OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Den som ska vara registrerad är skyldig att själv anmäla sig för registrering hos Skatteverket i samband med att verksamheten påbörjas.

Gemensamma bestämmelser för anmälningsplikt

Den som är skyldig att vara registrerad ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket (7 kap. 2 § första stycket SFL). En anmälan måste göras för att det skatteadministrativa systemet ska fungera (prop. 2010/11:165 s. 319).

Anmälan görs för varje skatt för sig.

Tidpunkt för anmälan

Den som ska vara registrerad ska anmäla sig för registrering innan verksamheten påbörjas eller övertas (7 kap. 2 § första stycket SFL). Det normala är dock att anmälan lämnas i samband med att verksamheten påbörjas.

Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas (7 kap. 2 a § SFL).

Företrädare

Om den som ska registreras har utsett en företrädare enligt 5 kap. SFL, så är det företrädaren som är skyldig att göra anmälan eftersom det är företrädaren som ska registreras (7 kap. 1 § andra stycket SFL).

Fastställt formulär

En anmälan för registrering ska göras enligt ett fastställt formulär (2 kap. 1 § SFF).

Underskrift

Anmälan för registrering ska skrivas under av sökanden om det är en enskild näringsidkare, och av behörig firmatecknare om det är en juridisk person. Om firman enligt bolagsordning eller föreningsstadgar ska tecknas av flera personer i förening måste samtliga skriva under anmälan.

Det är representanten för ett enkelt bolag eller partrederi som lämnar anmälan i sitt namn och också skriver under den.

Även en anmälan från s.k. lagerbolag ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Generalfullmakt ska inte godtas. Om den person som undertecknat inte är behörig företrädare, och anmälan inte kompletteras efter begäran, ska Skatteverket bedöma om anmälan ska avvisas och företaget inte registreras eller om Skatteverket har tillräckliga uppgifter för att göra en prövning i sak och företaget eventuellt ska registreras.

En fysisk person får lämna en anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket om den skrivs under med användande av en e-legitimation (5 § SKVFS 2009:17).

Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), lämna en anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket, om den skrivs under med användande av en e-legitimation (6 § SKVFS 2009:17).

Ändringsanmälan

Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från det att ändringen inträffade (7 kap. 4 § SFL).

Underrättelse om ändrade uppgifter om mervärdesskatt ska lämnas skriftligen. Anmälan kan lämnas på blankett SKV 4639. Den som är registrerad som arbetsgivare kan också anmäla ändring av uppgifter på den blanketten.

För den som är registrerad enligt AvPL, LTS, LAS, LSE, LSA, LSB, LSL, LSN, LSTK, RSL, LSP, LPG finns inte någon sådan blankett.

Anmälan om ändrade förhållanden avseende kassaregister kan lämnas via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.

Om Skatteverket får vetskap om att en uppgift som ligger till grund för registeringen har ändrats och den registrerade inte själv anmält ändringen kan Skatteverket på eget initiativ besluta om ändringen i registret. En sådan ändring ska kommuniceras med den registrerade innan den görs, om det inte är uppenbart obehövligt. Beslutet meddelas genom en särskild upprättad beslutshandling.

Särskilt om anmälningsskyldighet för upplagshavare, registrerade varumottagare och lagerhållare

Det finns särskilda regler avseende anmälningsskyldigheten för upplagshavare, registrerade varumottagare och lagerhållare i (9 § FTS, 8 § FAS och 8 § FSE).

Mervärdesskatt

Anmälningsplikten i 7 kap. 2 och 4 §§ SFL motsvaras av artikel 213 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Enligt den artikeln ska varje beskattningsbar person uppge när verksamheten inleds, förändras eller upphör.

Anmälan för olika verksamheter enligt 7 kap. 2 § andra stycket SFL lämnas på ett och samma formulär. Om en utländsk beskattningsbar person har utsett ett ombud enligt 6 kap. 2 § SFL kan anmälan skrivas under antingen av den utländska beskattningsbara personen eller ombudet. Ombudet ska styrka sin behörighet att företräda den utländska beskattningsbara personen genom en fullmakt som ska bifogas anmälan för registrering.

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

Den som ansöker om godkännande som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt LTS, LAS eller LSE anses uppfylla anmälningskravet enligt 7 kap. 2 § SFL i och med att ansökan om godkännande lämnas. Detsamma gäller den som ansöker om godkännande som lagerhållare enligt LTS eller LSE.

Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LTS, LAS eller LSE ska anmäla det. Det görs i samband med ansökan om godkännande av representant och fullmakt för denne att som ombud svara för redovisning av skatt och i övrigt företräda distansförsäljaren i frågor om den med ansökan avsedda skatten i Sverige.

Kassaregister

En anmälan för registrering som görs av en näringsidkare som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§ SFL ska innehålla uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten (7 kap. 3 § SFL). Anmälningsskyldigheten omfattar inte kassaregister som utgör lagertillgång i inkomstskattelagens (1999:1229) mening (prop. 2006/07:105 s. 92).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2010:173) om alkoholskatt [1]
  • Förordning (2010:177) om tobaksskatt [1]
  • Förordning (2010:178) om skatt på energi [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]