OBS: Detta är utgåva 2014.1. Sidan är avslutad 2015.

Här finns information om hur man ansöker om ett godkännande som gåvomottagare. Godkännandet gäller i tre år och kan sedan förlängas med en ny ansökan.

Ansökan om godkännande som gåvomottagare

Den som vill bli godkänd gåvomottagare ska ansöka om detta hos Skatteverket (9 § GML). Ansökan görs på fastställt formulär och ansökningsblankett finns för såväl svenska som utländska sökande att ladda ner på Skatteverkets webbplats. Den sökande ska bifoga de handlingar som åberopas för att styrka att man uppfyller samtliga krav för ett godkännande. Viktigt är att den sökande lämnar en beskrivning av den verksamhet som ska omfattas av godkännandet. Särskilt om verksamheten är ny och inte tidigare bedrivits av gåvomottagaren.

Underlag för ansökan

Följande underlag ska bifogas ansökan:

  1. Gällande stadgar.
  2. Protokoll som styrker vem som är behörig firmatecknare.
  3. Kontoplan eller annat underlag, samt systemdokumentation, som visar hur bokföringen eller räkenskaperna, inklusive eventuell sidoordnad redovisning (administrativt system), är uppbyggd.
  4. Verksamhetsberättelse och årsbokslut eller motsvarande för föregående verksamhetsår samt budget eller motsvarande planeringsunderlag för innevarande verksamhetsår. Detta ska tillsammans med föregående års beslut om slutlig skatt användas för att avgöra om den sökande uppfyller kraven på inskränkt skattskyldighet. Dessutom ska det av budget och planeringsunderlag eller på annat sätt framgå vilken verksamhet den sökande avser att driva i gåvomottagardelen.

Innan Skatteverket får pröva en ansökan måste ansökningsavgiften vara inbetald (12 § GML), se under avgifter för gåvomottagare .

Beslut om tidsbegränsat godkännande

Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av tredje året efter ansökningsåret (10 § GML). Detta innebär att om ansökan görs år 2013 och beslut fattas under samma år gäller godkännandet till utgången av 2016. På Skatteverkets webbplats publiceras löpande en lista med vilka godkända gåvomottagare som finns och för vilken tid godkännandet gäller. Det är bara under den tid godkännandet gäller som givaren har rätt till skattereduktion för sin gåva. Någon retroaktivitet för gåvor som getts innan beslutet om godkännande fattats finns inte.

Förlängning av godkännandet

Ett godkännande som gåvomottagare kan förlängas. Kommer ansökan in innan godkännandet har upphört att gälla får godkännandet förlängas ytterligare tre år (10 § GML). Tidigare godkännande förlängs då automatiskt till dess Skatteverket hunnit pröva ansökan om förlängning.

Om en ansökan om förlängning kommer in efter det att godkännandet upphört ses detta som en ny ansökan om godkännande.

För att ansökan om förlängning ska kunna godkännas måste den som söker uppfylla kraven på inskränkt skattskyldighet samt rätt ändamål och verksamhet i gåvomottagardelen. D.v.s. samma krav som gällde för det ursprungliga godkännandet.

Ansökningsavgift och årsavgift

Förfarandet med godkännande av gåvomottagare är avgiftsfinansierat och den som ansöker om godkännande som gåvomottagare måste betala en ansökningsavgift i samband med ansökan och sedan under godkännandetiden en årsavgift. Avgifternas storlek framgår av 3 § GMF. Ansökningsavgiften är 10 000 kr och årsavgiften för åren efter ansökningsåret är 7 000 kr.

Ansökningsavgiften måste vara betald innan Skatteverket får pröva ansökan.

Årsavgiften ska betalas före det år avgiften avser, d.v.s. senast den 31 december året innan.

När man ansöker om förlängning av godkännandet behöver man inte betala någon ny ansökningsavgift utan enbart årsavgift, förutsatt att man ansöker under godkännandetiden (prop. 2011/12:1 s. 463).

Om Skatteverket avslår en ansökan om godkännande återbetalas inte ansökningsavgiften.

Den sökande ska betala in ansökningsavgiften och årsavgiften till ett särskilt bankkonto hos Skatteverket. Kontonummer står på ansökningsblanketterna, där det också framgår hur man betalar från utlandet. Man kan inte använda skattekontot för dessa inbetalningar.

Skattesekretess gäller

Även om Skatteverkets verksamhet med godkännande av gåvomottagare inte är att se som ett skatteförfarande så är 27 kap. 1 § OSL tillämplig. Beslut om godkännande av gåvomottagare får anses utgöra sådana beslut varigenom underlag för bestämmande av skatt fastställs (prop. 2011/12:1 s. 470).

Den lista med godkända gåvomottagare som finns publicerad på Skatteverkets webbplats kräver inte någon särskild reglering utan har sin grund i beslutsoffentligheten.

Närmare vad som gäller om sekretess och offentlighet finns i Offentligt eller hemligt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4]
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1] [2]

Referenser inom godkännande av gåvomottagare