Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2021-03-22

Dnr: 8-866441

1 Sammanfattning

Den som betalar ut ersättning för internationell vägtransport till eller från Sverige till en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige kan låta bli att göra skatteavdrag på utbetalad ersättning för arbete i de fall den internationella vägtransporten uteslutande avser bilateral transport, inklusive lastning och lossning, eller transittransport. Den som betalar ut sådan ersättning har även möjlighet att hos Skatteverket ansöka om befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag.

För övrig vägtransport som utförs i Sverige av utländsk juridisk person som saknar godkännande för F-skatt eller där beslut om befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag saknas ska den som betalar ut ersättning för sådant arbete göra skatteavdrag på den del av det utbetalade beloppet som är hänförligt till arbete utfört i Sverige.

Detta ställningstagande gäller inte skyldigheten att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som betalas ut till fysiska personer exempelvis utbetalningar till anställda eller enskilda näringsidkare.

2 Frågeställning

Från den 1 januari 2021 gäller att den som utger ersättning för arbete som utförts i Sverige till en juridisk person som saknar fast driftställe här i landet ska göra skatteavdrag på utgiven ersättning för arbete om mottagaren saknar godkännande för F-skatt. Fråga har uppkommit om den som köper en internationell vägtransport till eller från Sverige av en utländsk juridisk person som saknar F-skatt ska göra skatteavdrag på utgiven ersättning för arbete. Fråga har även uppkommit om skatteavdrag ska göras på transittransporter genom Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Den som betalar ut ersättning för arbete som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) är skyldig att göra skatteavdrag på utbetalad ersättning, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Om utbetalaren hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, ska skatteavdrag från ersättning för arbete bara göras för arbete som mottagaren utför i Sverige. Detsamma gäller om utbetalaren hör hemma i Sverige och mottagaren är en utländsk juridisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige, 10 kap. 6 § SFL.

Av förarbetena till 10 kap. 6 § SFL framgår bl.a. att ”huvudregeln i svensk rätt, att skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete till en mottagare som saknar F-skatt, bör gälla generellt när betalningsmottagaren utför arbete i Sverige. En sådan ordning ökar konkurrensneutraliteten mellan svenska och utländska företag” (prop. 2019/20:190 s. 92). Det framhålls vidare i förarbetena med anledning av remisskritik, den möjlighet som finns för företag som inte är skattskyldiga i Sverige att ansöka om godkännande för F-skatt eller ansöka om befrielse från skatteavdrag eller genom att begära att få ett beslut om särskild beräkningsgrund (prop. 2019/20:190 s. 93).

Skatteavdrag ska inte göras om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut, 10 kap. 11 § SFL.

Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och någon överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen ska beskattas om att skatteavdrag ska göras i Sverige eller att det av andra särskilda skäl skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren, 10 kap. 9 § SFL.

Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt, 9 kap. 1 § SFL.

Med internationella vägtransporter avses enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210) transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller transittrafik genom Sverige.

4 Bedömning

I detta ställningstagande avses med bilateraltransport att gods transporteras av utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige (utländsk transportör) i utlandsregistrerat fordon mellan Sverige och annat land inklusive lastning och lossning som sker i Sverige. Ett exempel på bilateraltransport är att en italiensk transportör lastar gods i Italien i ett italienskregistrerat fordon och kör godset till en kund i Sverige där godset lossas. Med transittransport avses att en utländsk transportör transporterar gods i utlandsregistrerat fordon genom ett land utan att gods lastas eller lossas. Ett exempel på en transittransport är när en tysk transportör lastar gods i Danmark, passerar genom Sverige för att sedan lossa godset i Norge.

En utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige och som endast utför bilaterala transporter till eller från Sverige eller transittransporter genom Sverige får normalt inte ett fast driftställe i Sverige på grund av denna verksamhet. Den utländska juridiska personen kommer därför inte att beskattas i Sverige, då skattskyldigheten för näringsverksamheten enligt inkomstskattelagen förutsätter förekomsten av ett fast driftställe.

Såväl bilaterala- som transittransporter innebär att visst arbete utförs i Sverige. Skatteavdrag ska enligt skatteförfarandelagen göras på utbetalning som avser ersättning för arbete som utförs i Sverige. Övriga kostnader som fakturerats och betalats ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag. I underlaget för skatteavdrag ska exempelvis inte kostnader för fordon och drivmedel ingå och inte heller kostnader som är hänförliga till arbete som utförts utomlands förutsatt att arbetet utomlands inte utförts inom ramen för utbetalarens verksamhet i Sverige.

För den som anlitar en utländsk transportör för en bilateral- eller transittransport kan det innebära avsevärda besvär att beräkna underlaget för skatteavdrag på den utförda tjänsten eftersom endast den del av det fakturerade beloppet som avser arbete i Sverige ska ingå i underlaget för skatteavdrag. Av fakturan för godstransport framgår normalt inte hur stor del av det fakturerade beloppet som är hänförligt till chauffören som kört fordonet, exempelvis lönekostnad specificerad per timme, för utfört arbete i Sverige. Eftersom det skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren och betalningsmottagaren att räkna fram lönekostnaden för chauffören för den tiden fordonet framförts i Sverige eller den tid lasten lastats eller lossats är det Skatteverkets uppfattning att den som betalar ut ersättning till en utländsk transportör för bilaterala- eller transittransporter till och från eller genom Sverige kan låta bli att göra skatteavdrag på den del av det utbetalade beloppet som avser ersättning för arbete utfört i Sverige Detta gäller även om den utländska transportören saknar godkännande för F-skatt.

Den som betalar ut ersättning till en utländsk transportör för bilaterala- eller transittransporter har även möjlighet att ansöka om befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 § SFL.

För övrig vägtransport som utförs i Sverige gäller att skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete som är hänförligt till arbete här i landet i de fall den utländska eller svenska transportören saknar F-skatt eller beslut om befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag saknas.