OBS: Detta är utgåva 2016.6. Sidan är avslutad 2018.

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med FdbL ska Skatteverket rätta personuppgifterna om den registrerade personen begär det. Skatteverket kan bli skyldigt att betala skadestånd till den registrerade med anledning av den felaktiga behandlingen.

Rätta felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med FdbL eller andra anslutande författningar ska Skatteverket rätta personuppgifterna, om den registrerade begär det. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelser om rättelse (3 kap. 3 § FdbL).

Om Skatteverket har lämnat ut sådana personuppgifter till tredje man som myndigheten har behandlat i strid med FdbL, ska Skatteverket under vissa förutsättningar informera tredje man om att Skatteverket har rättat, blockerat eller utplånat uppgifterna.

Bestämmelserna om rättelse gäller inte för avlidna.

Betala skadestånd för felaktigt behandlade personuppgifter

Om Skatteverket har behandlat personuppgifter i strid med FdbL eller andra anslutande författningar ska Skatteverket ersätta den registrerade personen för den skada och kränkning som den felaktiga behandlingen har orsakat, genom att betala ett skadestånd. Skatteverket ska tillämpa PuL:s bestämmelse om skadestånd (3 kap. 3 § FdbL).

Bestämmelserna om skadestånd gäller inte för avlidna.

Exempel: skadeståndsskyldighet för Skatteverket

NN:s nyfödda dotter avled den 24 november 2005. På dödsbeviset fanns uppgifter om både barnet och modern. Skatteverket registrerade den 28 november 2005 dödsfallet. Härvid registrerades felaktigt moderns personnummer i stället för barnets. Felaktigheten upptäcktes samma dag och registreringen annulerades. Skatteverket informerade NN om det inträffade. Justitiekanslern konstaterade att en felaktig personuppgift om NN hade förts in i folkbokföringsregistret. Skatteverket hade därigenom åsidosatt de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter som ställs upp i 9 § PuL. Justitiekanslern beslutade att Skatteverket skulle betala skadestånd till NN på grund av den felaktiga registreringen (JK 1055-06-42).

Överklaga Skatteverkets beslut om rättelse eller beslut om information

Skatteverkets beslut om rättelse av en personuppgift och beslut om information till den registrerade efter ansökan får överklagas av den registrerade. Beslutet överklagas till en allmän förvaltningsdomstol. Vid ett överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd (3 kap. 4 § FdbL).

Inga andra beslut än beslut om rättelse och beslut om information till den registrerade efter ansökan får överklagas.

Bestämmelserna om överklagande gäller inte för avlidna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1] [2] [3]

Övrigt

  • JK 1055-06-42 [1]