OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Det är oskäligt att ta ut dubbla skattetillägg på samma underlag.

Hel befrielse för det andra skattetillägget

Skatteverket ska alltid befria helt från ett andra skattetillägg om det skulle innebära att dubbla skattetillägg tas ut på samma underlag.

En situation som kan leda till dubbla skattetillägg

I undantagsfall kan bestämmelserna om skattetillägg få till följd att Skatteverket ska ta ut dubbla skattetillägg.

Vid skönsbeskattning när en deklaration inte har kommit in, ska Skatteverket ta ut skattetillägg. Ett sådant skattetillägg kan komma att stå kvar om den uppgiftsskyldige inte lämnar deklaration inom viss tid (49 kap. 7 § SFL).

Efter att ett sådant skönsskattetillägg tagits ut finns det en risk för dubbla skattetillägg om den uppgiftsskyldige efter tidsfristen lämnar oriktig uppgift i en deklaration eller en begäran om omprövning.

Av förarbetena framgår att det alltid är oskäligt att ta ut dubbla skattetillägg (prop. 2010/11:165 s. 965).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Referenser inom skattetillägg