OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2011:1330

1 § Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor.

Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1330).

Övergångsbestämmelser

1988:177

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas dock även på ersättningar som har utbetalats dessförinnan.