OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

Ändring till och med: SFS 2018:2038

Lagens tillämpningsområde

1 § Spelskatt ska betalas till staten för sådant licenspliktigt spel som tillhandahålls av en licenshavare enligt spellagen (2018:1138).

2 § Från spelskatt undantas spel enligt 6 kap. spellagen (2018:1138).

Definitioner

3 § I denna lag avses med

1. insats: det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens deltagande i spel som omfattas av denna lag,

2. utbetalning: det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt.

Övriga ord och uttryck i denna lag har samma betydelse som i spellagen (2018:1138).

Skattskyldighet

4 § Skattskyldig är innehavare av licens som meddelats med stöd av spellagen (2018:1138) för sådant spel som omfattas av denna lag.

Skattskyldighetens inträde

5 § Skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för sådant spel som omfattas av denna lag.

Underlaget för spelskatt

6 § Spelskatt ska betalas för behållningen för varje beskattningsperiod som avser sådant spel som omfattas av denna lag.

7 § Behållningen för en beskattningsperiod beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden.

Vid bestämmande av behållningen ska endast insatser och utbetalningar som hänför sig till det svenska speldeltagandet beaktas.

8 § En beskattningsperiod utgörs av en kalendermånad.

Skattens storlek

9 § Spelskatt ska betalas med 18 procent av behållningen för en beskattningsperiod.

Förfarandet

10 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Övergångsbestämmelser

2018:1139

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Genom lagen upphävs

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1991:1482) om lotteriskatt, och

c) lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4. Vid tillämpningen av denna lag ska med

a) licenshavare jämställas den som har tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen (1994:1000), och

b) licenspliktigt spel jämställas spel med tillstånd enligt 25, 27, 32 eller 34 § lotterilagen. Lag (2018:2038).