Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2006-05-19

Dnr: 131 315797-06/111

1 Sammanfattning

Övertaget sparat räntefördelningsbelopp får inte medräknas i kapitalunderlaget för räntefördelning övertagandeåret oavsett om näringsverksamheten hos övertagaren är nystartad eller inte. Räntefördelning får över huvud taget inte göras startåret eftersom det då inte fanns några tillgångar eller skulder i näringsverksamheten vid föregående beskattningsårs utgång.  

2 Bakgrund och frågeställning

 Fråga har uppkommit huruvida ett övertaget sparat fördelningsbelopp enligt 33 kap.7 a§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL får medräknas i övertagarens kapitalunderlag för övertagandeåret, både i det fallet övertagaren redan har en igångvarande enskild näringsverksamhet eller när den är nystartad.  

3 Gällande rätt m.m.

I 33 kap.7 a§ IL anges att om en enskild näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren förs över till en obegränsat skattskyldig fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, får förvärvaren helt eller delvis ta över sparat fördelningsbelopp.

Av 33 kap. 8 § IL framgår att med kapitalunderlaget för räntefördelning för en enskild näringsidkare avses skillnaden mellan värdet på tillgångarna och värdet på skulderna i näringsverksamheten vid det föregående beskattningsårets utgång ökad med bl.a. kvarstående sparat fördelningsbelopp.

I Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering, del 2 s. 383 anges följande. "En nystartad verksamhet har inget föregående beskattningsår. Av prop. 1993/94:50 s. 314 framgår emellertid att justering för räkenskapsår ska ske bl.a. när en näringsverksamhet påbörjas. Enligt Skatteverkets uppfattning ska därför räntefördelning tillåtas i nystartad verksamhet. Kapitalunderlaget beräknas med utgångspunkt i den ingående balansen som ska upprättas när verksamheten påbörjas."  

4 Skatteverkets bedömning

Med kvarstående sparat fördelningsbelopp avses enligt 33 kap. 7 § IL den skattskyldiges från föregående beskattningsår kvarstående fördelningsbelopp.

Mot bakgrund av vad som anges i 33 kap. 7 § IL kan, enligt Skatteverkets mening, övertagaren inte beakta övertaget fördelningsbelopp vid beräkning av kapitalunderlaget för övertagandeåret. Det ska i stället i sin helhet beaktas hos överlåtaren. Detta gäller oavsett om övertagaren sedan tidigare bedriver enskild näringsverksamhet eller den övertagna näringsverksamheten är att betrakta som nystartad. Kvarstående sparat fördelningsbelopp kan inte heller anses ingå i en ingående balans.

När det gäller den aktuella skrivningen i Handledningen om ingående balans anser Skatteverket numera att den inte överensstämmer med gällande lagstiftning och Handledningen kommer att ändras inför 2007 års taxering. Att det i ovannämnda proposition gjorts uttalande som kan tolkas som att det kan bli aktuellt att beräkna räntefördelning det första verksamhetsåret förtar inte Skatteverkets uppfattning. Uttalandet gjordes i samband med införandet av reglerna i nuvarande 33 kap. 3 § tredje stycket IL att justering av fördelningsbeloppet ska göras i fall räkenskapsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader. Skatteverket anser emellertid att lagtexten är klar på området. Av 33 kap. 8 § IL framgår tydligt att det är värdet på tillgångar och skulder vid det föregående beskattningsårets utgång som ska beaktas. Det innebär att eftersom en nystartad näringsverksamhet inte har något föregående beskattningsår kan man inte heller beräkna något räntefördelningsbelopp övertagandeåret.

Man kan inte ens använda det övertagna räntefördelningsbeloppet och göra en räntefördelning övertagandeåret eftersom någon räntefördelning enligt 33 kap. 4 § IL inte ska göras om det positiva eller negativa kapitalunderlaget är högst 50 000 kr. Om den skattskyldige skulle inneha även andelar i exempelvis ett handelsbolag och därigenom ska göra räntefördelning gäller inte första meningen i detta stycke.

När det gäller räntefördelning vid nystartad näringsverksamhet i handelsbolag framgår av 33 kap. 19 § IL att det är den justerade anskaffningsutgiften för andelen vid det föregående beskattningsårets utgång som är underlaget för beräkning av räntefördelningsbeloppet. Det innebär att inte heller när verksamhet startas i ett handelsbolag kan man beräkna räntefördelningsbelopp startåret.

Den delen av ställningstagandet som handlar om att räntefördelning inte får göras startåret bör tillämpas först från och med 2007 års taxering eftersom Skatteverket i Handledning för beskattning och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering framfört en annan uppfattning.