Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2014-04-29

Dnr: 131 204738-14/111

Nytt: 2023-11-28

Riksbanken ändrade källa för de valutakurser som publiceras, från Nasdaq till ECB den 27 november 2023. Skatteverkets uppfattning är, liksom tidigare, att de valutakurser som ska användas är de som Riksbanken publicerar. I ställningstagandet framgår att Nasdaqs valutakurser ska användas vid omräkning till svenska kronor. Denna skrivning avser enbart att visa på vilken källa som Riksbanken har använt vid sin publicering. Att Riksbanken nu byter källa påverkar inte ställningstagandet i sig. Skatteverket anser att Riksbankens publicerade valutakurser ska användas för omräkning oavsett vilken källa som används.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagande från 2012-03-02 med dnr 131 75633-12/111. Förutom vissa förtydliganden och begreppsändringar har en ny punkt 4.4 tillkommit.

För information om värdering av finansiella instrument som inte förvaras på ett investeringsspar­konto hänvisas till Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital dnr 131 215818-14/111.

1 Sammanfattning

Nedan anges allmänna riktlinjer för hur marknadsvärdet vanligtvis kan bestämmas. I vissa fall bör dock marknadsvärdet bestämmas efter annan grund om det medför ett mer rättvisande marknadsvärde jämfört med de allmänna riktlinjerna.

1.1 Värdering

 • Vid kvartalsvärdering används senast noterad betalkurs dagen innan kvartalets början.
 • Vid överföring av finansiella instrument till ett konto används senast noterad betalkurs närmast före överföringstidpunkten.
 • För ett finansiellt instrument som saknar avslut de senaste fem dagarna före värderings-tidpunkten, används istället senaste köpkurs närmast före värderingstidpunkten.
 • Om överföring sker innan handeln startar den första handelsdagen är det möjligt att använda de avslut som sker efter det att handeln påbörjas.

1.2 Marknadsplatser

 • Om ett finansiellt instrument handlas på mer än en marknadsplats inom Sverige används betalkursen på den marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterad.
 • Om ett finansiellt instrument handlas både inom och utanför Sverige används betalkursen på den svenska marknaden.
 • Om handel sker på flera utländska marknadsplatser används betalkursen på den marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterad.

1.3 Värdepappersfonder och specialfonder

 • För fondandelar används den beräknade NAV-kursen.
 • För fondandelar där NAV-kurs inte beräknas varje vecka används istället indikativ NAV-kurs om denna tidsmässigt ligger närmare värderingstidpunkten.
 • För börshandlade fondandelar görs värderingen på samma sätt som för andra noterade tillgångar.

1.4 Utländsk valuta

 • Vid värdering av utländsk valuta och finansiella instrument noterade i utländsk valuta används den dagliga mittkursen.
 • Vid värderingen där utländsk valuta ska räknas om används en kurs med två decimaler.

2 Frågeställning

Från och med den 1 januari 2012 går det att öppna ett investeringssparkonto. Marknadsvärdet på tillgångarna ska vid vissa angivna situationer beräknas (42 kap. 37 § inkomstskattelagen - IL). Bl.a. ska en värdering göras för att räkna ut ett kapitalunderlag vid beskattningen liksom när finansiella instrument, som en person redan äger, förs över till kontot. Frågan gäller hur marknadsvärdet ska beräknas för dessa investeringstillgångar vid olika situationer.

Av reglerna framgår bl. a. inte:

 • vilken kurs som ska användas vid värderingen
 • vilken marknadsplats som ska användas om det finansiella instrumentet handlas på flera platser eller
 • vilket värde som ska användas om det finansiella instrumentet saknar daglig notering.

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 § lag (2011:1268) om investeringssparkonto framgår att med investeringstillgångar avses:

 1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
 2. motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller

andelar i en värdepappersfond eller specialfond.

Även svensk och utländsk valuta får förvaras på kontot enligt 10 § samma lag.

Beskattningen av ett investeringssparkonto sker genom att en schablonintäkt ska tas upp som kapitalinkomst. För att få fram underlag till denna schablonintäkt ska ett kapitalunderlag beräknas (42 kap. 36 § IL). Vid denna beräkning ska marknadsvärdet på de tillgångar som förvaras på kontot vid början av varje kvartal ingå (42 kap. 37 § IL).

Även tillgångar som överförs till ett investeringssparkonto från ett konto som inte är ett investeringssparkonto och tillgångar som överförs från en annan persons investerings­sparkonto ska ingå i kapitalunderlaget. I dessa fall ska marknadsvärdet beräknas när tillgången förtecknas på kontot (42 kap. 37 § IL).

Den som har fört över tillgångar till ett investeringssparkonto från ett konto som inte är ett investeringssparkonto anses ha sålt tillgångarna och en kapitalvinstberäkning ska redovisas i inkomstdeklarationen. Försäljningsintäkten motsvarar marknadsvärdet på tillgångarna då de förtecknas på kontot (44 kap. 8a § IL).

Med marknadsvärdet avses det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala om han själv skaffat motsvarande finansiella instrument (61 kap. 2 § IL).

Huvudregeln vid värdering av andelar i en värdepappersfond är att fondbolaget minst en gång varje vecka ska beräkna och offentliggöra ett fondandelsvärde (4 kap. 10 § lag (2004:46) om värdepappersfonder). När det gäller specialfonder ska en AIF-förvaltare värdera tillgångarna minst en gång per år (8 kap. 8 § lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder). 

4 Bedömning

En utgångspunkt vid värderingen är att det alltid är det faktiska marknadsvärdet som i första hand ska användas. Nedan följer en redogörelse för hur Skatteverket anser att värderingen av investerings­tillgångar på ett investeringssparkonto bör ske i de fall det kan vara svårt att ange ett marknadsvärde. Kan ett marknadsvärde bestämmas på ett mer tillförlitligt sätt än det som beskrivs i detta ställningstagande är det dock det värdet som i första hand används.   

Investeringstillgångar på ett investerings­sparkonto ska som huvudregel handlas vid en reglerad marknad eller på en handelsplatt­form. Detta innebär att det kommer att finnas publicerade noteringar för tillgången för de allra flesta affärsdagar. För att återge ett korrekt marknadsvärde anser Skatteverket att dessa noteringar bör användas på följande sätt:

4.1 Kvartalsvärdering

Tillgångar på ett investeringssparkonto ska värderas vid ingången av varje kvartal, dvs. klockan 00.01 den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober. Detta innebär att marknadsvärdet bäst bör motsvara den senast noterade betalkursen dagen innan kvartalet påbörjas. Om dagen före kvartalets ingång inte är en affärsdag används istället närmast föregående affärsdag.

4.2 Överföring till kontot

Vid överföring av finansiella instrument från ett depå- eller värdepapperskonto till ett investeringssparkonto anses tillgångarna vara avyttrade. Avyttringen anses ha skett till marknadsvärdet då det finansiella instrumentet förtecknades på investeringssparkontot.

I proposition 2011/12:1 s. 341 anger regeringen att ”Överföringen är fullbordad i samma stund som tillgångarna förtecknas på investeringssparkontot och det är således marknads­värdet vid denna tidpunkt som ska beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget.”

Avyttringen bör därför ha skett vid den aktuella tidpunkt då tillgången bokas in på kontot. Värderingen av det finansiella instrumentet görs med ledning av noterad kurs vid denna tidpunkt. Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en sådan överföring motsvarar senast noterade betalkursen vid överföringstidpunken. Detta gäller även om det helt saknas kurser under en eller flera dagar (se dock p. 4.3).

Motsvarande värde används även vid beräkning av kapitalunderlaget då värdet av en överföring av finansiella instrument ingår i underlaget (42 kap. 37 § IL).

4.3 Värdering där avslut sker mer sällan

Det förekommer att aktier i mindre bolag inte har några avslut under ett antal dagar. Likaså finns det vissa typer av finansiella instrument som handlas mer sällan till exempel aktieindexobligationer. I det senare fallet finns det däremot ett pris från en market maker som anger vad denne är villig att köpa tillgången för. För dessa finansiella instrument bör senaste köpkurs vara ett mer rättvisande marknadsvärde än senaste betalkurs.

Finansiella instrumentet som inte omsätts regelbundet bör därför värderas på ett annat sätt än i punkten 4.1 och 4.2. Om det finns svårigheter att få fram ett faktiskt värde anser Skatteverket att i de fall ett finansiellt instrument inte har haft något avslut de senaste fem dagarna kan senast köpkurs användas, istället för senast betalkurs. Detta gäller både vid den kvartalsvisa värderingen och vid överföring av finansiella instrument till ett investeringssparkonto.

4.4 Värdering innan några avslut sker

Skatteverket anser att ett finansiellt instrument är en investeringstillgång under hela den första handelsdagen oavsett vid vilken tidpunkt på dygnet som aktierna förs över till investeringssparkontot (punkt. 4.3 ”Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto” dnr 131 758113-13/111). Detta innebär att det kan uppstå situationer där det finansiella instrumentet anses vara noterat men där första notering ännu inte hunnit ske.

Om överföring sker innan handeln startar den första handelsdagen anser Skatteverket, när marknadsvärdet ska beräknas, att det är möjligt att använda de avslut som sker efter det att handeln påbörjas. Beräkningen görs utifrån ett snittvärde. Detta snittvärde ska återspegla en stabil prisbild. Till exempel kan de fem eller sju första avsluten som sker under handelsdagen efter överföringen användas. Om däremot avsluten inte uppvisar en likartad prisbild får investeringsföretaget istället beräkna marknadsvärdet på ett annat sätt t.ex. genom ett snitt av fler avslut, avslut under flera handelsdagar eller genom att bortse från de avvikande kurserna.

När det gäller värdet på en nyemitterad aktie som är en investeringstillgång kan i vissa fall denna värderas till teckningskursen vid överföring till investeringssparkontot (punkt 3.3 och 4.8 ”Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto” dnr 131 758113-13/111).

Det förekommer även att ett finansiellt instrument som överförs till ett investeringsspar­konto är noterat men någon egentlig handel inte har kommit igång eller att noteringen har blivit fördröjd. Om det inte har skett något avslut och det inte går att få någon ledning av ställningstagandet vid beräkning av marknadsvärdet får investeringsföretaget göra en beräkning utifrån tillgänglig information. Ett sätt att beräkna ett marknadsvärde kan vara en sammanvägning av vad det finansiella instrumentet faktiskt har köpts för och de teoretiska kurserna för köp och sälj som finns. I dessa situationer får investeringsföretaget göra en bedömning av marknadsvärdet i varje enskilt fall.

4.5 Marknadsplatser

Med investeringstillgång avses finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad i hela världen eller på en handelsplattform inom EES-området. Handlas det finansiella instrumentet på enbart en marknadsplats används de noterade kurser som finns där. Om det finansiella instrumentet handlas på mer än en marknadsplats anser Skatteverket att följande bör gälla:

Handel på flera marknadsplatser inom Sverige

Vissa finansiella instrument handlas på mer än en marknadsplats inom Sverige, vilket innebär att det finns olika uppgifter om kurser för samma finansiella instrument. I dessa fall används kursen där det finansiella instrumentet är primärnoterat.

Handel på marknadsplatser inom och utanför Sverige

Om ett finansiellt instrument handlas på både marknadsplatser inom Sverige och utanför Sverige används i första hand kursen på den svenska marknadsplatsen.

Handel på flera marknadsplatser utanför Sverige

Om ett finansiellt instrument handlas på flera utländska marknadsplatser används i första hand kursen på den utländska marknadsplats där det finansiella instrumentet är primärnoterad.

Om det inte sker någon handel med det finansiella instrumentet där det är primärnoterat eller om handeln är sporadisk används istället den marknadsplats som bäst visar faktiskt marknadsvärde. Detsamma gäller om det finansiella instrumentet är primärnoterat på en marknadsplats som inte är en reglerad marknad eller handelsplattform.  

4.6 Värdepappersfonder och specialfonder

Av proposition 2011/12:1 s. 336 framgår att regeringen anser att en s.k. NAV-kurs (nettoandelsvärde) bör kunna var en utgångspunkt vid värderingen. En NAV-kurs är ett beräknat värde av fondandelar utifrån fondförmögenheten. Beräkningen för värdepappersfonder ska ske minst en gång i veckan (4 kap. 10 § lag om värdepappersfonder). För andelar i en värdepappersfond, bör därför vid värderingen i första hand den beräknade NAV-kursen användas.

Av Finansinspektionens föreskrift (FFFS) framgår att det kan finnas undantag från den värdering som ska ske. I föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder sägs att om värdet för en specialfond inte beräknas och publiceras minst en gång i månaden ska istället ett indikativ fondandelsvärde beräknas och publiceras (12 kap. 4 § FFFS 2013:10). En indikativ NAV-kurs är ett uppskattat värde av fondandelarna.

Skatteverket anser att i de fall någon NAV-kurs för en fondandel inte beräknats varje vecka bör vid värderingen istället indikativ NAV-kurs användas. Detta gäller om den indikativa kursen, jämfört med den faktiska NAV-kursen, tidsmässigt ligger närmare värderingstid­punkten.

Förutom att köpa och lösa in fondandelar via fondbolaget sker även en handel via reglerade marknader och handelsplattformar. Dessa fonder kallas för ETF (Exchange Traded Funds) eller börshandlade fonder. För dessa fondandelar finns noteringskurser på samma sätt som för aktier. Denna notering bör återspegla marknadsvärdet på ett mer direkt sätt än en NAV-kurs. Skatteverket anser därför att vid värdering av börshandlade fondandelar bör dessa noteringar användas på samma sätt som för andra noterade tillgångar.  

4.7 Utländsk valuta

På investeringssparkontot kan även utländsk valuta förvaras. Likaså kan ett finansiellt instrument vara noterat i annan valuta än svenska kronor. I dessa fall ska en omräkning till svenska kronor ske vid värderingen.

Skatteverket anser att värdering av utländsk valuta och av finansiella instrument noterade i annan valuta bör göras utifrån den gemensamma mittkurs som NASDAQ OMX dagligen fastställer. Denna mittkurs publiceras bl.a. av Riksbanken. Den dagskurs som gäller för respektive värderingstidpunkt bör användas.

Skatteverket anser även att vid värderingen bör det användas en kurs innehållande två decimaler. Övriga decimaler tas inte med vid beräkningarna. Även framräknat värde bör avrundas till två decimaler.