Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2018-05-09

Dnr: 202 155263-18/111

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande gäller enbart förmånsvärde för lätta lastbilar av årsmodell 2018 som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare och gäller enbart för andra halvåret 2018.

För bilar som tas i trafik den 1 juli eller senare införs nya regler för beräkning av förmånsvärdet. De nya reglerna innebär bl.a. att bilens fordonsskatt läggs till som en delpost vid beräkningen av förmånsvärdet. När det gäller lätta lastbilar som används som arbetsredskap kan arbetsgivaren efter ansökan få ett beslut från Skatteverket om justering av förmånsvärdet för lastbilen. Beslutet medger som regel en justering av bilens nybilspris ned till motsvarande tre eller fem prisbasbelopp. Om Skatteverket medger en sådan justering av förmånsvärdet bör den delpost som avser bilens fordonsskatt justeras ned till 50 procent av fullt värde.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur justering av förmånsvärde för lätta lastbilar som används som arbetsredskap och som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare under året bör göras, mot bakgrund av att bilens fordonsskatt ska läggas till som en delpost av förmånsvärdet i den nya beräkningsmodellen. Den bakomliggande orsaken är det s.k. bonus–malus-systemet för lätta fordon, se prop. 2017/18:1, avsnitt 6.16.

Vissa modeller av lätta lastbilar, särskilt dieseldrivna, kommer att under de tre första åren få en höjd fordonsskatt vilket till följd av den nya beräkningsmodellen för bilförmån innebär ett motsvarande höjt förmånsvärde.

3 Gällande rätt m.m.

Värdet av bilförmån beräknas till summan av vissa angivna delposter, 61 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. För bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, för första gången den 1 juli 2018 eller senare utgör bilens fordonsskatt enligt VSL i sin helhet en sådan delpost vid beräkning av förmånsvärdet. Samtidigt reduceras för dessa bilar den delpost som bl.a. omfattar en schablonmässigt beräknad fordonsskatt, och som utgörs av en andel av ett prisbasbelopp, från 31,7 procent till 29 procent.

Särskilda regler för nedsättning av förmånsvärdet gäller för s.k. miljöbil, dvs. en bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med el eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel, och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, se 61 kap. 8 a § IL.

Värdet av bilförmån ska justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl, bl.a. att bilen använts som arbetsredskap eller att det finns liknande omständigheter, se 61 kap. 18–19 §§ IL.

Bestämmelserna om justering av värdet av bilförmån i IL får tillämpas av arbetsgivaren vid beräkning av arbetsgivaravgifter bara om Skatteverket på begäran av utgivaren har beslutat om en justering, se 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980). Ett sådant justerat förmånsvärde används då även vid beräkning av skatteavdraget för den anställde, se 11 kap. 11 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prisbasbeloppet för beskattningsår 2018 uppgår till 45 500 kr, se 1 § förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018.

4 Bedömning

4.1 Skatteverkets allmänna råd

I de allmänna råd som Skatteverket beslutat och tillämpat sedan lång tid finns regler om hur förmånsvärdet för lätta lastbilar som är arbetsredskap kan justeras efter ansökan av arbetsgivaren, se SKV A 2107:23, avsnitt 3.1.

”Lätt lastbil som arbetsredskap

Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas enligt följande.

För lätt lastbil vars totalvikt understiger 3 000 kg får förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer får förmånsvärdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaffningsutgiften för extrautrustning.

För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskattningsåret.”

I samma avsnitt anges även:

”I vissa fall kan någon justering nedåt inte göras enligt ordinarie justeringsregler trots att det finns synnerliga skäl. Detta kan gälla lätt lastbil som används som arbetsredskap och för vilken nybilspriset understiger tre alternativt fem prisbasbelopp eller för vilken miljöbilsreglerna ska tillämpas. I sådana fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärdet beräknat enligt 61 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen.”

En avräkningsordning anger i vilken ordning olika former av nedsättningar och justeringar av förmånsvärdet ska ske, se avsnitt 4.

”Avräkning från förmånsvärde beräknat i enlighet med 61 kap. 5–8 §§ inkomstskattelagen bör ske i nedan angiven ordning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av

1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen

2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § inkomstskattelagen på grund av synnerliga skäl

3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 § första stycket inkomstskattelagen

4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen

5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilförmånen enligt 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen.

Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de omständigheter som påverkar det privata nyttjandet av bilen.”

4.2 Justering av värde för fordonsskatt

Justeringen enligt Skatteverkets allmänna råd tar enbart sikte på lastbilens nybilspris. Den nya beräkningsmodellen från och med den 1 juli 2018 innebär att bilens fordonsskatt får fullt genomslag vid förmånsberäkningen. Enligt lagstiftningen ska dock bilens totala förmånsvärde justeras, inte enbart nybilspriset eller del av förmånsvärdet.

Som exempel får en dieseldriven modell av en lätt lastbil med totalvikt under 3 000 kg och som har ett koldioxidvärde på 200 gram/km en årlig fordonsskatt på 13 000 kr. Lastbilen är extrautrustad för 10 000 kr. Förmånsvärdet, baserat på tre prisbasbelopp, med justering för arbetsfordon men utan beaktande av fordonsskatten uppgår till 26 900 kr.

Justeringen av förmånsvärdet för lätta lastbilar innebär med dagens regler att ett lägre nybilspris än det faktiska används vid beräkningen. För lätta lastbilar i den lättare kategorin (under 3 000 kg) används tre prisbasbelopp, vilket under 2018 motsvarar 136 500 kr. De faktiska nybilspriserna för de vanligast förekommande lastbilsmodeller som förmånsbeskattas har ett nybilspris i intervallet 180 000–410 000 kr exklusive extrautrustning. Det justerade nybilspriset i förhållande till de faktiska priserna ligger därmed för dessa bilar i intervallet 34–76 procent, vilket i genomsnitt motsvarar drygt 50 procent av det faktiska nybilspriset. Enligt Skatteverkets uppfattning är det motiverat att göra en schablonmässig och enhetlig justering av fordonsskatten som i stort ligger i nivå med nuvarande grad av nedsättning. För lätta lastbilar som är arbetsfordon bör delposten med fordonsskatten därför vid beslut normalt justeras ned till 50 procent av fullt värde.

Den lätta lastbil som exemplifierats ovan bör således få ett förmånsvärde på 26 900 kr plus 6 500 kr (50 % av 13 000) = 33 400 kr, jämfört med 39 900 kr utan denna extra justering.

I undantagsfall görs enligt Skatteverkets allmänna råd en justering till 90 procent av fullt förmånsvärde för en bil, vilket kan göras när en lätt lastbils nybilspris understiger tre prisbasbelopp (136 500 kr), alternativt för en lätt lastbil med en totalvikt på minst 3 000 kg fem prisbasbelopp (227 500 kr). Om förmånsvärdet i sådant fall är lägre vid en tillämpning av ovan redovisade 50-procentiga justering av bilens fordonsskatt bör detta lägre värde tillämpas. Beräkning bör således göras både enligt regeln med 90 procent av förmånsvärdet och enligt regeln med 50 procent av fordonsskatten, och det lägsta förmånsvärdet bör beslutas.

4.3 Särskilt om lätta lastbilar som är miljöbilar

Det framgår av avräkningsordningen, se avsnitt 4.1 ovan, att en nedsättning enligt miljöbilsreglerna görs före en justering för arbetsredskap vid beräkningen av förmånsvärde. Det kan förekomma för en lätt lastbil som är miljöbil att nybilspriset för den jämförbara bilen understiger tre prisbasbelopp (136 500 kr), eller i förekommande fall fem prisbasbelopp (227 500 kr), och i sådant fall tillämpas normalt regeln om justering ned till 90 procent av förmånsvärdet.

Även i denna situation bör gälla att om förmånsvärdet är lägre vid en tillämpning av ovan redovisade 50-procentiga justering av bilens fordonsskatt bör detta lägre värde tillämpas. Beräkning bör således göras både enligt regeln med 90 procent av förmånsvärdet och enligt regeln med 50 procent av fordonsskatten, och det lägsta förmånsvärdet bör beslutas.

4.4 Justering av bilförmånsvärde i övrigt

Justering av bilars förmånsvärden kan göras även i andra situationer, t.ex. för personbilar som är arbetsredskap i form av servicebilar, jourbilar, taxibilar och testbilar. I dessa fall justeras bilens beräknade förmånsvärde med en procentsats på hela förmånsvärdet, dvs. inklusive fordonsskatten alternativt att justering av förmånsvärdet medges ned till en andel av ett prisbasbelopp. Vid dessa metoder får fordonsskatten inte samma stora genomslag som för lätta lastbilar och någon särskild åtgärd vid förmånsberäkningen anses därför inte påkallad för dessa bilar.