OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här finns en sammanställning över författningar, föreskrifter, EU-direktiv m.m. som är aktuella för alkoholskatteområdet.

Författningar

 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt, prop. 1994/95:56, SkU 1994/95:6
 • Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Föreskrifter

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:11) om information om avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar.
 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:12) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark.
 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:7) om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.
 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:20) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland.
 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplags-havares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

Meddelanden

 • Riksskatteverkets information (RSV M 2002:21) om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar mellan Sverige och Finland.
 • Skatteverkets information (SKV M 2005:24) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

EU-regelverk

Förordningar

 • Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121 8.5.2012, s. 1).
  • Ändrad genom (EUT L 158, 10.6.2013, s. 1)
 • Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).
  • Ändrad genom (EUT L 349, 19.12.2012, s. 9)
  • Ändrad genom (EUT L 158, 10.6.2013, s. 74)
  • Ändrad genom (EUT L 26, 29.1.2014, s. 4)
 • Kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (EGT L 008, 11.01.1996, s. 11).
 • Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse (EGT L 288, 23.11.1993, s. 12).
  • Ändrad genom (EGT L 260, 31.10.1995, s. 45)
  • Ändrad genom (EGT L 320, 28.11.1998, s. 27)
  • Ändrad genom (EUT L 374, 22.12.2004, s. 42)
  • Ändrad genom (EUT L 208, 11.08.2005, s. 12)
  • Ändrad genom (EUT L 326, 13.12.2005, s. 8)
  • Ändrad genom (EUT L 23, 26.1.2008, s. 13)
  • Ändrad genom (EUT L 231, 29.8.2008, s. 11)
  • Ändrad genom (EUT L 200, 3.8.2011, s. 14)
  • Ändrad genom (EUT L 49, 22.2.2013, s. 55)
 • Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (EGT L 369 18.12.1992, s. 17).

Direktiv

 • Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9,14.1.2009, s. 12).
  • Ändrad genom (EUT L 50, 27.02.2010, s. 1)
  • Ändrad genom (EUT L 112, 24.04.2012, s. 51)
  • Ändrad genom (EUT L 353, 28.12.2013, s. 5)
 • Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 29).
 • Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21).
  • Ändrad genom (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33)
  • Ändrad genom (EUT L 157, 21.06.2005, s. 29)

Beslut

 • 1152/2003/EG: Europaparlamentets och rådets beslut av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor(EUT L 162, 01.07.2003, s. 5).

Rekommendationer

 • 2000/789/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 november 2000 om riktlinjer för godkännande av lagerhavare enligt rådets direktiv 92/12/EEG när det gäller punktskattebelagda varor [delgivet med nr K (2000) 3355](EGT L 314; 14.12.2000, s. 29).