Områden: Inkomstskatt

Datum: 2010-03-29

Dnr: 131 223180-10/111

Nytt: 2023-02-27

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-02-27, dnr 8-2238086.

1 Sammanfattning

För vissa utgifter finns avdragsbegränsningar som medför att endast del av utgiften får dras av. Det gäller exempelvis utgifter för resor till och från arbetet. Vid spärrbeloppsberäkningen ska enbart den avdragsgilla delen av utgiften påverka den utländska nettoinkomsten. Den ej avdragsgilla delen proportioneras mellan utgifter hänförliga till svenska respektive utländska inkomster i förhållande till storleken på utgifterna.

2 Bakgrund och frågeställning

En person har haft tjänsteinkomster på sammanlagt 450 000 kr varav lön från arbete utomlands uppgår till 200 000 kr. Avdrag görs för resor till och från arbetet med sammanlagt 30 000 kr varav 10 000 kr avser arbetet utomlands. Avdraget begränsas dock till den del som överstiger 9 000 kr, dvs. avdrag medges med 21 000 kr. Den utländska inkomsten har beskattats i utlandet och avräkning begärs för utländsk skatt. Vid avräkningen beaktas de utgifter som är hänförliga till den utländska inkomsten. Ska avdragsbegränsningen påverka dessa utgifter och hur ska det i så fall ske?

3 Gällande rätt m.m.

Avräkning medges för avräkningsbar utländsk skatt, 2 kap. 8 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen. Avräkning får dock högst ske med det s.k. spärrbeloppet, dvs. den svenska skatt som tas ut på den utländska inkomsten, 2 kap. 9 § avräkningslagen. Spärrbeloppsberäkningen görs genom att ett bråktal multipliceras med den svenska skatten. Bråktalets täljare innehåller de utländska inkomsterna och bråktalets nämnare innehåller den sammanlagda svenska och utländska inkomsten. Av 2 kap. 10 § avräkningslagen, framgår att de utländska inkomster som ingår i täljaren i spärrbeloppsberäkningen är intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter.

För vissa typer av utgifter finns avdragsbegränsningar. Det gäller bl.a. för resor till och från arbetet både i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet, 12 kap. 2 § och 16 kap. 28 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Avdrag medges bara till den del kostnaderna sammanlagt överstiger 9 000 kr. Begränsningar gäller även för s.k. övriga utgifter i inkomstslaget tjänst, 12 kap. 2 § IL. Avdrag medges bara till den del kostnaderna sammanlagt överstiger 5 000 kr. Även i inkomstslaget kapital finns en avdragsbegränsning på 1 000 kr för förvaltningsutgifter, 42 kap. 6 § IL. Nämnda belopp gäller vid 2010 års taxering.

4 Skatteverkets bedömning

När avräkning ska göras för den utländska skatt som betalats på den utländska tjänsteinkomsten ska det göras en spärrbeloppsberäkning för att komma fram till hur mycket svensk skatt som tas ut på den utländska inkomsten. I den ställda frågan har personen haft utgifter för resor till och från arbetet som är hänförliga till den utländska inkomsten (utländska utgifter) så dessa ska beaktas, jfr 2 kap. 10 § avräkningslagen. Eftersom avdrag inte har medgetts fullt ut för resorna pga. avdragsbegränsningen anser Skatteverket att avdragsbegränsningen också ska beaktas. I annat fall blir spärrbeloppet lägre och minskar utrymmet för avräkning. Eftersom avdragsbegränsningen minskar den sammanlagda utgiften för resor och inte räknas bort i någon särskild turordning anser Skatteverket att avdragsbegränsningen ska proportioneras mot svenska och utländska utgifter. I den ställda frågan uppgår utgifterna för de utländska resorna till 1/3 av de totala utgifterna (10 000/30 000). 1/3 av avdragsbegränsningen på 9 000 kr, dvs. 3 000 kr, ska därför minska de utländska utgifterna. De utländska utgifterna blir då 7 000 kr (10 000 - 3 000) och den utländska nettoinkomsten i spärrbeloppsberäkningen 193 000 kr (200 000 - 7 000).

Samma princip tillämpas oavsett vilken typ av avdragsbegränsning det är fråga om.