Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 84573-15/111

Kammarätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015, mål nr 1276-13, Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen.

Referat

Bolaget yrkade att KRNJ ska medge bolaget frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt under uppförande av byggnad. Byggnaden ska hyras ut till kommunen, som i sin tur ska använda byggnaden till att öppna ett gruppboende för personer med behov av särskild service. Målet avser de gemensamma utrymmena (fortsättningsvis kallade gemensamma ytor) i gruppbostaden.

Bolaget anförde sammanfattningsvis att de gemensamma ytorna inte utgör stadigvarande bostad och att bolaget därför bör medges frivillig skattskyldighet. Skatteverket motsatte sig bifall till överklagandet. Skatteverket anförde sammanfattningsvis att de gemensamma ytorna (bland annat matsal och allrum) kommer att användas av de boende i deras vardagsliv och utgöra basen för gemenskap och samvaro. De gemensamma ytorna måste därför anses utgöra stadigvarande bostad. Skatteverket har i enlighet med bolagets ansökan medgett frivillig skattskyldighet avseende de utrymmen som enbart personalen använder. KRNJ bestämmer att frivillig skattskyldighet ska medges i enlighet med bolagets ansökan.

Skatteverkets kommentar

KRNJ anser att frivillig skattskyldighet under uppförandeskede ska medges avseende de gemensamma ytorna i gruppboende. KRNJ gör bedömningen att de gemensamma ytorna inte är inrättade för stadigvarande boende. Skatteverket delar inte KRNJ:s bedömning. Domen kommer att överklagas. För Skatteverkets uppfattning hänvisas till Skatteverkets skrivelse 2010-11-15, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder, (dnr 131 682627-10/111).

Referenser

3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).