Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2006:9

beslutade den 3 april 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och 16 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto skall ha följande lydelse.

2 §     En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§. Direktåtkomsten får  gälla  uppgifter i  skattekonto  som avses i  3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om

  1. det som skall registreras på skattekontot enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
  2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag,
  3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag,
  4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750),
  5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning, och
  6. F-skatt och särskild A-skatt enligt 4 kap. 2 § skattebetalningslagen, som har beslutats men som ännu inte skall ha betalats enligt 16 kap. 5 § nämnda lag.

Direktåtkomsten får även gälla uppgift om registrering av behörigheter enligt 3 och 4 §§.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 april 2006.