OBS: Detta är utgåva 2014.1. Sidan är avslutad 2014.

Gåvomottagare och sökande kan överklaga eller begära omprövning av beslut om bl.a. godkännande.

Ompröva beslut

En begäran om omprövning av ett beslut enligt gåvomottagarlagen ska göras inom två månader från det den sökande eller gåvomottagaren fått del av beslutet. Bestämmelserna i 66 och 67 kap. SFL, avseende på vilket sätt preliminär skatt ska betalas tillämpas här (20 § första stycket GML).

När det gäller beslut om kontrollavgift ska en begäran om omprövning i stället komma in till Skatteverket, inom två månader från den dag beslutet meddelades (20 § andra stycket GML).

Överklaga beslut

I gåvomottagarlagen anges vilka typer av beslut som kan överklagas (20 § GML). Dessa är

  1. beslut om godkännande (6 § GML)
  2. beslut om förlängning av godkännande (10 § GML)
  3. beslut om återkallelse av godkännande (15 § GML)
  4. beslut om kontrollavgift (17 § GML).

Ett överklagande av ett beslut enligt punkt 1, 2 och 3 ska göras inom två månader från det den sökande eller gåvomottagaren fått del av beslutet (20 § första stycket GML).

Vidare får beslut om kontrollavgift överklagas. Här räknas tidsfristen om två månader från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades (20 § andra stycket GML).

Andra beslut enligt gåvomottagarlagen får inte överklagas.

Rätt domstol

Ett överklagande ska prövas av den förvaltningsrätt där gåvomottagarens styrelse hade sitt säte, eller om sådant saknas där förvaltningen utövades, den 1 november före det år beslutet fattades (67 kap. 8 § SFL). För prövning i kammarrätt krävs prövningstillstånd.

För en utländsk sökande eller gåvomottagare som saknar säte eller förvaltning i Sverige ska överklagandet prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats enligt 14 § andra stycket lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Eftersom ärenden om godkännande av gåvomottagare handläggs av Skattekontor Mariestad–Skövde innebär detta att Förvaltningsrätten i Göteborg är den domstol som ska pröva dessa överklaganden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom godkännande av gåvomottagare