Meny

Datum: 2014-01-01

Handledningen för mervärdesskatt behandlar materiella bestämmelser om mervärdesskatt. Denna upplaga har sin utgångspunkt i bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2014.

Förkortningslista

1 Definitioner och begrepp

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

3 Allmänt om mervärdesskatt

4 Skattskyldighet

5 Skatteplikt och undantag från skatteplikt

6 Omsättning

7 Ekonomisk verksamhet och beskattningsbar person

8 Skattesubjekt

9 Beskattningsland – varor

10 Beskattningsland – tjänster

11 Beskattningsunderlag

12 Utlägg och vidarefakturering

13 Skattesatser

14 Avdrag för ingående skatt

15 Rätt till återbetalning av ingående skatt

16 Jämkning av ingående skatt

17 Fakturering

18 Bevarande av fakturor

19 Redovisning av utgående och ingående skatt

20 Fastighetsområdet

21 Byggverksamhet – Fastighetsförvaltning

22 Uthyrning av verksamhetslokal

23 Personbilar och motorcyklar

24 Fartyg och luftfartyg

25 Sjukvård, tandvård och social omsorg

26 Utbildning

27 Idrott

28 Hästar

29 Kultur

30 Massmedieområdet

31 Vinstmarginalbeskattning – resetjänster

32 Vinstmarginalbeskattning – begagnade varor m.m.

33 Finansiella tjänster34 Handel med guld

35 Överlåtelse av vissa tillgångar

36 Överlåtelse av verksamhet

37 Lager

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

39 Utländska beskattningsbara personer

40 Konkurs och ackord

41 Kompensation och ersättning för mervärdesskatt

42 Bokföring av mervärdesskatt

43 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

44 Beskattning vid import

Bil 1 Historik – skattesatser enligt ML

Bil 2 Skattesatser för olika tryckta produkter

Bil 3 Översikt – fastighetsbegreppet

Bil 4 Byggnads- och verksamhetstillbehör

Bil 5 Vägtrafikregistrets karosserikoder

Bil 6 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund

Bil 7 Översikt – mervärdesskatteregler på kulturområdet

Bil 8 Översikt – mervärdesskatteregler inom massmedieområdet

Bil 9 Europeiska unionens mervärdesskatteområde

Bil 10 EU:s institutioner och organ

Bil 11 Adresser till myndigheter

Bil 12 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Bil 13 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Bil 14 Identifieringsnummer

Bil 15 Mervärdesskattesatser inom EU

Bil 16 Tröskelvärden inom EU – undantag för små företag

Bil 17 Tröskelvärden inom EU – förvärv och distansförsäljning

Bil 18 Intyg om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt

Bil 19 Riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté

Bil 20 Sammanställning – korresponderande bestämmelser i ML och direktivet

Förteckning – lagar och förarbeten

Förteckning – föreskrifter och allmänna råd m.m.