OBS: Detta är utgåva 2016.5. Sidan är avslutad 2023.

Skattefriheten för utländska beskickningar m.fl. som är stationerade i Sverige uppnås genom antingen återbetalning av skatten eller genom att förvärvet alternativt importen undantas från skatt.

Försäljning till utländska beskickningar m.fl. stationerade i Sverige

Försäljning av varor och tjänster som är omsatta här i landet till utländska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer, diplomater m.fl. som är stationerade i Sverige undantas inte från skatteplikt hos säljaren. Skattefriheten uppnås istället genom att utländska beskickningar, organisationer m.fl. stationerade i Sverige har rätt till återbetalning av mervärdesskatt som betalats vid köp inom Sverige av vissa varor och tjänster. Rätt till återbetalning gäller även för EU-institutioner och EU-organ som har ett kontor eller en anläggning i Sverige.

Detta gäller dock inte försäljning av motorfordon som under vissa förutsättningar kan säljas skattefritt till utländska beskickningar m.fl. (3 kap. 26 a § ML). Det innebär vad gäller motorfordon att skattefriheten tillgodoses på detta sätt och inte genom återbetalning.

Skattefrihet vid import

När EUinstitutioner, EUorgan, utländska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer, diplomater m.fl. importerar en vara och importen är skattefri enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. är importen undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt (3 kap. 30 § första stycket ML).

Import av EU-institutionerna

Undantag från mervärdesskatt medges vid import av varor som görs av ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör någon av följande:

En sådan frihet från skatt ska dock endast gälla i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids (2 kap. 3 a § lagen om frihet från skatt vid import m.m.).

Trots att EUinstitutionernas rätt till undantag från mervärdesskatt vid import grundas direkt på protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier (vilket tillhör primärrätten) regleras även undantaget i 2 kap. 3 a § lagen om frihet från skatt vid import och motsvarigheten i artikel 143 fa i mervärdesskattedirektivet (se prop. 2010/11:28 s. 40 ff.).

Import av andra internationella organisationer m.fl.

När det gäller övriga internationella organisationer, utländska beskickningar, karriärkonsulat, diplomater m.fl. stationerade i Sverige kan rätten att undanta import från mervärdesskatt kortfattat beskrivas som att när importen omfattas av tullfrihet, så omfattas även importen av skattebefrielse enligt lagen om frihet från skatt vid import vilket innebär att importen är undantagen från mervärdesskatt.

Den skattefrihet för import som enligt artikel 143.1 f-g i mervärdesskattedirektivet gäller för beskickningar, karriärkonsulat, diplomater m.fl och andra internationella organisationer än EUinstitutionerna uppnås genom regleringen i 3 kap. 30 § första stycket ML.

Skattefriheten i dessa fall regleras på följande sätt. Skattefrihet vid import ska, med några särskilt angivna undantag, medges för en vara som är fri från tull enligt bl.a. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. (2 kap. 2 § lagen om frihet från skatt vid import m.m.). Närmare bestämmelser om tullfrihet finns i 3–5 §§ i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Tullfrihet – och därmed även undantag från mervärdesskatt – gäller bl.a. för varor som förtullas för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Tullfrihet gäller också under vissa förutsättningar för varor som förtullas för en internationell organisation eller en person som tillhör en sådan organisation. För sådan tullfrihet krävs bl.a. att organisationen eller personen är upptagen i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (4 § lagen om tullfrihet).

Skattefrihet vid förvärv av varor och tjänster från andra EUländer

EUinstitutioner, EUorgan, utländska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer, diplomater m.fl. som är stationerade i Sverige kan förvärva varor och tjänster skattefritt både i ett annat EUland och från ett annat EUland under vissa förutsättningar.

Förvärv i ett annat EUland

För att varor och tjänster ska kunna förvärvas mervärdesskattefritt i ett annat EUland krävs det att diplomaten, den utländska beskickningen, organisationen m.fl. med stationering i Sverige med ett intyg visar att de är en sådan organisation eller medlem av sådan organisation. Intyget ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet (4 a § förordningen [1994:224] om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.).

Unionsinterna förvärv

När en diplomat, en beskickning eller en organisation m.fl. förvärvar en vara som transporteras till Sverige från ett annat EUland ska förvärvet i vissa fall beskattas som ett unionsinternt förvärv. Sådana förvärv undantas dock från beskattning om en rätt till återbetalning av mervärdesskatten på förvärvet skulle finnas enligt 10 kap. 6 och 7 §§ ML (3 kap. 30 d § andra stycket ML, jfr artikel 140 mervärdesskattedirektivet).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. [1]
  • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
  • Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. [1] [2]
  • Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. [1] [2] [3]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor [1]

Övrigt

  • Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier [1]