OBS: Detta är utgåva 2016.2. Sidan är avslutad 2023.

Den som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (BFL) kan inte redovisa mervärdesskatt enligt fakturerings- eller bokslutsmetoden.

Icke bokföringsskyldiga

Juridiska personer är i princip alltid bokföringsskyldiga. Detsamma gäller fysiska personer om de bedriver näringsverksamhet.

Det finns vissa juridiska personer som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL. Som exempel kan nämnas staten, kommuner och landsting, kommunförbund och regionförbund, konkursbon och stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer (t.ex. familjestiftelser). Bokföringsskyldighet för dessa skattskyldiga regleras i andra lagar.

Utländska beskattningsbara personer är inte heller bokföringsskyldiga enligt BFL.

Redovisningstidpunkt

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig enligt BFL ska redovisa den utgående och ingående skatten för den redovisningsperiod under vilken en vara levererats eller en tjänst tillhandahållits (13 kap. 7 och 17 §§ ML).

Redovisningsskyldigheten sammanfaller alltså med skattskyldigheten. När skattskyldigheten inträder regleras i 1 kap. 3–5 a §§ ML.

Skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga redovisar alltså inte mervärdesskatt enligt fakturerings- eller bokslutsmetoden. Det finns ett samband mellan dessa redovisningsmetoder och bokföringen. För den som inte är bokföringsskyldig kan en sådan anknytning inte göras.

De specialregler för skattskyldighet och redovisningsskyldighet som gäller vissa omsättningar har dock företräde före bestämmelserna i 13 kap. 7 och 17 §§ ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar