Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Pensioner, Tjänst)

Datum: 2018-08-17

Dnr: 202 328108-18/111

Nytt: 2020-09-04

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2020-09-04, dnr. 8-442292.

1 Sammanfattning

En utländsk socialförsäkringspension kan inte beskattas här i landet utan att det finns stöd för beskattning i svensk skattelagstiftning. För utländsk socialförsäkringspension ska det därför först avgöras om det finns en beskattningsbestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Det ska i första hand konstateras om ersättningen är en utländsk socialförsäkringspension som kan beskattas med stöd av 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Det ska således utredas om det är en motsvarighet till vår svenska allmänna ålderspension, efterlevandepension eller premiepension till efterlevande.

Kännetecknande för om en utländsk pension är en så kallad socialförsäkringspension är att den betalas enligt författningar som reglerar tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering.

När det gäller utbetalningar från EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz gör Skatteverket bedömningen att pensionsförmåner hänförliga till en lagstiftning som skriftligen anmälts enligt artikel 9 i förordningen får anses vara betalda enligt författningar som reglerar tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering. Ersättningarna är därmed förmåner som är utbetalda enligt sociallagstiftningen i det landet. Om det är fråga om en utbetalning av ålders- eller efterlevandepension anser Skatteverket dessutom att en rimlig utgångspunkt vid bedömningen av skatteplikten för den utländska ersättningen är att den motsvarar de svenska ersättningar som räknas upp i 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Den utländska ersättningen ska därmed tas upp i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).

När ersättningen kommer från ett land som inte omfattas av förordningen får en bedömning först göras om det är fråga om en pension som utgår på grund av socialförsäkring i det aktuella landet och sedan om den kan anses motsvara de svenska ersättningarna som räknas upp i 10 kap. 5 § första stycket 1 IL.

Motsvarar inte den utländska socialförsäkringspensionen allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande kan det ändå finnas en grund för beskattning i Sverige i den mån ersättningen utgår periodiskt. Det kan då bli aktuellt med beskattning i inkomstslaget tjänst med stöd av 10 kap. 2 § 2 IL.

Skatteverket har inte för avsikt att på eget initiativ ompröva en persons beskattning för beskattningsåret 2018 och tidigare.

2 Frågeställning

När en person tar emot en ersättning som betecknas som pension från annat land ska det utredas om det finns en bestämmelse i IL som innebär att ersättningen ska beskattas här i landet. 10 kap. IL avgränsar inkomstslaget tjänst, men vilket lagrum i detta kapitel är aktuellt att tillämpa när utländska socialförsäkringspensioner ska beskattas hos den som är obegränsat skattskyldig? Frågan blir exempelvis aktuell när utbetalning görs av pension med stöd av lagstiftning som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning 883/2004.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Inkomstskattelagen

Termer och uttryck som används i lagen omfattar motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses (2 kap. 2 § IL).

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital (10 kap. första stycket 1 § IL). Rätt till pension behandlas också som tjänst (10 kap. 2 § 1 IL). Som tjänst behandlas även bl.a. rätt till livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är ersättning för avyttrade tillgångar (10 kap. 2 § 2 IL).

I 10 kap. 5 § IL definieras vad som avses med pensioner. Ersättningar som betalas ut som allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken samt motsvarande utländska ersättningar är pension (10 kap. 5 § första stycket 1 IL). Bestämmelsen om att utländska motsvarigheter till de svenska ersättningarna är pension infördes efter regeringens förslag i proposition 2015/16:1. Regeringen angav som skäl att utländska socialförsäkringspensioner inte omfattades av IL:s definition av pension, vilket innebar att socialförsäkringsbelopp som betalades ut som engångsbelopp inte kunde beskattas samt att grunden för beskattning i andra fall kunde framstå som oklar (prop. 2015/16:1 s. 232).

Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst innebär att löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls pga. tjänst ska tas upp som intäkt om inte annat framgår i 11 kap. eller 8 kap. IL (11 kap. 1 § IL).

Av socialförsäkringsbalken (2010:110) kan utläsas vad de svenska begreppen avser. Det innebär att med allmän ålderspension avses inkomstgrundad ålderspension och garantipension. Inkomstgrundad ålderspension kan lämnas som inkomstpension, tilläggspension och premiepension. Begreppet efterlevandepension omfattar barnpension, omställningspension till efterlevande make (änka eller änkling), änkepension till efterlevande maka och garantipension till omställningspension. Premiepension kan också betalas ut till efterlevande.

3.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordningen) samordnar de sociala trygghetssystemen när någon rör sig eller flyttar inom EU samt till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Förordningen omfattar de traditionella grenarna av den sociala tryggheten och innehåller så kallade lagvalsregler. Lagvalsreglerna anger vilket lands sociala trygghetssystem som ska gälla när personer utnyttjar rätten att fritt röra sig inom unionen och till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Förordningen ersätter dock inte de nationella systemen utan det är upp till varje land att bestämma vem som är socialförsäkrad enligt landets lagstiftning, vem som har rätt till förmåner och på vilka villkor. Förordningens artikel 3 anger de grenar av den sociala tryggheten som förordningen ska tillämpas på.

Länderna ska enligt förordningens artikel 9 till Europeiska gemenskapernas kommission skriftligen anmäla den lagstiftning och de system som avses i ovan nämnda artikel 3. Det innebär att medlemsstaterna inom EU samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz anmält de lagstiftningar som gäller förmåner vid ålderdom och förmåner till efterlevande (se punkterna 4 och 5 i respektive lands anmälan).

4 Bedömning

Socialförsäkring används ofta som en samlingsbeteckning på en rad olika sociala trygghetssystem där ett lands allmänna pensionssystem oftast är en del. Den allmänna pensionen eller den så kallade socialförsäkringspensionen är i Sverige lagreglerad avseende tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering.

Skatteverket anser att kännetecknande för om en utländsk pension är en socialförsäkringspension är att den betalas enligt författningar som reglerar tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering. Tillhörigheten är för det mesta obligatorisk utifrån att man är socialförsäkrad i det aktuella landet och finansieringen av en socialförsäkringspension sker med skatter, socialavgifter eller en kombination av båda. En utländsk socialförsäkringspension kan betalas ut på olika grunder, exempelvis för att personen tidigare arbetat i landet i fråga eller på grund av tidigare bosättning där. De lagreglerade kännetecknen för en utländsk socialförsäkringspension avseende tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering behöver dock inte vara desamma som gäller här i Sverige.

När det konstaterats att det är fråga om en utländsk socialförsäkringspension ska det avgöras om det finns en beskattningsbestämmelse i IL.

Notera att utländska ersättningar som betecknas som pension kan vara en ersättning för kostnad på grund av exempelvis handikapp. Sådana kostnadsersättningar är skattefria. Det kan exempelvis vara bidrag som är avsedda att handikappanpassa en bil eller en bostad men som ändå betecknas som pension. Observera att här avses inte ersättningar som är avsedda att täcka inkomstbortfall.

4.1 Utländska motsvarigheter till svensk allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande

Det ska i första hand konstateras om socialförsäkringspensionen kan beskattas med stöd av 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Det innebär således att det först ska avgöras om det är en utländsk motsvarighet till de svenska ersättningarna som räknas upp i detta lagrum.

4.1.1 Utbetalningar från EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

När det gäller utbetalningar från EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz gör Skatteverket bedömningen att pensionsförmåner hänförliga till en lagstiftning som skriftligen anmälts enligt artikel 9 i förordningen får dessa anses vara betalda enligt författningar som reglerar tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering. Ersättningarna är därmed förmåner som är utbetalda enligt sociallagstiftningen i det landet (se här punkt 4 om förmåner vid ålderdom respektive punkt 5 om förmåner till efterlevande i respektive lands lista). Detta mot bakgrund av att pensionen betalas ut enligt regelverk som respektive land anser omfattas av de sociala trygghetssystemen samt att de anmälts in på ett sätt som svarar mot Sveriges anmälan enligt artikel 9 i förordningen. Om det är fråga om en utbetalning av ålders- eller efterlevandepension anser Skatteverket dessutom att en rimlig utgångspunkt vid bedömningen av skatteplikten för den utländska ersättningen är att den motsvarar de svenska ersättningar som räknas upp 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Den utländska ersättningen ska därmed tas upp i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL). Det kan inte helt uteslutas att det utöver den lagstiftning som respektive land anmält kan finnas lagreglerade ersättningar som motsvarar sådana som räknas upp i 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Om så är fallet ska även dessa beskattas med stöd av 10 kap. 5 § första stycket 1 och 11 kap. 1 § IL.

4.1.2 Utbetalningar från andra länder

Om utbetalningen av en pension görs från ett land som inte omfattas av förordningen är det fråga om en socialförsäkringspension om det kan konstateras att pensionen betalas enligt författningar som reglerar tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering. Om pensionen kan anses motsvara de svenska ersättningarna i 10 kap. 5 § första stycket 1 IL är pensionen skattepliktig här i landet och ska tas upp i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).

4.2 Andra utländska socialförsäkringspensioner

När den utländska socialförsäkringspensionen inte motsvarar de svenska ersättningarna allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande kan det ändå finnas en grund för beskattning i Sverige i den mån ersättningen utgår periodiskt. Det kan då bli aktuellt med beskattning i inkomstslaget tjänst med stöd av 10 kap. 2 § 2 IL. Detta eftersom rätt till livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är en ersättning för avyttrade tillgångar ska behandlas som skattepliktig inkomst av tjänst.

I de fall det är fråga om en annan typ av ersättning än pension så kan det efter en bedömning i det enskilda fallet bli aktuellt att beskatta enligt 10 kap. 2 § 2 IL om kraven där är uppfyllda.

4.3 Tillämpning av ställningstagandet

Skatteverket har inte för avsikt att på eget initiativ ompröva en persons beskattning för beskattningsåret 2018 och tidigare. Skatteverket kommer således inte att gå tillbaka och beskatta ersättning som tidigare undantagits från beskattning men som nu bedöms som skattepliktig.