OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2023.

Vad innebär reservregeln?

Vid unionsinterna förvärv av varor gäller som huvudregel att beskattning ska ske i det land varan befinner sig i då transporten avslutas. Förvärvsbeskattning kan dock i vissa fall ske i Sverige även om den unionsinterna varutransporten inte medför att varan transporteras till Sverige från ett annat EU-land. Det gäller vid tillämpning av den s.k. reservregeln (2 a kap. 2 § 2 och 6 § första och andra stycket ML), se även Förvärv av varor som transporteras mellan andra EU-länder, reservregeln.

Reservreglen ger inte rätt till omedelbart avdrag

EU-domstolen har tolkat mervärdesskattedirektivet när det gäller avdragsrätt respektive återbetalningsrätt vid tillämpning av reservregeln. Domstolen konstaterade att det inte finns någon rätt till omedelbart avdrag för den skatt som enligt reservregeln påförts ett företag i medlemsstaten när det inte hade visats att inköpen beskattats i det uppgivna destinationslandet (C-536/08 och C-539/08, X).

Avdragsrätt vid beskattning enligt reservregeln

När beskattning har skett i Sverige enligt reservregeln finns normalt inte avdrags- eller återbetalningsrätt för den skatt som då påförts. Kan det däremot med objektiva omständigheter visas att de inköp som skatten gäller har samband med transaktioner som beskattas antingen i Sverige eller i något annat EU-land finns rätt till avdrag eller återbetalning av den påförda skatten. Skatteverket anser att det saknar avgörande betydelse om beskattning sker hos den som påförts skatt enligt reservregeln eller hos dennes kund genom omvänd skattskyldighet.

Kompletterande innehåll

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-536/08 och C-539/08 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln [1]