Områden: Inkomstskatt

Datum: 2009-11-13

Dnr: 131 818415-09/111

Nytt: 2023-03-24

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-03-23, dnr. 8-2287527.

1 Sammanfattning

Den skatt som tas ut i Estland av estniska bolag i samband med utdelning är enligt Skatteverkets uppfattning en bolagsskatt. En svensk mottagare som är skattskyldig för utdelningen i Sverige beskattas inte i Estland och någon dubbelbeskattning uppkommer inte. Avräkning kan därför inte medges för den estniska skatten.

2 Bakgrund och frågeställning

En obegränsat skattskyldig äger aktier i ett estniskt bolag. Utdelning på aktien är skattepliktig för den svenske mottagaren. Det utdelande estniska bolaget påförs bolagsskatt med 21/79 på nettobeloppet i samband med utdelning.

Fråga har uppkommit om mottagaren av utdelningen är berättigad till avräkning av den skatt som betalats i Estland.

3 Gällande rätt m.m.

Utdelning är skattepliktig inkomst i inkomstslaget kapital, 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vissa undantag finns, bl.a. för s.k. Lex ASEA-utdelning, 42 kap. 16 § IL. Huvudprincipen är att utdelning är skattepliktig även i inkomstslaget näringsverksamhet, 15 kap. 1 § IL. Utdelning på näringsbetingade andelar är dock skattefri, 24 kap. 17 § IL.

Enligt artikel 10 p. 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Estland (SFS 1993:1163), har Estland rätt att beskatta utdelning som sker från bolag hemmahörande i Estland till mottagare hemmahörande i Sverige. Bestämmelsen berör dock enligt artikel 10 p. 2 tredje stycket inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

Enligt artikel 23 p. 1 i skatteavtalet ska Sverige undanröja dubbelbeskattning genom avräkning.

Av 2 kap. 1 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen, framgår förutsättningarna för att en obegränsat skattskyldig ska få avräkna utländsk skatt på intäkten mot statlig och kommunal inkomstskatt. Dels ska intäkten ha tagits upp enligt inkomstskattelagen dels ska den skattskyldige ha beskattats för intäkten i en utländsk stat.

Bestämmelser om estnisk skatt finns i inkomstskattelagen, Tulumaksuseadus. Ett nytt bolagsskattesystem infördes i Estland den 1 januari 2000. Då förflyttades tidpunkten för beskattning av ett företags inkomst från tidpunkten när vinsterna intjänas till när vinsterna delas ut. Bolagsvinster beskattas f.n. med 21/79 på nettobeloppet i samband med utdelning. Det motsvarar en skatt på nettobeloppet med 26,6 % och på bruttobeloppet med 21 %. Bolagsskatt påförs också vid dolda vinstöverföringar som t.ex. vid tjänsteförmåner, gåvor och donationer, felaktig prissättning i internationella koncerner samt kostnader och betalningar som inte är relaterade till affärsverksamheten. Vinster som står kvar i bolaget beskattas inte utan bara utdelade vinster.

Fram till och med 31 december 2008 innehöll Estland, utöver den bolagskatt som påförs det utdelande bolaget, även källskatt vid utdelning till juridiska personer hemmahörande utanför Estland om mottagaren ägde mindre än 15 % i det utdelande bolaget.

EG-domstolen har i en dom C-284/06 (Burda) ansett att beskattning av ett dotterbolags inkomst i samband med utdelning av vinst till moderbolaget, som inte skulle ha beskattats om dotterbolaget hade sparat medlen i stället för att dela ut dem, inte utgör en källskatt i den mening som avses i moder/dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG).

4 Skatteverkets bedömning

Det estniska bolagsskattesystemet avviker från de flesta andra länders genom att beskattningstidpunkten har flyttats fram. I stället för att ta ut skatten årligen när vinst uppkommer, tas skatten ut i samband med utdelning. Enligt Skatteverkets uppfattning utgör den estniska skatten en bolagsskatt. Det utdelande bolaget är skyldigt att betala skatten och någon källskatt tas inte ut av mottagaren av utdelningen, jfr C-284/06. Den skatt som tas ut av det utdelande estniska bolaget i samband med utdelning utgör, enligt Skatteverkets uppfattning, en sådan skatt som avses i artikel 10 p. 2 tredje stycket i skatteavtalet.

Den svenske mottagaren av utdelningen har inte beskattats för utdelningen i Estland. Därmed har ingen dubbelbeskattning uppkommit. Någon avräkning kan därför inte medges, vare sig med stöd av skatteavtalet eller avräkningslagen.