OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person ska beskattas för hyresinkomster och andra löpande inkomster samt vid överlåtelse av en privatbostadsfastighet i Sverige.

Uthyrning och andra inkomster

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för uthyrningsinkomster och andra löpande inkomster från en privatbostadsfastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 10 IL). Inkomsterna kan bestå av hyror och ersättning för försäljning av produkter t.ex. försäljning av skog från en villafastighet.

Något förmånsvärde ska inte beräknas när ägarens själv eller någon närstående använder privatbostadsfastigheten (42 kap. 1 § IL). Som eget användande räknas också när ägaren utan krav på motprestation låter någon annan använda fastigheten.

Samma regler ska tillämpas för begränsat som för obegränsat skattskyldiga personer när det gäller vilka inkomster som är skattepliktiga och beräkningen av inkomstens storlek (42 kap. 30–31 §§ IL).

Begränsat skattskyldiga personer kan få avdrag för räntor på lån vissa fall.

Överlåtelse

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 11 IL). Beräkningen av kapitalvinsten sker på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig.

Ränteutgifter är inte en kostnad för kapitalvinsten

HFD har prövat frågan om en begränsat skattskyldigs ränteutgifter får behandlas som omkostnad vid beräkning av en kapitalvinst. HFD ansåg att de löpande ränteutgifterna för ett lån som har tagits upp för att finansiera anskaffningen av en tillgång ska betraktas som omkostnader för förvärv av den löpande avkastningen på tillgången. HFD ansåg att ränteutgifterna däremot inte kunde ses som en omkostnad för förvärv av den intäkt av engångskaraktär som vinsten vid en avyttring av tillgången utgör (RÅ 2001 ref. 1).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 1 [1]

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster