Ansökningsförfarandet har utformats med utgångspunkten att så många uppgifter som möjligt som krävs för att Skatteverket ska kunna bedöma om ett företag har rätt till elstöd ska lämnas från andra källor än det sökande företaget. Nätföretagen och andra myndigheter ska därför lämna vissa uppgifter till Skatteverket.

Nätföretagen ska rapportera mätresultat

Nätföretagen ska rapportera vissa uppgifter till Skatteverket som behövs för att Skatteverket ska kunna fatta beslut om elstöd till företag. Uppgifterna ska avse uttagspunkter för företag i elområde 3 och 4.

Ett nätföretag ska enligt 20 § första stycket elstödsförordningen lämna uppgifter om

 • mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under referensperioden oktober 2021–september 2022
 • namn och person-, samordnings-, eller organisationsnummer för den elslutkund som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022
 • i vilket elområde uttagspunkten finns
 • anläggningsidentitet för uttagspunkten.

Nätföretagen ska enligt 20 § andra stycket elstödsförordningen inte rapportera uppgifter enligt ovan för

Skatteverket kan bestämma tid och format för inrapporteringen

Skatteverket får besluta om när uppgifterna ska rapporteras in och i vilket format detta ska ske (20 § tredje stycket elstödsförordningen).

Skatteverket kan förelägga in uppgifter från elnätsföretagen

Om ett nätföretag är skyldigt att rapportera uppgifter enligt 20 § första stycket elstödsförordningen men inte fullgör den skyldigheten, får Skatteverket förelägga nätföretaget att lämna saknade uppgifter (21 § första stycket elstödsförordningen).

Skatteverket kan begära in säkerhetsskyddsklassade uppgifter

För sådana företag där uppgifterna till någon del avser sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och som därmed är undantagna från ett nätföretags rapporteringsskyldighet, kan Skatteverket begära in de uppgifter som för andra företag ingår i skyldigheten (21 § andra stycket elstödsförordningen), d.v.s.

 • mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under referensperioden oktober 2021–september 2022
 • namn och person-, samordnings-, eller organisationsnummer för den elslutkund som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022
 • i vilket elområde uttagspunkten finns
 • anläggningsidentitet för uttagspunkten.

Med tanke på karaktären på dessa uppgifter i förhållande till anledningen till undantaget från rapporteringsskyldigheten för denna kategori företag, ska Skatteverket med beaktande av proportionalitetsprincipen i 5 § FL noga avväga behovet av en sådan begäran.

Vissa myndigheter är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket

Vissa myndigheter ska lämna uppgifter till Skatteverket som behövs för att Skatteverket ska kunna fatta beslut om elstöd till företag.

Boverket och vissa länsstyrelser

Boverket och berörda länsstyrelser ska enligt 22 § elstödsförordningen lämna uppgifter om beslut i ärenden enligt

 • förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare
 • förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn.

De beslutsuppgifter som ska lämnas är de som behövs för Skatteverkets handläggning av ärenden om elstöd.

Bolagsverket

Bolagsverket ska enligt 23 § elstödsförordningen på begäran lämna följande uppgifter till Skatteverket

 • om en person har näringsförbud
 • vilka personer som äger eller kontrollerar ett företag
 • om ett företag är i likvidation eller försatt i konkurs
 • de uppgifter som behövs för Skatteverkets kontroll av företags intressegemenskap
 • de uppgifter som behövs för Skatteverkets kontroll av om en person är företagsledare.

Försäkringskassan

Försäkringskassan ska på begäran lämna uppgift till Skatteverket om huruvida stöd enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 har beviljats för el som tagits ut för förbrukning i en viss uttagspunkt (24 § elstödsförordningen).

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät ska på begäran till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna genomföra kontroller och säkerställa korrekta utbetalningar av elstöd (25 § elstödsförordningen).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022 [1]
 • Förordning (2023:233) om elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Förvaltningslag (2017:900) [1]
 • Säkerhetsskyddslag (2018:585) [1]