OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Ändring till och med: SFS 2016:1230

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse i lagen.

2 § I denna förordning avses med

på elektronisk väg: med hjälp av elektronisk utrustning för behandling, inbegripet digital signalkomprimering, och lagring av uppgifter, via kabel, radio, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel,

CCN-nätet: den gemensamma plattform som bygger på gemensamma kommunikationsnätet (CCN) och som Europeiska unionen har utformat för att säkerställa all överföring på elektronisk väg mellan behöriga myndigheter på området för tull och beskattning.

Organisation

3 § Skatteverket ska utse ett centralt kontaktkontor som ska ha huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater i ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning och denna förordning. Skatteverket ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Det centrala kontaktkontoret får också utses som ansvarigt för kontakterna med Europeiska kommissionen. Skatteverket ska underrätta kommissionen om detta.

4 § Skatteverket får även utse kontaktorgan och behöriga tjänstemän.

De tjänstemän som medverkar i det administrativa samarbetet ska alltid anses vara behöriga tjänstemän för detta ändamål i enlighet med villkor som fastställs av Skatteverket.

5 § När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som avses i 4 § skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en begäran om samarbete, ska de underrätta det centrala kontaktkontoret om detta.

Om ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman tar emot en begäran som inte omfattas av den behörighet som Skatteverket fastställt för dem, ska de snarast överlämna denna begäran till det centrala kontaktkontoret och underrätta den begärande myndigheten om detta. Tidsfristerna som anges i 11-15 §§ börjar i så fall löpa dagen efter att begäran om samarbete överlämnas till det centrala kontaktkontoret.

6 § Det centrala kontaktkontoret ska hålla förteckningar över kontaktorganen och de behöriga tjänstemännen aktuella och ställa dem till förfogande för de centrala kontaktkontoren i de övriga berörda medlemsstaterna och för Europeiska kommissionen.

Utbyte av upplysningar på begäran

7 § När Skatteverket begär utbyte av upplysningar får verket även begära att en särskild utredningsåtgärd vidtas. En sådan begäran ska motiveras.

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om en särskild utredningsåtgärd men anser att en sådan inte behövs, ska verket omedelbart underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta.

8 § Om den begärande myndigheten särskilt begär det, ska Skatteverket tillhandahålla originalhandlingar, förutsatt att detta inte strider mot bestämmelser i någon annan författning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

9 § Skatteverket får meddela andra medlemsstaters behöriga myndigheter att verket inte önskar få upplysningar genom automatiskt utbyte beträffande någon eller några av de kategorier av inkomster och tillgångar som avses i 12 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Skatteverket ska i så fall underrätta Europeiska kommissionen om detta. Förordning (2015:923).

Återkoppling och bekräftelser

10 § Skatteverket ska på begäran ge återkoppling till en behörig myndighet som lämnat upplysningar på begäran eller utan föregående begäran.

Skatteverket ska en gång om året ge återkoppling som rör det automatiska utbytet av upplysningar till de övriga berörda behöriga myndigheterna.

10 a § Skatteverket ska bekräfta att verket har tagit emot upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning, som ansetts kunna beröra Sverige. Detta ska göras snarast möjligt men senast sju arbetsdagar från mottagandet. Bekräftelsen ska lämnas till den meddelande medlemsstatens behöriga myndighet. Förordning (2016:1230).

Tidsfrister vid utbyte av upplysningar och återkoppling

Utbyte av upplysningar på begäran

11 § Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sex månader från det att en begäran har tagits emot, lämna de upplysningar som avses i 8 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Om Skatteverket redan har tillgång till upplysningarna ska de dock lämnas inom två månader.

Skatteverket och den begärande myndigheten får komma överens om andra tidsfrister än de som anges i första stycket.

12 § Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sju arbetsdagar från mottagandet bekräfta för den begärande myndigheten att verket har tagit emot begäran. Om det är möjligt, ska detta ske på elektronisk väg.

13 § Om Skatteverket har tagit emot en bristfällig begäran eller av andra skäl behöver ytterligare bakgrundsinformation, ska verket inom en månad från mottagandet underrätta den begärande myndigheten om detta. I så fall ska de tidsfrister som anges i 11 § första stycket börja löpa dagen efter det att Skatteverket har fått den ytterligare information som behövs.

14 § Om Skatteverket inte kan besvara begäran inom den angivna tidsfristen, ska verket snarast möjligt, men senast inom tre månader från mottagandet av begäran underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta och om den dag som verket anser sig kunna besvara begäran.

15 § När Skatteverket inte har tillgång till de begärda upplysningarna, ska verket snarast möjligt, men senast inom en månad från mottagandet av begäran, underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta. Detsamma gäller om Skatteverket inte kan besvara begäran om upplysningar eller vägrar att göra det av ett skäl som anges i 9 eller 10 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

16 § Upplysningar som avses i 12 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska överföras inom sex månader från utgången av det beskattningsår då de blev tillgängliga.

Utbyte av upplysningar utan föregående begäran

17 § När sådana upplysningar som avses i 14 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning blir tillgängliga för Skatteverket, ska de överlämnas till den behöriga myndigheten i varje annan berörd medlemsstat snarast möjligt, men senast inom en månad.

18 § När Skatteverket tar emot upplysningar från en behörig myndighet i en annan medlemsstat utan att verket begärt upplysningarna, ska verket snarat möjligt, men senast inom sju arbetsdagar bekräfta mottagandet av uppgifterna för den myndighet som tillhandahöll dem. Om det är möjligt, ska detta ske på elektronisk väg.

Återkoppling

19 § Återkoppling enligt 10 § första stycket ska ges så snart som möjligt men senast inom tre månader efter det att resultatet av användningen av de begärda upplysningarna har blivit känt.

Närvaro i en annan medlemsstat

20 § Om Skatteverket har utsett en tjänsteman att närvara vid en myndighet eller utredning i en annan medlemsstat, ska verket utfärda en skriftlig fullmakt för tjänstemannen. Fullmakten ska innehålla uppgifter om tjänstemannens identitet och befattning.

Närvaro i Sverige av tjänsteman från en annan medlemsstat

21 § Vid närvaro i Sverige av en tjänsteman från en annan medlemsstat ska han eller hon, få kopior av den dokumentation av de begärda upplysningarna som finns hos Skatteverket.

Samtidiga kontroller

22 § Om Skatteverket, i syfte att utbyta upplysningar, avser att föreslå samtidiga kontroller i Sverige och i en eller flera andra medlemsstater av en eller flera personer som är av gemensamt eller kompletterande intresse för Skatteverket och de andra behöriga myndigheterna, ska verket identifiera dessa personer. Verket ska underrätta de andra behöriga myndigheterna och motivera sitt val av ärenden som kontrollerna ska gälla, samt ange under vilken tidsperiod kontrollerna ska utföras.

23 § Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har föreslagit sådana samtidiga kontroller som avses i 22 §, ska Skatteverket avgöra om verket önskar delta i kontrollerna och underrätta den andra myndigheten om sitt beslut. Om verket beslutar att inte delta, ska den andra behöriga myndigheten underrättas om skälen för beslutet.

24 § Vid samtidiga kontroller enligt 22 och 23 §§ ska Skatteverket utse en företrädare med ansvar för att övervaka och samordna kontrollen.

Delgivning av handlingar

25 § Om Skatteverket begär delgivning enligt 19 § andra stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska begäran innehålla uppgifter om ämnet för den handling eller det beslut som ska delges och om mottagarens namn och adress samt all annan information som kan underlätta identifieringen av mottagaren.

26 § Om Skatteverket har tagit emot en begäran om delgivning enligt 18 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska verket omedelbart underrätta den begärande myndigheten om de åtgärder som vidtas med anledning av begäran och särskilt ange vilken dag delgivningen skett.

Praktiska arrangemang

27 § Skatteverket ansvarar för den utveckling av sina system som behövs för att upplysningar ska kunna utbytas enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning med hjälp av CCN-nätet.

Utvärdering

28 § Skatteverket ska undersöka och utvärdera hur det administrativa samarbetet enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning och denna förordning fungerar.

29 § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna alla relevanta upplysningar som krävs för att utvärdera hur ändamålsenligt det administrativa samarbetet är när det gäller att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt.

30 § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbytet av upplysningar samt det praktiska resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

31 § Skatteverket får meddela

1. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, och

2. föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämnmelser

2012:848

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 9, 16 och 30 §§ samt i övrigt den 1 januari 2013.