                 15
Kontinentalsockeln               37
Kraftverk                    4
Kraftdistribution                4
Krigsmateriel                  19
Krisberedskap                  31, 123
Kustbevakningen                 24
Kärnteknisk verksamhet             25, 87
Kött                      22
Laboratoriesed          41
Landsbygdsutvecklingsåtgärder      106
Larmanläggningar        94
Livsmedel                    28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet         109
Livsmedelsförordningen             28
Livsmedelsverket          22, 28, 30, 46, 82, 107, 110, 123, 152, 153
Lokala klimatinvesteringar           146
Lokaliseringssamråd        11

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

Lokalt ledd utveckling        106
Lotterier          21
Läkemedel                    28, 33, 126, 138

/Träder i kraft I:2019-01-01/

Lokalt ledd utveckling        106
Läkemedel           28, 33, 126, 138
Läkemedelslagen          33
Läkemedelsverket        33, 34, 41, 46, 82, 115, 126
Länsstyrelser          24, 31, 88, 106
Läromedel          54
Marin utrustning        148
Marinvetenskaplig forskning           35
Materielleveranser               95
Medicintekniska produkter            33, 138
Miljöavgift                   67
Miljöbalken                   23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97
Miljöfarlig verksamhet             40
Miljön                     23
Miljötillsynsförordningen      29, 40, 57, 82, 92, 110, 124, 155, 156
Minerallagen                  52
Mobila maskiner                 121
Myndigheten för press, radio och tv       64, 101
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   13, 31, 152

Myndigheten för tillväxtpolitiska

utvärderingar och analyser           9
Måttenheter                   76
Narkotikaklassificering             115
Narkotikakontrollagen              34
Narkotikaprekursorer              34
Naturvårdsverket        55, 146, 147
Olja                      26, 60
Olyckor                     100
Patent- och registreringsverket      150
Patentombud                   130
Patientsäkerhet                 58
Plastbärkassar          156
Platina                     51
Post- och telestyrelsen             99, 153
Prisreglering, hos regeringen          1

Prisreglering och utredning, hos Tandvårds-

och läkemedelsförmånsverket           16

Prisreglering, på jordbrukets och fiskets

område                     5
Producentansvar                 124, 155
Produkter med dubbla användningsområden     19
Produktsäkerhetslagen              119

Programrådet för forskning för ett

avfallssnålt samhälle              9
Provtagning på djur               30
Ransoneringslagen                70
Receptfria läkemedel        126
Regeringen          1
Regionala företagsstöd        75
Regionalt främjandestöd        75
Regionalt investeringsstöd      75
Rennäringen          24
Returpapper          155
Revisorsinspektionen        103
Riksgäldskontoret        65, 135
Risk- och sårbarhetsanalys           123
Rymdstyrelsen          9
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige  106
Rörledningar          52
Salmonella          30
Sametinget          24, 106
Silver            51
Sjöfart                     36, 49, 68, 118
Sjöräddningscentralen i Göteborg        105
Skatteverket                  112, 113, 127
Skjutvapen                   89
Skogsbruket                   53
Skogsodlingsmaterial        39, 81
Skogsstyrelsen          39, 106, 141
Skogsvård          18, 81

Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter

och livsmedel          127

/Upphör att gälla U:2019-01-01/

Socialstyrelsen          31, 58, 123
Spetsteknik för hållbar stadsutveckling    147

/Träder i kraft I:2019-01-01/

Socialstyrelsen          31, 58, 123
Spel             21
Spetsteknik för hållbar stadsutveckling    147
Statens energimyndighet             9, 153
Statens haverikommission      100
Statens jordbruksverk        6, 24, 106
Statens kulturråd        74
Statens musikverk                134
Statligt tandvårdsstöd             128
Strukturfonder                 106
Strålskyddslagen                27
Strålsäkerhetsmyndigheten            9
Styrelsen för ackreditering och         12, 137

teknisk kontroll

Styrgruppen för Food from Sweden    9

Stöd inom Europeiska regionala

utvecklingsfonden        75
Sveriges ekonomiska zon        42
Sågverk            39
Säkerhetsskydd          91
Särskild utredare                2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket     16, 128, 138, 139
Taxitrafiklagen                 77
Teknisk kontroll                12
Tekniskt bedömningsorgan            137
Tekniskt bistånd        19
Tillväxtverket          9, 106
Tjänsteresor          47
Tobakslagen                   61
Tobaksskatt          127
Trafiktillstånd          77
Trafikverket                  9, 111, 117
Transportbidrag                 49
Transportstyrelsen               17, 118, 153
Trädgårdsväxter                 38
Tullagen                    48
Tullkontor                   48
Täktverksamhet                 35
Upphovsrätt          150
Uppvärmning                   93
Utsläpp av koldioxid              122
Utsäde                     59
Vapenlagen                   89
Vattenverksamhet                92
Verket för innovationssystem          9
Vetenskapsrådet                 66
Veterinär                    30
Veterinärmedicinska läkemedel          28
Virkesmätning                  18
Växter                     38, 59, 97
Yrkestrafiklagen                77
Årsredovisningslagen              62
Ädelmetallarbeten                76
Ägarfrågor                   10
Öppenvårdsapoteksservice            139

Förordning (2018:2056).